Dr Sc. Mirjana Gurinović, naučni savetnik

mgurinovic

Prim. dr sc. med. Mirjana Gurinović, specijalista higijene

Naučni savetnik, RPH Nutr.

FAO Ekspert za oblast hrane i ishrane

Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija

www.srbnutrition.info

Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija

mirjana.gurinovic@gmail.com

Telefon: 011 3031997
Fax : 011 2030169
Skype:mirjanaimrbg

Naučni savetnik  Mirjana (Albe) Gurinović, doktor medicinskih nauka, specijalista higijene, primarijus i naučni savetnik, je svoj stručni i naučni rad tokom  profesionalne karijere usmerila na područje ispitivanja kvaliteta i navika ishrane, nutritivne faktore rizika, preporuke za pravilnu ishranu; ishranjenost populacije – nutritivni status, monitoring i evaluacija; faktori rizika hroničnih masovnih bolesti – gojaznost, hipertenzija, hiperlipidemije; primarna prevencija faktora rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti i bolesti nepravile ishrane, nutritivna vrednost namirnica, razvoj kapaciteta iz oblasti ishrane, zatim  nutritivne preporuke za pravilnu ishranu stanovništva , i primarna prevencija faktora rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, programi promocije pravilne ishrane i stila života u cilju unapređenja ishrane stanovništva.

Doktor Mirjana Gurinović je u toku svoje profesionalne i naučne karijere veoma aktivno učestvovala na stručnim sastancima, kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Do sada je publikovala preko 300 radova u domacim i stranim publikacijama i naučnim monografijama. Bila je predavač po pozivu i koordinator mnogih tematskih celina ili simpozijuma iz oblasti ishrane, kao i predsednik i/ili član naučnog i/ili organizacionog odbora na više domaćih i međunarodnih kongresa. Radovi  dr Mirjane Gurinović su citirani i u poznatim svetskim časopisima iz oblasti ishrane. Dr Mirjana Gurinović je i autor, više poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, zatim knjiga iz oblasti ishrane i  13 softverskih aplikacija iz oblasti ishrane i ostalih oblasti preventivne medicine, što je evidentirano i deponovano kao autorsko delo i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Beograd.

Objavila je značajan broj knjiga, monografija i poglavlja u monografijama, pregledne članke i originalne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i “softverska rešenja” i učestvovala u istraživačkim timovima naučnih projekata nacionalnog i internacio-nalnog nivoa. Značajan doprinos je dala razvoju kapaciteta iz oblasti ishrane, kako u Srbiji tako i u regionu i posebno zemljama Centralne i Istočne Evrope  u cilju unapređenja ishrane, a posebno se ističe njen doprinos u formiranju baze podataka namirnica u Srbiji i regionu Balkana i Centralne i istočne Evrope-EuroFIR FP6 NoE projekat i harmonizaciji nutritivnih preporuka za mikronutriente za razne populacione grupe na nivou Evrope-Eurreca FP6.

Uz istrajan naučnoistraživački i stručni rad u našoj sredini, inicirala je i pokrenula nove aktivnosti, uvela nove metode na području praćenja ishranjenosti, kvaliteta i navika ishrane, softverske aplikacije za planiranje i analizu kvaliteta ishrane kao i promocije pravilne ishrane i prevencije nutritivnih faktora rizika ateroskleroze i faktora rizika KVB u detinjstvu. Bila je predavač po pozivu za uvodne referate i koordinator mnogih tematskih celina ili simpozijuma iz oblasti ishrane, kao i predsednik i/ili član naučnog i/ili organizacionog odbora na više domaćih i međunarodnih kongresa.

Obrazovanje

1975. Srednja škola: Gimnazija Subotica

1981. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

1988. Specijalizacija iz  Higijene (ishrana), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu , Srbija, naslov spec. rada: “Ishranjenost školske dece u Subotici na osnovu antropometrijskih karakteristika”.

1990. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Naslov magistarske teze: “Dopunska ishrana i važnije antropometrijske karakteristike školske dece u Subotici”

1994. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu , Srbija , naslov doktorske teze: “Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti dece školskog uzrasta”

 

Izbor u istraživačka i naučna zvanja

1997. Naučni saradnik
2002.  Viši naučni saradnik

2006.  Primarijus

2011. Naučni savetnik

Radno  iskustvo 

1981- 1985: Zdravstveni centar, Subotica, kao lekar opšte medicine u Službi hitne medicinske pomoći u Subotici

1985-2006: Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica kao specijalista higijene i doktor medicinskih nauka je  bila na mnogim važnim rukovodećim funkcijama: načelnik Odeljenja  higijene; Odeljenja za unapređenje ishrane i ishranjenosti  i Odeljenja školske higijene ; Centra za ishranu ; pomoćnik direktora za medicinska pitanja ; upravnik Sluzbe higijene i zastite zivotne sredine u Zavodu.

2002FAO subregionalna kancelarija u Budimpešti (FAO SEUR  ) expert iz oblasti hrane i ishrane FAO -TCDC/TCCT. U okviru aktivnosti u FAO SEUR- programski koordinator za obeležavanje Svetskog dana hrane-WFD u CEE i NIS zemljama u Evropi 2003-2006.

2006 : Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija kao naučni savetnik i doktor medicinskih nauka iz ishrane u svojstvu koordinatora tima za naucna istraživanja u sklopu Evropskih projekata

Strani jezici

Engleski i mađarski

Evropski i međunarodni projekti

 • EuroFIR, European Food Information Resource Network, Network of excellence, European Commission FP6, 2006 – 2010 , koordinator projekta za Srbiju i  Balkan  (www.eurofir.net)
 • EURRECA, Harmonising nutrient recommendations across Europe with special focus on vulnerable groups and consumer understanding , Network of excellence, European Commission FP6, 2007 -2012, koordinator tima za Srbiju, koordinator dve naučnoistrazivacke aktivnosti na nivou celog projekta i član Steering Committee NoE  (www.eurreca.org)
 • DIETS, Dieticians Improving Education Training Standards across Europe, Thematic Network for Dieticians in Europe, Socrates Erasmus fund 2007-2100, koordinator tima za Srbiju i za Network for Capacity Development in Nutrition in Central and Eastern Europe , (http://www.thematicnetworkdietetics.eu)
 • PHETICE, Public Health Training in the context on Enlarged Europe 2008 (http://www.phetice.org), Expert konsultant u projektu.
 • BaSeFood FP7Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods, (http://www.basefood-fp7.eu/) 2009-2012, član istraživačkog tima za Srbiju.
 • CHANCE FP7 Low Cost tecHnologies and traditional ingredients for the production of Affordable, Nutritionally correct, Convenient foods enhancing hEalth in population groups at risk of poverty 2011-2014  (http://www.chancefood.eu/), član istraživačkog tima za Srbiju i lider naučnoistrazivacke aktivnosti na nivou celog projekta
 • EuroFIR Nexus FP7- EuroFIR Food Platform: Further integration, refinement and exploitation for its long-term self-sustainability ( 2011-13) (www.eurofir.org), član istraživačkog tima za Srbiju i lider naučnoistrazivacke aktivnosti za   Balkan  
 • European Food Safety Authority (“EFSA”): “Updated food composition database for nutrient intake”2012, contract CFT/EFSA/DCM/2011/03,  koordinator projekta za Srbiju
 • Bilateralni  projekat sa Hrvatskom: Nutritivni status folata među rizičnim populacijama: mlade žene u reproduktivnom periodu i starije osobe (2011-2013), koordinator projekta za Srbiju
 • European Food Safety Authority (“EFSA”); CFT/EFSA/DCM/2012/02 “Dietary monitoring tools for risk assessment”, 2012-2013, koordinator projekta za Srbiju

Nacionalni projekti

 • Praćenje napretka ka ostvarivanju ciljeva Svetskog samita za decu u Saveznoj republici Jugoslaviji, Zavod za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i UNICEF, 1996. godine; koordinator projekta za Severnobački okrug;
 • Procena zdravstvenog stanja i ishranjenosti izbegličke populacije u SR Jugoslaviji, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Svetska zdravstvena organizacija, 1998. godine; istraživač;
 • JUSAD (Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece), Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, od 1998. godine; glavni konsultant studije za ispitivanje, praćenje i korekciju kvaliteta ishrane, član naučnog odbora i koordinacionog tima za statističku obradu podataka, kao i stručnog tima za predlog preventivnih interventnih mera;
 • Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite školske dece Srbije, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, 1998; član istraživačkog tima podprojekta za školsku decu, glavni istraživač pilot podprojekta za školsku decu u Severnobačkom okrugu 1998. godine.
 • Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije, Instituta za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd, 2000; koordinator projekta za Severnobački okrug i član istraživačkog tima na nivou Srbije;
 • Rast i razvoj dece u Srbiji, UNICEF Kancelarija u Beogradu, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2002/2003. godine, koordinator projekta za Severnobački okrug;
 • Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti kod školske dece i omladine, Medicinski fakultet u Novom Sadu; Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2003; istraživač na projektu
 • Joint Assesment Mission of Needs for Internaly Displaced Persons in Serbia and Montenegro, Zajednička misija UNHCR i ICRC od 17. 01 do 8. 02. 2003;expert istraživač za ishranu
 • Joint Assesment Mission of Needs for Refugees in Sebia and Montenegro, Zajednička misija WFP i UNHCR, 17. 2. do 7. 03. 2003; expert istraživač za ishranu
 • Jugoslovenska studija faktora rizika ateroskleroze kod školske dece, Medicinski fakultet Beograd; Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2003, 2008-2009 istraživač, glavni istraživač studije za ishranu i gojaznost dece,  koodinator na nivou studije za izradu programa primarne prevencije faktora rizika kod dece;
 • Ishrana kao faktor rizika, profilaktički i terapijski faktor za zdravlje i masovne nezarazne bolesti populacije, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2004; istraživač na projektu
 • Razvoj novih terapijskih postupaka u prevenciji i lečenju bolesti jetre: uloga i mehanizam delovanja polinezasićenih masnih kiselina“, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine RS, 2006-2010, istraživač na projektu
 • Biološki mehanizminutritivni  unos i status polinezasicenih kiselina i folata: Unapredjenje ishrane u  Srbiji. (Broj: 41030), Institut za medicinska istraživanja u Beogradu ,Centar  izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Ministarstvo za nauku I prosvetu RS,  2011-2013 , istraživač na projektu I lider jednog istraživačkog podprojekta

Članstvo u   profesionalnim asocijacijama  i ekspertskim grupama

 • član je AgroWeb radne grupe u Evropi (http://www.agrowebcee.net/)  i autor AgroWeb Srbija (http://www.agrowebcee.net/awsr), tj. programski i nacionalni koordinator internet informacija u oblasti hrane i ishrane. http://www.agrowebcee.net/contacts-database/
 • član Expertne grupe za izradu Akcionog plana , strategije u Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine  i koordinatora – nacionalne strategije za prevenciju gojaznosti i za ishranu (2009 godine je imenovana od strane Ministarstva zdravlja Srbije).Uredba usvojena od Vlade RS februara 2010 (http://srbnutrition.info/?page=publications)
 • član Evropske grupe za proučavanje gojaznosti kod dece (ECOG, European Childhood Obesity Group) od 2000. godine (aktivno učestvovala u pripremi materijala za WHO u vezi gojaznosti dece u Evropi

Priznanja i nagrade za uspešan naučnoistraživački rad

U znak priznanja za uspešan rad u okviru delatnosti Društva lekara Vojvodine i za postignute rezultate u naučnoistraživačkom radu dodeljena joj je zahvalnica, diploma i plaketa Društva lekara Vojvodine, Podružnice u Subotici, i zahvalnica na nivou Vojvodine. Početkom 2003. godine dobila je “Godišnju nagradu za naučno istraživački rad’’od strane Društva lekara Vojvodine.

Na VII Jugoslovenskom simpozijum o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad, 8-10. maj 2000.   rad Dr Gurinović na temu Potencijalni nutritivni faktori rizika hiperlipoproteinemija školske dece u Severnobačkom okrugu je osvojio prvu nagradu (izabran za najbolji rad u konkurenciji postera).

Dr Gurinović je na kongresu  1st Balkan Congress on Obesity u  Atini u Grčkoj februara 2003. osvojila prvo mesto za najbolji rad pod nazivom „Childhood obesity in North Backa Region in Yugoslavia in comparison with other Southern European Countries”.

Dobitnik je 2006. godine zlatne medalje, povelje i zahvalnice i 2011. zlatne medalje od  Medicinskog Fakulteta u Beogradu od strane Naučnog odbora Jugoslovenske studije ateroskleroze kod školske dece–JUSAD za veliki doprinos projektu.

Publikacije

Radovi objavljeni u časopisima medjunarodnog značaja 2005-2011 
 • Hermoso M,  Vucic V ,Vollhardt C , Arsic A, Roman-Vińas B, Iglesia-Altaba I, Gurinovic M, Koletzko B,  The Effect of Iron on Cognitive Development and Function in Infants, Children and Adolescents: A Systematic Review, Ann Nutr Metab 2011;59:154–165 DOI: 10.1159/000334490
 • Roman Viñas B, Ribas Barba L, Ngo J, Gurinovic M, Novakovic R, Cavelaars A. Projected prevalence of inadequate nutrient intakes in Europe. Ann Nutr Metab 2011;59:84–95 DOI: 10.1159/000332762
 • Gurinović M, Witthöft CM, Tepšić J, Ranić M, Hulshof PJM, Hollman PC, Porbuska J, Gohar A, Debeljak-Martačić J, Petrović-Oggiano G,  Novaković R, Glibetić M, Oshaug A,Capacity development in food composition database management and nutritional research and education in Central and Eastern European, Middle Eastern and North African countries, European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, S134–S138
 • Cavelaars A E J M , Doets E L, Dhonukshe-Rutten R A M , Hermoso M, Fairweather-Tait S J, Koletzko B, Gurinović M , Moreno L A , Cetin I , Matthys C, Van ‘t Veer P, Ashwell M  and De Groot C P G M .  Prioritizing micronutrients for the purpose of reviewing their requirements: a protocol developed by EURRECA, Eur J Clin Nutr 2010 64: S19-S30; 10.1038/ejcn.2010.57.
 • Dhonukshe-Rutten R A M, Timotijevic L, Cavelaars A E J M, Raats M M, De Wit L S, Doets E L, Tabacchi G, Roman B, Ngo-de la Cruz J, Gurinovic M, De Groot L C P G M and Van’t Veer P. European micronutrient recommendations aligned: a general framework developed by EURRECA, Eur J Clin Nutr 2010 64: S2-S10; 10.1038/ejcn.2010.55.
 • Gurinović M, Kadvan A, Bucchini L, Matthys C, Torres D, Novaković R, Smith R and Glibetić M. EURRECA nutritional planning and dietary assessment software tool: NutPlan, Eur J Clin Nutr 2010 64: S38-S42; 10.1038/ejcn.2010.59.
 • Cavelaars A E J M, Kadvan A, Doets E L, Tepšić J, Novaković R, Dhonukshe-Rutten R, M Renkema, Glibetić M, Bucchini L, Matthys C, Smith R, Van’t Veer P, De Groot C P G M and Gurinović M. Nutri-RecQuest: a web-based search engine on current micronutrient recommendations, Eur J Clin Nutr 2010 64: S43-S47; 10.1038/ejcn.2010.60.
 • Iglesia I, Doets E L, Bel-Serrat S, Román B, Hermoso M, Quintana L P, Del Rosario García-Luzardo M, Santana-Salguero B, García-Santos Y, Vucic V, Frost Andersen L, Pérez-Rodrigo C, Aranceta J, Cavelaars A, Decsi T, Serra-Majem L, Gurinovic M, Cetin I, Koletzko B and Moreno L A. Physiological and public health basis for assessing micronutrient requirements in children and adolescents, The EURRECA Network, EURRECA How to Derive Recommendations for Infants, Children, Adolescents, Pregnant and Lactating Women, Maternal and Child Nutrition,(2010),6 (Suppl.2) pp. 84-99 DOI: 10.1111/j.1740-8709.2010.00273.x.
 • Glibetic M, Kadvan A, Tepsic J, Debeljak Martacic J, Djekic-Ivankovic M, Gurinovic M (2010). Management of food composition database harmonized with EuroFIR criteria using a web application. Journal of Food Composition and Analysis. DOI  doi:10.1016/j.jfca.2010.09.002
 • C Matthys, L Bucchini, MC Busstra, AEJM Cavelaars, P Eleftheriou, A Garcıa-Alvarez, S Fairweather-Tait, M Gurinovic´, B van Ommen and L Contor,  EURRECA: development of tools to improve the alignment of micronutrient recommendations, European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, S26–S31
 • Pavlovic M, Pepping F, Michal D, Biro L, Szabolcs P, Dimitrovska Z, Duleva V, Parvan C, Filipovic H.A, Glibetic M, Oshaug A . Turning Dilemmas into opportunities: A UNU/SCN Capacity Development Network in Public Nutrition in Central and Eastern Europe, Public Health Nutrition 2009; 12 (8) 1046-1051
 • Mirjana Pavlovic, Cornelia Witthöft, Peter Hollman, Paul Hulshof, Maria Glibetic Janka Porubska, Fré Pepping, Arne Oshaug. Training and capacity building in central and eastern Europe through the EuroFIR and CEE networks. Food Chemistry 2009; 113:846-850
 • Ashwell M, Lambert J, Alles A,Branca F, Buchini L, Brzozowska A, De Groot L, Dhonukshe-Rutten R, Dwyer J, Fairweather-Tait S, Koletzko B, Pavlovic M, Raats M, Serra-Majem L, Smith R, Van t Veer P, Rosen J, Pijls L, (2008) How we will produce the evidence-based EURRECA toolkit to support nutrition and food policy. Eur J Nutr Vol 47 Supplement 1:2-16.
 • Doets E, De Wit L, Dhonukshe-Rutten R, Cavelaars A, Raats M, Timotijevic L, Brzozowska A, Wijnhoven T, Pavlovic M, Totland T, Andersen L, Ruprich J, Pijls L, Ashwell M,  Lambert J, Van t Veer P, De Groot L. (2008) Current micronutrient recommendations in europe:towards understanding their differences and similarities. Eur J Nutr Vol 47 Supplement 1:17-40.
 • Danijela Ristic-Medic, Zlata Piskackova, Lee Hooper, Jiri Ruprich, Amelie Casgrain, Kate Ashton, Mirjana Pavlovic, Maria Glibetic. Methods of assessment of iodine status in humans: a systematic review.AM J Clin Nutr 2009;89(suppl): 2070S-84S.
 • Vesna Vucic, Maria Glibetic, Romana Novakovic, Joy Ngo, Danijela Ristic-Medic, Jasna Tepsic, Maria Ranic, Lluis Serra-Majem and Mirjana Gurinovic. Dietary assessment methods used for low-income populations in food consumption surveys: a literature review. Brit J Nutr (2009), 101, Suppl. 2, S95–S101. doi:10.1017/S0007114509990626
 • Alicia Garcia-Alvarez, Maria Blanquer, Lourdes Ribas-Barba, Trudy Wijnhoven, Garden Tabacchi, Mirjana Gurinović and Luis Serra-Majem. How does the quality of surveys for nutrient intake adequacy assessment compare across Europe? A scoring system to rate the quality of data in such surveys, Brit J Nutr (2009), 101, Suppl. 2, S51–S63. doi:10.1017/S0007114509990626
 • Maria Blanquer, Alicia Garcia-Alvarez, Lourdes Ribas-Barba, Trudy Wijnhoven, Garden Tabacchi, Mirjana Gurinović, and Luis Serra-Majem, How to find information on national surveys on food and nutrient consumption across Europe: Systematic literature review and questionnaires to selected country experts are both good strategies Brit J Nutr (2009), 101, Suppl. 2, S37–S50. doi:10.1017/S0007114509990626
 • 19. Joy Ngo, Lluís Serra-Majem , Mirjana Gurinović and Lene Frost-Andersen ,How dietary intake methodology is adapted for use in European immigrant population    groups – a review. Brit J Nutr (2009), 101, Suppl. 2, S86–S94. doi:10.1017/S0007114509990626
 • Todorović V, Koko V, Budeč M, Mićić M, Micev M, Pavlović M, Vignjević S, Drndarević N, Mitrović O. (2008) G-cells and gastrin in chronic alcohol treated rats., Alcohol 42: 37-45.
 • Tepšić V, Pavlović M, Ristić-Medić D, Ristić V, Lekić N, Tepšić J, Debeljak-Martačić J, Milićević M, Glibetić M.(2008) Influence of dietary fats on serum phospholipids fatty acid composition and relation to obesity in animals. Acta Vet (Beograd), 58(1), 33-41.
 • Pavlović M, Prentice A, Thorsdottir I, Wolfram G, Branca F. (2007) Challenges in harmonizing energy and nutrient recommendations in Europe. Ann Nutr Metab 51: 108-14
 • Pavlović M, Lobstein T. Assessment and monitoring of nutritional status of children and adolescents in North Backa Region, Serbia. In: Childhood Obesity From Basic Sciences to Public Health, Margherita A. Caroli, Ranjit K. Chandra, Marie Laure Frelut (eds) Giuseppe de Nicola editore, Napoli, Italy, 2004, pp 109-114, ISBN 88-7327-035-2
 • Pavlović M. Childhood obesity prevention programme in North Backa Region in Serbia. In: Childhood Obesity from Basic Sciences to Public Health, Margherita A. Caroli, Ranjit K. Chandra, Marie Laure Frelut (eds), Giuseppe de Nicola editore, Napoli, Italy, 2004, pp 203-208. ISBN 88-7327-035-2
 • Pavlovic M, Kadvan A, Vukotic M. (2005) “The quality of schoolchildren’s nutrition in Serbia” in: Koletzko B, Dodds P, Akerblom H, Ashwell M. (ed.)”Early nutrition and its later consequences”: New opportunities, perinatal programming of adult health-EC supported research. Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer Science+Business Media, Inc. 569:212-213.
 • Pavlovic, M., Grujic V, Oshaug A. (2005) Nutrition and Physical Activity of the Population in Serbia” in: Simopoulos AP (Ed): Nutrition and Fitness: Obesity. The Metabolic Syndrome, Cardiovascular Diseases, and Cancer, World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 94: 51-59.
 • Pavlović M.(2005) Model of childhood obesity primary prevention programme: In: Koletzko B, Dodds P, Akerblom H, Ashwell M. (ed.) Early  nutrition and it’s later consequences: New Opportunities, Perinatal Programming of Adult Health- EC Supported Research, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer Science+Business Media, Inc. 569:223-224.
 • Pavlović M. Model of childhood obesity primary prevention programme. In: Early nutrition and it’s later consequences: New Opportunities, Perinatal Programming of Adult Health- EC Supported Research, Koletzko B, Dodds P, Akerblom H, Ashwell M. (ed.). Advan Exp Med Biol 2005; 569:223-224.
 • Pavlović M, Kadvan A, Rapić D. Diet and nutritional risk factors in schoolchildren. In: Early nutrition and it’s later consequences: New opportunities, Perinatal Programming of Adult Health-EC Supported Research, Koletzko B, Dodds P, Akerblom H, Ashwell M. (eds). Advan Exp Med Biol 2005; 569, 219-220.
Poglavlja objavljena u monografiji nacionalnog značaja
 • Mirjana Gurinović, Danijela Ristić-Medić, Marija Glibetić, Romana Novaković, Ishrana kao faktor rizika od hronicnih masovnih nezaraznih bolesti (HMNB), u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:  306-334
 • Mirjana Gurinović, Agneš Kadvan, Milija Vukotić, Srećko Nedeljković,  Kvalitet ishrane dece skolskog uzrasta u JUSAD studiji, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 343-368
 • Mirjana Gurinović, Agneš Kadvan, Metode sporovođenja ispitivanja kvaliteta ishrane u JUSAD studiji,  u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 334-342
 • Mirjana Gurinović, Marija Glibetić, Danijela Ristić-Medić, Milija Vukotić, Milena Radanov-Radičev, Gojaznost dece skolskog uzrasta i omladine u JUSAD studiji, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 748-773
 • Mirjana Gurinović, Danijela Ristić-Medić, Marija Glibetić, Preporuke za primarnu prevenciju faktora rizika od ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:1083-1101
 • Gordana Petrović-Oggiano, Mirjana Gurinović, Marija Glibetić, Jasna Tepšić, Romana Novaković, Preporuke za fizicku aktivnost u prevenciji i smanjenju kardiovaskularnog rizika, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:423-446
 • Vukotić M, Nedeljković S, Stojšić Đ, Simeunović S, Anđelski H, Durlević Z, Jovanovič Z, Ninković-Vukotić M, Pavlović M, Vujović V, Vukotić M, Borkovački R, Kocijančić M, Marisavljević D. Prevalencija mortaliteta usled kardiovaskularnih obolenja kod nas i u svetu 1980-2002. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 84-112.
 • Vukotić M, Nedeljković S, Novaković I, Anđelski H, Dželetović-Milošević I, Vukotić M, Petrović B, Tikić Lj, Pavlović M, Jelenković B, Marisavljević D, Vasić B, Bajčetić M. Prevalencija mortaliteta usled ateroskleroze kod nas i u svetu u poslednjih deset godina. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 113-124.
 • Nedeljković S, Simeunović S, Vukitić M, Majkić-Singh N, Pavlović M, Novaković I, Dimitrijević D. Ciljevi JUSAD studije. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 127-141.
 • Vukotić M, Nedeljković S, Simeunović S, Jovanović I, Majkić-Singh N, Novaković I, Pavlović M, Mirković M, Živković Lj, Savić-Božović D, Ranković J, Petrović B, Stanojlović O, Đorđević B, Marjanović B, Vujović V, Jelić J, Marković M, Dimitrijević D, Čanković S, Tikić Lj, Jelenković B, Vasić B, Jamadžija B, Bajčetić M, Stanišljević S, Dinjić S. Organizacija rada kod ispitanika u Jugoslovenskoj studiji prekursora ateroskleroze kod dece školskog uzrasta (JUSAD), 1996-2004. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 142-160.
 • Nedeljković S, Simeunović S, Vukotić M, Pavlović M, Novaković I, Dimitrijević D. Epidemiološka anketa. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 161-164.
 • Pavlović M. Ishrana kao faktor rizika ateroskleroze i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 233-253.
 • Pavlović M, Kadvan A. Metodologija sprovođenja ispitivanja kvaliteta ishrane u JUSAD studiji. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 254-261.
Radovi publikovani  u  časopisu nacionalnog  značaja
 • Durković J, Pavlovic M. Razvojni parametri i vitalitet novorodene dece u periodu 1991-2002. godine u Zdravstvenom centru Subotica. Med Pregl 2005; LVIII:19-22.
 • Pavlović M, Kadvan A, Bijelović S, Berenji K, Mirosavljev M. Strategy and Model of Prevention from Atherosclerosis. Acta Biol Med Exp 2002; 27(2):37-39.
 • Krassas GE, Kelestimur F, Micic D, Tzotzas T, Konstandinidis T, Bougoulia M, Tsametis C, Colak R, Jorga J, Kostic Ž, Pavlovic M. The Balkan Group for the Study of Obesity Self-reported  prevalence of obesity among 20.329 adults from large territories of Greece, Serbia and Turkey. Hormones (Athens) 2003; 2:49-54.
 • Pavlović M. Ishrana i stil života kao faktori rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti-Preporuke za prevenciju. Hrana i ishrana 2004; 45:26-31.
 • Petrović-Oggiano G, Damjanov V, Gurinović M, Glibetić M, Mitić R, Masti različitog porekla u ishrani kao faktor rizika u pojavi cerebrovaskularnog insulta, Praxis Medica, 2006; 34:3-4:25-30
Saopštenje  sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
 • Durković J, Pavlović M, Anđelić L, Mihajlović R, Nimčević N. Infertilitet kao faktor rizika za rađanje dece sa malom telesnom težinom. XV Jugoslovenski simpozijum o fertilitetu i sterilitetu Fertilitet i sterilitet u III Milenijumu, Beograd, 5-6. 12. 2002. Zbornik radova i sažetaka predavanja, str. 169-173.
 • Pavlović M,Grujić V,Sighn M.N,Nedeljković S et all Nutritive risk factors within population ,,Book of Proceedings 1st International Symposium “Food in the 21st century”,Subotica, 14-17 November 2001, Novi Sad, Naučni Institut za ratartstvo i povrtarstvo, 2003, 474-481

 

 


Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?