Laboratorija za eksperimentalne istraživačke modele

1. Cilj 

Naučna laboratorija koja se bavi eksperimentalnim istraživačkim modelima ima za cilj ispitivanje efekata i tretmana različitim dijetetskim suplementima i aktivnim supstancama na biohemijske parametre plazme, profile masnih kiselina fosfolipida kao i na parametre oksidativnog stresa.

2. Metode koje se koriste

• Ispitivanje biohemijskih parametara radjeno je na automatskom analizatoru spektrofotometrijski (c-111, Roche, Swiss).
• Profili fosfolipida masnih kiselina plazme, eritrocita ili tkiva životinja (kao što je jetra) rađeni su gasno-tečnom hromatografijom (GC, Shimadzu), posle izolovanja tj, razdvajanja fosfolida od drugih lipidnih frakcija (tankoslojna hromatografija, TLC koristeći Silikagel GF ploče (Merck, Darmstadt, Germany) i procesa metilacije kojim se masne kiseline prevode u odgovarajuće estre. masne kiseline su identifikovane upoređivanjem sa hromatogramom standarda masnih kisleina (Sigma, Chemical Co St Louis, USA) i/ili PUFA standarda (Supelco Ins., Belleforte, PA, USA) i identifikovani su metil-estri pojedinačnih masnih kiselina (Folch, 1957).
• Aktivnosti enzima oksidativnog stresa (katalaza-CAT (Aebi,1984), superoksid-dismutaza-SOD (Fridovich,1971), gutation peroksidaza-GSH-Px) su određivane spektrofotometrijski kao i koncentracija malodialdehida (MDA) (Cynamon, 1985), koncentracija nitrita (Guevara, 1998) u plazmi ELISA testom. Broj ukupnih tiolnih grupa određen je takođe spektrofotometrijski (Ellman, 1959) kao i aktivnost paraoksonaza (PON) (Schiavon, 1996).
• Određivanje zastupljenosti LDH izoenzimskih oblika u plazmi (Yoshida and Takakuma, 1997) analizirano je nedenaturišućom nativnom elektroforezom na 7% PAG-u. Intenziteti traka izoenzima LDH mereni su denzitometrijski korišćenjem Scion Image Beta 4.02 software (scion corp., 2007).

3. Retrospektiva postignutih rezultata (2010. – 2014. )

Koristeći eksperimentalni model kao temu u ovom period odbranjena je jedna doktorska teza dok je izrada druge u toku:

• Doktorat biohemijskih nauka, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr Tamare Popović („Masnokiselinski profili fosfolipida i parametri oksidativnog stresa u krvi i jetri pacova Vistar soja tretiranih ribljim uljem“).
• Doktorska teza čija je izrada u toku koleginice diplomiranog biologa Slavice Ranković, Biloški fakultet Univerziteta u Beogradu („Masnokiselinski profili eritrocita i jetre kod pacova tretiranih folatima i N-3 masnim kiselinama“).

4. Uspostavljeni eksperimentalni modeli

Eksperimentalni model koji je uspostavljen u laboratoriji je model starenja (Vistar pacovi). U okviru doktorske teze Dr Tamare B. Popović ispitivani su efekti tretmana ribljim uljem u starenju na biohemijske parametre, parametre oksidativnog stresa, kao i profile masnih kiselina fosfolipida kako tkivno (jetra) tako i u plazmi i eritrocitima. Uočena je značajna razlika u odgovorima na tretman grupa starih i mladih pacova kao i korelacije između ispitivanih parametara.
U toku je izrada doktorske teze i dipl.biologa Slavice Ranković, istraživača pripravnika u okviru koje se ispituju efekti delovanja tretmana sa omega 3 masnim kiselinama i folatima za sada na pacovima Vistar soja starih 3 meseca. Eksperimentalni deo bi podrazumevao ispitivanja profila fosfolipida masnih kiselina eritrocita u jetri pacova.

5. Međunarodni i domaći projekti koji se rade u laboratoriji

Eksperimenti koji su urađeni na eksperimentalnim modelima bili su deo III 41030 Projekta Ministarstva za nauku Republike Srbije a ostvarena je saradnja sa Medicinskim Fakultetom u Beogradu katedrom za patofiziologiju kao i sa Veterinarski fakultetom u Beogradu katedrom za Hemiju i biohemiju. U okviru saradnje sa Institutom Siniša Stanković otpočeta je u cilju završetka teze saradnice Slavice Ranković kao i saradnjom na FP7 projektu Bacchus.
U okviru Bacchus studije Vistar pacovi su tretirani sa aronijom (Aronia Melanocarpa) u određenom vremenskom trajanju i dozi. Ispitivanja fosfolipida masnih kiselina tkiva i eritrocita ovih životinja su u toku.

Značajna saradnja ostvarena je sa Institutom za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada gde naše dve saradnice Dr Tamara B. Popović i Aleksandra Č. Arsić učesvuju aktivno na projektu TR 31029 “Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima” u okviru koga su objavljena dva rada čiji su one koautori. U okviru istog projekta sa kolegama sa kojima su saradjivale pomenute koleginice su vlasnice patenta čija je prijava naišla na odobravanje. (patent 52819, “Hleb sa lanenim semenom i biljnom mešavinom za poboljšanje metabolizma i regulisanje telesne težine”, datum objave patenta 31.10.2013.

6. Najznačajnije reference

  • Tamara Popovic, Marija Ranic, Predrag Bulajic, Miroslav Milicevic, Aleksandra Arsic, Vesna Vucic and Marija Glibetic, Effects of n-3 supplementation on Plasma Phospholipids Fatty Acid Composition in Patients with Obstructive Jaundice-A Pilot Study, J.Clin. Biochem. Nutr., 45,1-6, 2009.
  • Tamara Popović,, Sunčica Borozan, Aleksandra Arsić, Jasmina Debeljak- Martačić,Vesna Vučić, Silvio de Luka, Ivan Milovanović, Aleksandar Trbović, and Maria Glibetić, Effects of n–3 Supplementation on Plasma and Liver Phospholipid Fatty Acids Profile in Aged Wistar Rats, Croat. Chem. Acta 84 (1) (2011) 73–79.
  • T. Popović, S. Borozan, A. Arsić, J. D. Martačić, V. Vučic, A. Trbović, L. Mandić and M. Glibetić, Fish oil supplementation improved liver phospholipids fatty acid composition and parameters of oxidative stress in male wistar rats, DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01216.
  • Zorica Rasic-Milutinovic, Tamara Popovic, Gordana Perunicic-Pekovic, Aleksandra Arsic, Suncica Borozan, and Marija Glibetic, Lower Serum Paraoxonase-1 Activity Is Related to Linoleic and Docosahexanoic Fatty Acids in Type 2 Diabetic Patients, Archives of Medical Research 43 (2012) 75-82


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?