Laboratorija za prenos znanja

Laboratorija za prenos znanja, saradnja sa medijima i intra- i inter- instituciono umrežavanje (web aplikacije, softverski paketi, Srpska baza podataka namirnica)

Jedan od radnih paketa svih projekata Evropske komisije u kojima učestvuje CENM je diseminacija rezultata istraživanja preko raznih kanala. Informacije postaju dostupne javnosti preko prezentacija na kongresima, godišnjim sastancima i obukama, preko publikacija u knjigama, monografijama i objavljenim radovima u naučnim i stručnim časopisima. Jedan od kanala distribucije informacija u sve široj upotrebi je preko objavljivanja rezultata naučno-istraživačkog rada na veb prezentacijama institucija. Kreiranjem web sajta početkom 2007.godine Centar je dobio mogućnost da prikaže svoje svakodnevne aktivnosti i ponudi niz korisnih informacija i linkova iz oblasti hrane i ishrane domaćoj i svetskoj javnosti.

Cilj laboratorije:
Širenje i primena istraživanja u zdravstvu: od nauke do prakse (eng: Dissemination and Implementation – D&I). D&I nastoji da otkrije načine kako da se najbolje primene naučna dostignuća u stvarnom svetu, fokusirajući se na “guranje” baze znanja dobijene na osnovu naučnih činjenica u rutinsku upotrebu. Pored naučnih istraživanja, CENM ima specifičnu ulogu da “prevede” nauku o ishrani na način koji može da se koristi od strane industrije, kreatora politike i praktičara, što bi trebalo da dovede do konkretnog uticaja na poboljšanje ljudskog zdravlja. Možemo reći da je razmena i transfer znanja eksplicitan deo CENM misije.

Metode:
CENM web portal, takođe i CAPNUTRA i Agroweb Serbia obezbeđuju lak pristup najraznovrsnijim informacijama koje se odnose na hranu i ishranu u cilju jačanja kapacitivnosti u ovoj oblasti na nivou Srbije i centralne i istočne Evrope. Preko pomenutih veb sajtova mogu se dobiti informacije o:
• mogućnostima treninga
• raznim eduklativnim programima u oblasti hrane i ishrane
• nastupajućim dogadjanjima, radionicama i konferencijama u ovoj oblasti.

Strategija i plan za diseminaciju obuhvataju:
• Objave za štampu (eng: Press release) – jedan od najefikasnijih načina širenja naučnih informacija;
• Flajere, brošure, kratke informacije
• Lokalna dešavanja, seminare, organiyovanje konferencija, konferencije za novinare, prisustvovanje ili organizovanje
• Distribuciju biltena studije/projekta koji sumarizuju glavna dostignuća, itd.

Pored web sajta CENM, članovi Laboratorije za web aplikacije i softverske pakete je zadužena za održavanje i ažuriranje web sajta mreža za razvoj kapacitivnosti u oblasti ishrane za centralnu i istočnu Evropu (CAPNUTRA). Glavni cilj ove mreže je bio da inicira i podrži razvoj kapacitivnosti u istraživanjima i obukama u zemljama centralne i istočne Evrope, bazirano na specifičnim potrebama.

Takodje, u nadležnosti iste Laboratorije je i web sajt Agroweb Serbia. Agroweb internacionalna mreža je formirana od strane organizacija i pojedinaca u oblasti agrikulture i razvoja ruralnih oblasti zemalja centralne i istočne Evrope i bivših zemalja SSSR-a. Učesnici su počeli da razvijaju kolaborativnu mrežu, da bi se popunio nedostatak informacija na Internetu u oblasti agrikulture u regionu, (veterinarska medicina, šumarstvo, ribarstvo, hrana i ishrana, istraživački centri itd.), 1998. godine.

Svi pomenuti web sajtovi su uradjeni u CMS (Content Management System) i to WordPress i Typo 3.

dissemination_screenshot

“Nutplan” – aplikativni softver za planiranje ishrane

Ishrana predstavlja jedan od najbitnijih faktora u procesu održavanja zdravlja i lečenja i prevenciji svih vrsta bolesti. Planiranje ishrane, ali i praćenje količina i energetskih vrednosti hranljivih i zaštitnih materija, makro i mikronutrienata čine izuzetno važan faktor u ostvarenju najvažnijeg cilja: ZDRAVLJA pojedinca i kolektiva. pročitajte više…

NutPlan

Nutri-RecQuest – Pristup značajnoj bazi podataka o preporučenom unosu mikronutrijenata

EURRECA je evropska mreža naučnoistraživačke delatnosti i izvrsnosti koja se bavi objedinjavanjem i harmonizacijom podataka u vezi sa preporučenim unosom mikronutrijenata svih zemalja Evrope.
EURRECA je skoro objavila da je sada na njenim web stranicama na raspolaganju softverski program koji omogućava pristup sveobuhvatnim podacima u vezi sa preporučenim unosom mikronutrijenata širom Evrope.

Nutri-RecQuest
Ovaj web softrverski program naziva se Nutri-RecQuest. Podaci uneti u bazu podataka Nutri-RecQuesta rezultat su zajedničkog rada svih EURRECA partnera uključeniih u prikupljanje podataka za preporučeni unos 29 mikronutrijenata za različite populacione grupe iz 37 evropskih i 8 vanevropskih zemalja/organizacija (1,2) . Nutri-RecQuest sadrži informacije o više od 20.000 preporuka mikronutrijenata. Ova web baza dostupna je besplatno svima na EURRECA web stranicama (www.eurreca.org).
Kritički osvrt na bazu prikupljenih podataka ukazuje na značajne razlike za većinu mikronutrijenata zavisno od države (3) , kao što se vidi na primeru za folnu kiselinu i vitamin D. Takodje, rezultati zajedničkog projekta EURRECA pokazuju da su različite nacije zasnovale svoje preporuke za unos mikronutrijenata na različitim merilima. Ta neusaglašenost u donošenju odluka o preporučenom unosu dovodi do dilema u zdravstvu, industriji hrane, kod potrošača, kreatora politike hrane i ishrane (policy makers), kao i u ostalim sferama, što može rezultirati neadekvatnim unosom mikronutrijenata kod evropske populacije.
EURRECA svojim radom obezbedjuje naučni pristup i adekvatan program čiji je cilj da pomogne naučnicima, naučnim komisijama i državama da razviju jedinstvenu metodologiju za standardizaciju preporuka za mikronutrijente za celu Evropu.
Nutri-RecQuest je najnovije istraživačko i informativno sredstvo na raspolaganju svim zainteresovanim i odgovornim za izradu i donošenje preporuka za mikronutrijente. Takodje, na raspolaganju je i kreatorima politike hrane i ishrane, naučnicima iz oblasti ishrane, zdravstvenim radnicima, nutricionistima, industriji hrane i udruženjima potrošača. Baza podataka omogućava uporedjivanje i procenu postojećih preporuka mikronutrijenata, kao i lako pronalaženje originalnih radova i publikacija (reference). Sve to omogućava vezu i aktivnu interakciju sa drugim softverskim programima u oblasti ishrane, kao na primer sa programom planiranja ishrane i dizajniranjem inovativnih ideja za hranu (4) .
Kada uključene evropske ili van-evropske države donesu nove ili pak promene postojeće preporuke, promene će biti unete u bazu. EURRECA će za vreme perioda finansiranja projekta redovno unositi ove promene, a ujedno će istraživati i najbolje načine za nastavljanje ažuriranja i održavanja baze podataka i posle završetka projekta.
Nutri-RecQuest su kreirali partneri projekta EURRECA uz koordinaciju Dr. Adrienne Cavelaars, Wageningen University, The Netherlands i Agnes Kadvan, PhD student iz Instituta za medicinska istraživanja, Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Beograd, Srbija (Institute of Medical Research, Serbia, www.srbnutrition.info).

  1. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, S43-47
  2. Data collected from 37 European countries, 8 key non-European countries/regions (USA/Canada, Australia/New Zealand, Japan, China, South Korea, SE Asia region, Brazil and Mexico) plus the EC and WHO/FAO.
  3. European Journal of Nutrition, 47, S17-40.
  4. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64 (Suppl 2) S38-42

Razvoj prve Srpske online baze podataka o namirnicama harmonizovane sa EuroFIR standardima

Evropska mreža za izvore infomacija o hrani (EuroFIR) ima za cilj razvoj platforme za baze podataka o namirnicama uključujući i zemlje Centralne i Istočne Evrope. Institut za Medicinska Istraživanja (IMI) bio je aktivan partner na EuroFIR (2006), EuroFIR-Nexus (2011) i EFSA- ‘’Ažuriranje baza podataka namirnica za unos nutrienata’’ (2012) projektima. Jedan od glavnih ciljeva je razvoj prve online Srpske baze podataka o namirnicama harmonizovane sa EuroFIR standardima.

SerbianFCDB

U stvaranju baze podataka o namirnicama, CENM je razvio i koristio web-bazirani softver Food Comp Data Management, koji je takođe usaglašen sa EuroFIR standardima. Prva verzija online Srpske baze podataka bila je sastavljena i pokrenuta 2007. godine-www.serbianfood.info., postavši delom EuroFIR-ove evropske platforme online baza podataka. Sve namirnice u ovoj bazi podataka (njih 1143) su indeksirane pomoću Langual Tesaurusa uključenog u FCDM softver (2008). U toku 2012, u okviru EFSA projekta, FoodEx2 sistem je priključen FCDM softveru što je omogućilo mapiranje svih namirnica iz Srpske Baze po EFSA preporučenim grupama kodova. Nakon ažuriranja u 2012-13, Srpska Baza Podataka o Namirnicama sada ima 1046 namirnica (opisanih sa oko 68 nutrimenata) i 116 složenih jela –sa recepturama, tipičnih za srpsku populaciju koja su prikupljana u nacionalnim anketama ishrane između 2006-2012. Razvoj Srpske baze podataka o namirnicama i FCDM softvera, kao njenog instrumenta, je od suštinskog značaja za buduća istraživanja ishrane u Srbiji. Njena primena u projektima, istraživanju i praksi će olakšati unapređanje ishrane i kvaliteta hrane u Srbiji ka boljem zdravlju cele populacije.


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?