Dr Sc. Mirjana Gurinović, naučni savetnik

mgurinovic

Prim. dr sc. med. Mirjana Gurinović, specijalista higijene

Naučni savetnik, RPH Nutr.

FAO Ekspert za oblast hrane i ishrane

Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija

www.srbnutrition.info

Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija

mirjana.gurinovic@gmail.com

Telefon: 011 3031997
Fax : 011 2030169
Skype:mirjanaimrbg

Naučni savetnik  Mirjana (Albe) Gurinović, doktor medicinskih nauka, specijalista higijene, primarijus i naučni savetnik, je svoj stručni i naučni rad tokom  profesionalne karijere usmerila na područje ispitivanja kvaliteta i navika ishrane, nutritivne faktore rizika, preporuke za pravilnu ishranu; ishranjenost populacije – nutritivni status, monitoring i evaluacija; faktori rizika hroničnih masovnih bolesti – gojaznost, hipertenzija, hiperlipidemije; primarna prevencija faktora rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti i bolesti nepravile ishrane, nutritivna vrednost namirnica, razvoj kapaciteta iz oblasti ishrane, zatim  nutritivne preporuke za pravilnu ishranu stanovništva , i primarna prevencija faktora rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, programi promocije pravilne ishrane i stila života u cilju unapređenja ishrane stanovništva.

Doktor Mirjana Gurinović je u toku svoje profesionalne i naučne karijere veoma aktivno učestvovala na stručnim sastancima, kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Do sada je publikovala preko 300 radova u domacim i stranim publikacijama i naučnim monografijama. Bila je predavač po pozivu i koordinator mnogih tematskih celina ili simpozijuma iz oblasti ishrane, kao i predsednik i/ili član naučnog i/ili organizacionog odbora na više domaćih i međunarodnih kongresa. Radovi  dr Mirjane Gurinović su citirani i u poznatim svetskim časopisima iz oblasti ishrane. Dr Mirjana Gurinović je i autor, više poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, zatim knjiga iz oblasti ishrane i  13 softverskih aplikacija iz oblasti ishrane i ostalih oblasti preventivne medicine, što je evidentirano i deponovano kao autorsko delo i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Beograd.

Objavila je značajan broj knjiga, monografija i poglavlja u monografijama, pregledne članke i originalne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i “softverska rešenja” i učestvovala u istraživačkim timovima naučnih projekata nacionalnog i internacio-nalnog nivoa. Značajan doprinos je dala razvoju kapaciteta iz oblasti ishrane, kako u Srbiji tako i u regionu i posebno zemljama Centralne i Istočne Evrope  u cilju unapređenja ishrane, a posebno se ističe njen doprinos u formiranju baze podataka namirnica u Srbiji i regionu Balkana i Centralne i istočne Evrope-EuroFIR FP6 NoE projekat i harmonizaciji nutritivnih preporuka za mikronutriente za razne populacione grupe na nivou Evrope-Eurreca FP6.

Uz istrajan naučnoistraživački i stručni rad u našoj sredini, inicirala je i pokrenula nove aktivnosti, uvela nove metode na području praćenja ishranjenosti, kvaliteta i navika ishrane, softverske aplikacije za planiranje i analizu kvaliteta ishrane kao i promocije pravilne ishrane i prevencije nutritivnih faktora rizika ateroskleroze i faktora rizika KVB u detinjstvu. Bila je predavač po pozivu za uvodne referate i koordinator mnogih tematskih celina ili simpozijuma iz oblasti ishrane, kao i predsednik i/ili član naučnog i/ili organizacionog odbora na više domaćih i međunarodnih kongresa.

Obrazovanje

1975. Srednja škola: Gimnazija Subotica

1981. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

1988. Specijalizacija iz  Higijene (ishrana), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu , Srbija, naslov spec. rada: “Ishranjenost školske dece u Subotici na osnovu antropometrijskih karakteristika”.

1990. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Naslov magistarske teze: “Dopunska ishrana i važnije antropometrijske karakteristike školske dece u Subotici”

1994. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu , Srbija , naslov doktorske teze: “Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti dece školskog uzrasta”

 

Izbor u istraživačka i naučna zvanja

1997. Naučni saradnik
2002.  Viši naučni saradnik

2006.  Primarijus

2011. Naučni savetnik

Radno  iskustvo 

1981- 1985: Zdravstveni centar, Subotica, kao lekar opšte medicine u Službi hitne medicinske pomoći u Subotici

1985-2006: Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica kao specijalista higijene i doktor medicinskih nauka je  bila na mnogim važnim rukovodećim funkcijama: načelnik Odeljenja  higijene; Odeljenja za unapređenje ishrane i ishranjenosti  i Odeljenja školske higijene ; Centra za ishranu ; pomoćnik direktora za medicinska pitanja ; upravnik Sluzbe higijene i zastite zivotne sredine u Zavodu.

2002FAO subregionalna kancelarija u Budimpešti (FAO SEUR  ) expert iz oblasti hrane i ishrane FAO -TCDC/TCCT. U okviru aktivnosti u FAO SEUR- programski koordinator za obeležavanje Svetskog dana hrane-WFD u CEE i NIS zemljama u Evropi 2003-2006.

2006 : Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija kao naučni savetnik i doktor medicinskih nauka iz ishrane u svojstvu koordinatora tima za naucna istraživanja u sklopu Evropskih projekata

Strani jezici

Engleski i mađarski

Evropski i međunarodni projekti

 • EuroFIR, European Food Information Resource Network, Network of excellence, European Commission FP6, 2006 – 2010 , koordinator projekta za Srbiju i  Balkan  (www.eurofir.net)
 • EURRECA, Harmonising nutrient recommendations across Europe with special focus on vulnerable groups and consumer understanding , Network of excellence, European Commission FP6, 2007 -2012, koordinator tima za Srbiju, koordinator dve naučnoistrazivacke aktivnosti na nivou celog projekta i član Steering Committee NoE  (www.eurreca.org)
 • DIETS, Dieticians Improving Education Training Standards across Europe, Thematic Network for Dieticians in Europe, Socrates Erasmus fund 2007-2100, koordinator tima za Srbiju i za Network for Capacity Development in Nutrition in Central and Eastern Europe , (http://www.thematicnetworkdietetics.eu)
 • PHETICE, Public Health Training in the context on Enlarged Europe 2008 (http://www.phetice.org), Expert konsultant u projektu.
 • BaSeFood FP7Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods, (http://www.basefood-fp7.eu/) 2009-2012, član istraživačkog tima za Srbiju.
 • CHANCE FP7 Low Cost tecHnologies and traditional ingredients for the production of Affordable, Nutritionally correct, Convenient foods enhancing hEalth in population groups at risk of poverty 2011-2014  (http://www.chancefood.eu/), član istraživačkog tima za Srbiju i lider naučnoistrazivacke aktivnosti na nivou celog projekta
 • EuroFIR Nexus FP7- EuroFIR Food Platform: Further integration, refinement and exploitation for its long-term self-sustainability ( 2011-13) (www.eurofir.org), član istraživačkog tima za Srbiju i lider naučnoistrazivacke aktivnosti za   Balkan  
 • European Food Safety Authority (“EFSA”): “Updated food composition database for nutrient intake”2012, contract CFT/EFSA/DCM/2011/03,  koordinator projekta za Srbiju
 • Bilateralni  projekat sa Hrvatskom: Nutritivni status folata među rizičnim populacijama: mlade žene u reproduktivnom periodu i starije osobe (2011-2013), koordinator projekta za Srbiju
 • European Food Safety Authority (“EFSA”); CFT/EFSA/DCM/2012/02 “Dietary monitoring tools for risk assessment”, 2012-2013, koordinator projekta za Srbiju

Nacionalni projekti

 • Praćenje napretka ka ostvarivanju ciljeva Svetskog samita za decu u Saveznoj republici Jugoslaviji, Zavod za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i UNICEF, 1996. godine; koordinator projekta za Severnobački okrug;
 • Procena zdravstvenog stanja i ishranjenosti izbegličke populacije u SR Jugoslaviji, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Svetska zdravstvena organizacija, 1998. godine; istraživač;
 • JUSAD (Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece), Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, od 1998. godine; glavni konsultant studije za ispitivanje, praćenje i korekciju kvaliteta ishrane, član naučnog odbora i koordinacionog tima za statističku obradu podataka, kao i stručnog tima za predlog preventivnih interventnih mera;
 • Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite školske dece Srbije, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, 1998; član istraživačkog tima podprojekta za školsku decu, glavni istraživač pilot podprojekta za školsku decu u Severnobačkom okrugu 1998. godine.
 • Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije, Instituta za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd, 2000; koordinator projekta za Severnobački okrug i član istraživačkog tima na nivou Srbije;
 • Rast i razvoj dece u Srbiji, UNICEF Kancelarija u Beogradu, Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2002/2003. godine, koordinator projekta za Severnobački okrug;
 • Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti kod školske dece i omladine, Medicinski fakultet u Novom Sadu; Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2003; istraživač na projektu
 • Joint Assesment Mission of Needs for Internaly Displaced Persons in Serbia and Montenegro, Zajednička misija UNHCR i ICRC od 17. 01 do 8. 02. 2003;expert istraživač za ishranu
 • Joint Assesment Mission of Needs for Refugees in Sebia and Montenegro, Zajednička misija WFP i UNHCR, 17. 2. do 7. 03. 2003; expert istraživač za ishranu
 • Jugoslovenska studija faktora rizika ateroskleroze kod školske dece, Medicinski fakultet Beograd; Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2003, 2008-2009 istraživač, glavni istraživač studije za ishranu i gojaznost dece,  koodinator na nivou studije za izradu programa primarne prevencije faktora rizika kod dece;
 • Ishrana kao faktor rizika, profilaktički i terapijski faktor za zdravlje i masovne nezarazne bolesti populacije, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj RS, 2002-2004; istraživač na projektu
 • Razvoj novih terapijskih postupaka u prevenciji i lečenju bolesti jetre: uloga i mehanizam delovanja polinezasićenih masnih kiselina“, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine RS, 2006-2010, istraživač na projektu
 • Biološki mehanizminutritivni  unos i status polinezasicenih kiselina i folata: Unapredjenje ishrane u  Srbiji. (Broj: 41030), Institut za medicinska istraživanja u Beogradu ,Centar  izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Ministarstvo za nauku I prosvetu RS,  2011-2020 , istraživač na projektu I lider jednog istraživačkog podprojekta
 • INGEMA_S-An integral study to identify the regional genetic and environmental risk factors for the common noncomunicable diseases in the human population of Serbia (2011-2020 III 41028)

Članstvo u   profesionalnim asocijacijama  i ekspertskim grupama

 • Member of European Commission (EC) High-Level Expert Group (HLEG), whose mandate is to assess the needs, options, impacts and possible approach for an International Platform for Food Systems Science (IPFSS) https://ec.europa.eu/info/news/new-high-level-expert-group-assess-need-international-platform-food-systems-science-2021-feb-17_en
 • Member of WHO Expert group on healthy and sustainable diets, World health organization, Regional office for Europe
 • Expert member of the ‘’EU Think Tank’’, FOOD 2030, the FIT4FOOD2030 project , European Commission’s (EC) Directorate General for Research and Innovation to develop the FOOD 2030 policy framework, from 2018 https://fit4food2030.eu/eu-think-tank/
 • Koordinator  Network for Capacity Development in Nutrition in Central and Eastern Europe (NCDNCEE);
 • član  Expert group in Nutrition in the EHN-European Heart Network.;
 • Jedan od osnivača  i član World Public Health Nutrition Association,
 • Expert član  The  Addition of Nutrients to Food Task Force Expert Group on Mapping Low Micronutrient Intake across Europe;
 • član  Board of the European Nutrition Leadership Program (ENLP);
 • član   International Scientific Committee of Choices International Foundation.
 • FAO Expert TCDC/TCCT in Nutrition in 2003-2006 and Program Coordinator for World Food Day celebration -WFD Celebration in CEE and NIS countries with FAO SEUR   Budapest
 • član je AgroWeb radne grupe u Evropi (http://www.agrowebcee.net/)  i autor AgroWeb Srbija (http://www.agrowebcee.net/awsr), tj. programski i nacionalni koordinator internet informacija u oblasti hrane i ishrane. http://www.agrowebcee.net/contacts-database/
 • član Expertne grupe za izradu Akcionog plana , strategije u Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine  i koordinatora – nacionalne strategije za prevenciju gojaznosti i za ishranu (2009 godine je imenovana od strane Ministarstva zdravlja Srbije).Uredba usvojena od Vlade RS februara 2010 (http://srbnutrition.info/?page=publications)
 • član Evropske grupe za proučavanje gojaznosti kod dece (ECOG, European Childhood Obesity Group) od 2000. godine (aktivno učestvovala u pripremi materijala za WHO u vezi gojaznosti dece u Evropi

Priznanja i nagrade za uspešan naučnoistraživački rad

U znak priznanja za uspešan rad u okviru delatnosti Društva lekara Vojvodine i za postignute rezultate u naučnoistraživačkom radu dodeljena joj je zahvalnica, diploma i plaketa Društva lekara Vojvodine, Podružnice u Subotici, i zahvalnica na nivou Vojvodine. Početkom 2003. godine dobila je “Godišnju nagradu za naučno istraživački rad’’od strane Društva lekara Vojvodine.

Na VII Jugoslovenskom simpozijum o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad, 8-10. maj 2000.   rad Dr Gurinović na temu Potencijalni nutritivni faktori rizika hiperlipoproteinemija školske dece u Severnobačkom okrugu je osvojio prvu nagradu (izabran za najbolji rad u konkurenciji postera).

Dr Gurinović je na kongresu  1st Balkan Congress on Obesity u  Atini u Grčkoj februara 2003. osvojila prvo mesto za najbolji rad pod nazivom „Childhood obesity in North Backa Region in Yugoslavia in comparison with other Southern European Countries”.

Dobitnik je 2006. godine zlatne medalje, povelje i zahvalnice i 2011. zlatne medalje od  Medicinskog Fakulteta u Beogradu od strane Naučnog odbora Jugoslovenske studije ateroskleroze kod školske dece–JUSAD za veliki doprinos projektu.

Publikacije

Radovi objavljeni u časopisima medjunarodnog značaja 2010-2021 
  • Gurinovic, M., Milesevic, J., Zekovic, M., Kadvan, A., Ranic, M., Glibetic, M. Capacity development in food and nutrition in central and Eastern Europe: A decade of achievements. (2020), Food Policy, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101850 in: Special Issue Food Policy: Sustainable Food Systems for Healthy Diets in Europe and Central Asia, Volume 96, 2020, https://www.sciencedirect.com/journal/food-policy/vol/96.
  • Gill, M., J., Cahill, J., Callenius, C., Caron, P., Damianova, Z.,Gurinovic, M. A., Lang, T., Laperrière, A., Lähteenmäki, L., Mango, C., Muilwijk, H., Sonnino, R., Verburg G.,Brierley, C., Paca, C., Kok, K.P.W., den Boer, A.C.L., Regeer, B.J., Broerse, J. E. W. (2020). Governance of research to accelerate innovation, deliver transformation and demonstrate flexibility at the time of shocks. Published by FIT4FOOD2030,
  • den Boer, A.C.L., Kok, K.P.W., Gill, M., Breda, J., Cahill, J., Callenius, C., Caron, P., Damianova, Z., Gurinovic, M., Lähteenmäki, L., Lang, T., Sonnino, R., Verburg, G.,Westhoek, H., Cesuroglu, T., Regeer, B.J., Broerse, J.E.W., Research and innovation as a catalyst for food system transformation, Trends in Food Science & Technology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.09.021
  • Eleonora Dupouy, Mirjana Gurinovic, Sustainable food systems for healthy diets in Europe and Central Asia: Introduction to the special issue , Food Policy 96 (2020) 101952 https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101952,Special Issue Food Policy: Sustainable Food Systems for Healthy Diets in Europe and Central Asia, Volume 96, 2020, https://www.sciencedirect.com/journal/food-policy/vol/96.
  • Milićević, D.; Udovički, B.; Petrović, Z.; Janković, S.; Radulović, S.; Gurinović, M.; Rajković, A. Current status of mycotoxin contamination of food and feeds and associated public health risk in Serbia. Meat Technol. 2020, 67. https://doi.org/10.18485/meattech.2020.61.1.1
  • Igor Spiroski, Marina Nikolić, Mihail Kochubovski, Mirjana Gurinović, Gordana Ristovska, Agnes Kadvan, Energy, macronutrients and dietary fibre intake among adults in North Macedonia, Cent Eur J Public Health 2020 28 (1): 24–32
  • Sonnino, R., Callenius, C., Lähteenmäki, L., Breda, J., Cahill, J., Caron, P., Damianova, Z., Gurinovic, M. A., Lang, T., Laperriere, A., Mango, C., Ryder, J. Verburg G., Achterbosch, T., den Boer, A.C.L., Kok, K.P.W., Regeer, B.J., Broerse, J. E. W., Cesuroglu, T., Gill, M. (2020). Research and Innovation Supporting the Farm to fork Strategy of the European Commission. Published by FIT4FOOD2030.Available through https://fit4food2030.eu/reports-publications/#PolicyBriefs
  • Gill, M., den Boer, A.C.L., Kok, K.P.W., Lapperrière, A., Lähteenmäki, L., Damianova, Z.,Breda, J., Cahill, J., Callenius, C., Caron, P., Gurinovic, M. A., Lang, T., Mango, C., Ryder, J. Sonnino, R., Verburg G., Westhoek. H., Cesuroglu, T., Regeer, B.J., Broerse, J. E. W. (2019). Key research and innovation questions on engaging consumers in the delivery of FOOD 2030. Published by FIT4FOOD2030, https://fit4food2030.eu/reports-publications/#PolicyBriefs
  • Alison L. Eldridge, Carmen Piernas, Anne-Kathrin Illner, Michael J. Gibney, Mirjana A.
   Gurinovi´c, Jeanne H.M. de Vries and Janet E. Cade, Evaluation of New Technology-Based Tools for Dietary Intake Assessment—An ILSI Europe Dietary Intake and Exposure Task Force Evaluation, in: Special Issue Editors: Tracy Burrows Megan Rollo Advancement in Dietary Assessment and Self-Monitoring Using Technology , MDPI, 2020, 279-303 (Reprinted from: Nutrients 2019, 11, 55, doi:10.3390/nu11010055
  • Zec M, Zeković M, Jeremić-Zec G, Šarac I, Glibetic M, Gurinović M, Nutritional status and social determinants in a random sample of subjects residing in south-eastern Serbia: towards personalized nutrition practice. Pirotski Zbornik, 2019; 44, 189-224. DOI: 10.5937/pirotzbor1944189Z
   Alison L. Eldridge, Carmen Piernas , Anne-Kathrin Illner , Michael J. Gibney , Mirjana A. Gurinovic´ , Jeanne H.M. de Vries and Janet E. Cade , Evaluation of New Technology-Based Tools for Dietary Intake Assessment—An ILSI Europe Dietary Intake and Exposure Task Force Evaluation, Nutrients 2019, 11, 55; doi:10.3390/nu11010055
  • Gavrieli A, Trichopoulou Antonia, Valsta LM, Ioannidou Sofia, Berry Rachel, Roe Mark, Harvey Linda, Finglas R, Glibetic Marija D, Gurinovic Mirjana A, Naska Androniki, Identifying sources of measurement error in assessing dietary intakes – Results of a multi-country ring-trial, Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases 2019 29 (2):127-134https://doi.org/10.1016/j.numecd.2018.10.011
  • Selma Gicevic, Audrey J. Gaskins,Teresa T. Fung, Bernard Rosner, Edin Sabanovic, Mirjana Gurinovic, Agnes Kadvan, Emir Kremic, Walter Willett, Fueling an epidemic of non-communicable disease in the Balkans:a nutritional survey of Bosnian adults, International Journal of Public Health,2019 https://doi.org/10.1007/s00038-019-01222-3(0123456789().,-volV)(0123456789,-().volV)
  •  Gurinović M, Milešević J, Kadvan A, Nikolić M , Zeković M, Djekić-Ivanković M, Dupouy E, Finglas P, Glibetić M, Development, features and application of DIET ASSESS & PLAN (DAP) software in supporting public health nutrition research in Central Eastern European Countries (CEEC), Food Chemistry 238 (2018) 186–194 http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.09.114
  • Alessia Trimigno, Bekzod Khakimov, Francesco Savorani, Leonardo Tenori, Vaiva Hendrixson, Alminas Čivilis, Marija Glibetic, Mirjana Gurinovic, Saara Pentikäinen, Janne Sallinen, Sara Garduno Diaz, Francesca Pasqui, Santosh Khokhar, Claudio Luchinat, Alessandra Bordoni, Francesco Capozzi, Søren B. Engelsen, Investigation of variations in the human urine metabolome amongst European populations. An exploratory search for biomarkers of people at risk-of-poverty, Molecular Nutrition & Food Research, 2018, DOI: 10.1002/mnfr.201800216
  • Romana Novaković , Anouk Geelen,  Danijela Ristić-Medić , Marina Nikolić a, Olga W. Souverein,  Helene McNulty , Maresa Duffy , Leane Hoey , Carla Dullemeijer , Jacoba M.S. Renkema , Mirjana Gurinović , Marija Glibetić , Lisette C.P.G.M. de Groot,  Pieter van’t Veer, Systematic Review of Observational Studies with Dose-Response Meta-Analysis between Folate Intake and Status Biomarkers in Adults and the Elderly , Ann Nutr Metab 2018;73:30–43  DOI: 10.1159/000490003
  • M. Zekovic, M. Djekic-Ivankovic, M. Nikolic, M. Gurinovic, D. Krajnovic, and M. Glibetic, “Validity of the Food Frequency Questionnaire Assessing the Folate Intake in Women of Reproductive Age Living in a Country without Food Fortification: Application of the Method of Triads,” Nutr. 2017, Vol. 9, Page 128, vol. 9, no. 2, p. 128, 2017
  • Marija Knez,  Marina Nikolic, Milica Zekovic, James CR Stangoulis, Mirjana Gurinovic and Maria Glibetic, The influence of food consumption and socio-economic factors on the relationship between zinc and iron intake and status in a healthy population, Public Health Nutrition 2017: doi:10.1017/S1368980017001240  Volume 20, Issue 14 October 2017 , pp. 2486-2498
  • Gurinović, M., Zeković, M., Milešević, J., Nikolić, M., Glibetić, M., 2017. Nutritional Assessment. Reference Module in Food Sciences. Elsevier, pp. 1–14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21180-3
  • Marija Knez,  James C.R. Stangoulis,  Manja Zec,  Jasmina Debeljak-Martacic, Zoran Pavlovic, Mirjana Gurinovic, Maria Glibetic , An initial evaluation of newly proposed biomarker of zinc status in humans – linoleic acid: dihomo-g-linolenic acid (LA:DGLA) ratio, Clinical Nutrition ESPEN 15 (2016) 85e92
  • Gurinović, M., 2016. Nutrition Epidemiology and Public Health Nutrition. Reference Module in Food Sciences. Elsevier, pp. 1–6. doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.03491-0
  • Gurinović, M., Milešević, J., Kadvan, A., Đekić-Ivanković, M., Debeljak- Martačić, J., Takić, M.Glibetić, M. (2016). Establishment and advances in the online Serbian food and recipe data base harmonized with EuroFIRTM  standards. Food Chemistry., 193,30-38.  http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.01.107
  • Gurinović, M., Milešević, J., Novaković, R., Kadvan, A., Djekić-Ivanković, M., Šatalić, Z., Korošec M, Spiroski I, Ranic M,  Dupouy E,  Oshaug A, Finglas P,  Glibetić, M. (2016). Improving nutrition surveillance and public health research in Central and Eastern Europe/Balkan Countries using the Balkan Food Platform and dietary tools. Food Chemistry, 193, 173–180. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.03.103 
  • Gavrieli, A., Naska, A., Berry, R., Roe, M., Harvey, L., Finglas, P., Glibetic, M., Gurinovic, M. & Trichopoulou, A. (2014). Dietary monitoring tools for risk assessment. EFSA supporting publication 2014, http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/607e.pdf
  • Djekic-Ivankovic M, Weiler H, Nikolic M, Kadvan A, Gurinovic M,  Mandic Lj, Glibetic   M, Validity of an FFQ assessing the vitamin D intake of young Serbian women living in a region without food fortification: the method of triads model, Public Health Nutrition, 2015 doi:10.1017/S136898001500138X   
  • Vesna Vucic, Aleksandra Arsic, Snježana Petrovic, Sandra Milanovic, Mirjana Gurinovic, and Maria Glibetic, Trans fatty acid content in Serbian margarines: urgent need for legislative changes and consumer information, Food Chemistry 185 (2015) 437–440
  • Gurinovic M, Novakovic´ R, Satalic´Z, Nikolic M, Milesevic J, Ranic M, Glibetic M, Professional training in nutrition in Central and Eastern Europe: current status and opportunities for capacity development, Public Health Nutrition (2015), vol. 18 br. 2, str. 372-377
  • Nikolić M,  Glibetić M,  Gurinović M,  Milešević  J, Khokhar S,  Chillo S, Algis Abaravicius J,  Bordoni A,   Capozzi F. Identifying Critical Nutrient Intake in Groups at Risk of Poverty in Europe: The CHANCE Project Approach. Nutrients 2014; 6(4):1374-93.
  • Ngo J,Roman-Vin˜as B, Ribas-Barba L, Golsorkhi M, Wharthon MedinaM,  Bekkering G, Gurinović M, Novakovic R,  Cavelaars A,  de Groot L, Serra-Majem L, A Systematic Review on Micronutrient Intake Adequacy in Adult Minority Populations Residing in Europe: The Need for Action J Immigrant Minority Health (2014) 16:941–950DOI 10.1007/s10903-013-9799-3
  • Samoggia A, Arvola A, Bertazzoli A, Gurinović M,  Hendrixson V, Rivaroli S, Ruggeri A, Offering Low-Cost Healthy Food: an Exploration of Food Manufacturers’ and Retailers’ Perspectives , International Food and Agribusiness Management Review, Volume 17 Issue 4, 2014, 27-56
  • Ristić-Medić D, Dullemeijer C, Tepsić J, Petrović-Oggiano G, Popović T,  Arsić A,  Glibetić M, Souverein O, Collings R, Cavelaars A,  de Groot L,  van’t Veer P,  Gurinović M, Systematic review using meta-analyses to estimate dose-response relationships between iodine intake and biomarkers of iodine status in different population groups. March 2014, Volume 72, Issue 3, Pages 143–161. Article first published online: 22 FEB 2014 | DOI: 10.1111/nure.12092
  • Iglesia, I., Mouratidou, T.  González-Gross, M., Novakovic, R., Breidenassel, C.3 Jiménez-Pavón, D., Huybrechts, I. De Henauw, S., Geelen, A., Gottrand, F., Kafatos, A., Mistura, L., Pérez de Heredia, F., Widhalm, K., Manios, Y., Molnar, D. Stehle P., Gurinovic M., Cavelaars, A.E.J.M., Van´t Veer, P., and Moreno, L.A.  on behalf of the HELENA study group, Socioeconomic determinants of folate and vitamin B12 intakes and related concentrations of biomarkers in European adolescents: The HELENA Study, Nutr Res (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2014.01.006
  • Dhonukshe-Rutten R, Bouwman J, Brown KA, Cavelaars AE, Collings R, Grammatikaki E, de Groot LCPGM, Gurinovic M, Harvey LJ, Hermoso M, Hurst R, Kremer R, Ngo J, Novakovic R, Raats MM, Rollin F, Serra-Majem F, Souverein OW, Timotijevic L and van ’t Veer P., Evidence-based methodology for deriving micronutrient recommendations , Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition ,Volume 53, Issue 10, 2013: 999-1040 DOI:10.1080/10408398.2012.749209
  • Ristić-Medić D, Novaković R, Glibetić M, Gurinović M., Estimating iodine requirements for deriving recommendations Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Volume 53, Issue 10, 2013:1051-1063 DOI:10.1080/10408398.2012.742859
  • Harvey LJ, Berti C, Casgrain A, Cetin I, Collings R, Gurinovic M, Hermoso M, Hooper L, Hurst R, Koletzko B, Ngo J, Roman Viñas B, Vollhardt C, Vucic V and Fairweather-Tait SJ. Estimating iron requirements for deriving recommendations, Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Volume 53, Issue 10, 2013:1064 -1076 DOI:10.1080/10408398.2012.742860
  • Hurst R, Collings R, Harvey LJ, King M, Hooper L, Bouwman J, Gurinovic M and Fairweather-Tait SJ., Estimating selenium requirements for deriving recommendations Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Volume 53, Issue 10, 2013:1077 -1096 DOI:10.1080/10408398.2012.742861
  • Lowe NM, Dykes FC, Skinner AL, Patel S, Warthon-Medina M, Decsi T, Fekete K, Souverein OW, Dullemeijer C, Cavelaars AE, Serra-Majem L, Nissensohn M, Bel S, Moreno LA, Hermoso M, Vollhardt C, Berti C, Cetin I, Gurinovic M, Novakovic R, Harvey LJ, Collings R and Hall-Moran V., Estimating zinc requirements for deriving recommendations , Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Volume 53, Issue 10, 2013:1110-1123 DOI:10.1080/10408398.2012.742863
  • Claessens M, Contor L, Dhonukshe-Rutten R, de Groot LCPGM, Fairweather-Tait SJ, Gurinovic M, Koletzko B, van Ommen B, Raats MM and van ’t Veer P. Principles and future for deriving micronutrient recommendations , Dietary reference values for micronutrients: Summary report from the EURRECA Network of Excellence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Volume 53, Issue 10, 2013:1135-1146 DOI:10.1080/10408398.2012.742864
  • Novakovic, R., Cavelaars, A. E.J.M., Bekkering, G. E., Roman-Vinas,B.,  Ngo, J., Gurinovic, M., Glibetic, M., Nikolic, M., Golesorkhi, M., Warthon Medina, M., Satalic, Z., Geelen,A.,  Serra Majem, L., van’t Veer, P., & de Groot, L.C.P.G.M. (2012). Micronutrient intake and status in Central and Eastern Europe compared with other European countries, results from the EURRECA network. Public Health Nutrition, 16, 824-840.
  • Gurinović M, Ristić-Medić D, Vučić V, Milešević J, Konić-Ristić A, Glibetić M. Nutrition and cardiovascular diseases. Acta clinica. 2013;13(1):156-80.
  • Novaković R, Cavelaars A, Geelen A, Nikolić M, Altaba II, Viñas BR, Ngo J, Golsorkhi M, Medina MW, Brzozowska A, Szczecinska A, de Cock D, Vansant G, Renkema M, Majem LS, Moreno LA, Glibetić M, Gurinović M, van’t Veer P, de Groot LC. Socio-economic determinants of micronutrient intake and status in Europe: a systematic review. Public Health Nutrition. 2014;17(5):1031-45.
  • Vucic V, Berti C, Vollhardt C, Fekete K, Cetin I, Koletzko B, Gurinovic M, Vant Veer P.The effect of iron intervention on growth during pregnancy, infancy, childhood and adolescence: a systematic review with meta-analysis. Nutrition Reviews,  2013 doi:10.1111/nure.12037
  • Joy Ngo, Blanca Roman-Viñas, Lourdes Ribas-Barba, Mana Golsorkhi, Marisol Wharthon Medina, Geertruida E Bekkering, Mirjana Gurinovic, Romana Novakovic, Adriënne Cavelaars, Lisette C P G M de Groot, Lluis Serra-Majem A Systematic Review on Micronutrient Intake Adequacy in Adult Minority Populations Residing in Europe: The Need for Action. Journal of Immigrant and Minority Health 03/2013; DOI:10.1007/s10903-013-9799-3
  • Mensink GB, Fletcher R, Gurinovic M, Huybrechts I, Lafay L, Serra-Majem L,Szponar L, Tetens I, Verkaik-Kloosterman J, Baka A, Stephen AM. Mapping low intake of micronutrients across Europe. British Journal of Nutrition. 2013;110(4):755-73.20.
  • Hermoso M,  Vucic V ,Vollhardt C , Arsic A, Roman-Vińas B, Iglesia-Altaba I, Gurinovic M, Koletzko B,  The Effect of Iron on Cognitive Development and Function in Infants, Children and Adolescents: A Systematic Review, Ann Nutr Metab 2011;59:154–165 DOI: 10.1159/000334490
  • Roman Viñas B, Ribas Barba L, Ngo J, Gurinovic M, Novakovic R, Cavelaars A. Projected prevalence of inadequate nutrient intakes in Europe. Ann Nutr Metab 2011;59:84–95 DOI: 10.1159/000332762
  • Gurinović M, Witthöft CM, Tepšić J, Ranić M, Hulshof PJM, Hollman PC, Porbuska J, Gohar A, Debeljak-Martačić J, Petrović-Oggiano G,  Novaković R, Glibetić M, Oshaug A,Capacity development in food composition database management and nutritional research and education in Central and Eastern European, Middle Eastern and North African countries, European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, S134–S138
  • Cavelaars A E J M , Doets E L, Dhonukshe-Rutten R A M , Hermoso M, Fairweather-Tait S J, Koletzko B, Gurinović M , Moreno L A , Cetin I , Matthys C, Van ‘t Veer P, Ashwell M  and De Groot C P G M .  Prioritizing micronutrients for the purpose of reviewing their requirements: a protocol developed by EURRECA, Eur J Clin Nutr 2010 64: S19-S30; 10.1038/ejcn.2010.57.
  • Dhonukshe-Rutten R A M, Timotijevic L, Cavelaars A E J M, Raats M M, De Wit L S, Doets E L, Tabacchi G, Roman B, Ngo-de la Cruz J, Gurinovic M, De Groot L C P G M and Van’t Veer P. European micronutrient recommendations aligned: a general framework developed by EURRECA, Eur J Clin Nutr 2010 64: S2-S10; 10.1038/ejcn.2010.55.
  • Gurinović M, Kadvan A, Bucchini L, Matthys C, Torres D, Novaković R, Smith R and Glibetić M. EURRECA nutritional planning and dietary assessment software tool: NutPlan, Eur J Clin Nutr 2010 64: S38-S42; 10.1038/ejcn.2010.59.
  • Cavelaars A E J M, Kadvan A, Doets E L, Tepšić J, Novaković R, Dhonukshe-Rutten R, M Renkema, Glibetić M, Bucchini L, Matthys C, Smith R, Van’t Veer P, De Groot C P G M and Gurinović M. Nutri-RecQuest: a web-based search engine on current micronutrient recommendations, Eur J Clin Nutr 2010 64: S43-S47; 10.1038/ejcn.2010.60.
  • Iglesia I, Doets E L, Bel-Serrat S, Román B, Hermoso M, Quintana L P, Del Rosario García-Luzardo M, Santana-Salguero B, García-Santos Y, Vucic V, Frost Andersen L, Pérez-Rodrigo C, Aranceta J, Cavelaars A, Decsi T, Serra-Majem L, Gurinovic M, Cetin I, Koletzko B and Moreno L A. Physiological and public health basis for assessing micronutrient requirements in children and adolescents, The EURRECA Network, EURRECA How to Derive Recommendations for Infants, Children, Adolescents, Pregnant and Lactating Women, Maternal and Child Nutrition,(2010),6 (Suppl.2) pp. 84-99 DOI: 10.1111/j.1740-8709.2010.00273.x.
  • Glibetic M, Kadvan A, Tepsic J, Debeljak Martacic J, Djekic-Ivankovic M, Gurinovic M (2010). Management of food composition database harmonized with EuroFIR criteria using a web application. Journal of Food Composition and Analysis. DOI  doi:10.1016/j.jfca.2010.09.002
  • C Matthys, L Bucchini, MC Busstra, AEJM Cavelaars, P Eleftheriou, A Garcıa-Alvarez, S Fairweather-Tait, M Gurinovic´, B van Ommen and L Contor,  EURRECA: development of tools to improve the alignment of micronutrient recommendations, European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, S26–S31
Poglavlja objavljena u monografiji nacionalnog značaja
 • Mirjana Gurinović, Danijela Ristić-Medić, Marija Glibetić, Romana Novaković, Ishrana kao faktor rizika od hronicnih masovnih nezaraznih bolesti (HMNB), u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:  306-334
 • Mirjana Gurinović, Agneš Kadvan, Milija Vukotić, Srećko Nedeljković,  Kvalitet ishrane dece skolskog uzrasta u JUSAD studiji, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 343-368
 • Mirjana Gurinović, Agneš Kadvan, Metode sporovođenja ispitivanja kvaliteta ishrane u JUSAD studiji,  u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 334-342
 • Mirjana Gurinović, Marija Glibetić, Danijela Ristić-Medić, Milija Vukotić, Milena Radanov-Radičev, Gojaznost dece skolskog uzrasta i omladine u JUSAD studiji, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011: 748-773
 • Mirjana Gurinović, Danijela Ristić-Medić, Marija Glibetić, Preporuke za primarnu prevenciju faktora rizika od ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:1083-1101
 • Gordana Petrović-Oggiano, Mirjana Gurinović, Marija Glibetić, Jasna Tepšić, Romana Novaković, Preporuke za fizicku aktivnost u prevenciji i smanjenju kardiovaskularnog rizika, u: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod skolske dece – 20 godina pracenja,  urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011:423-446
 • Vukotić M, Nedeljković S, Stojšić Đ, Simeunović S, Anđelski H, Durlević Z, Jovanovič Z, Ninković-Vukotić M, Pavlović M, Vujović V, Vukotić M, Borkovački R, Kocijančić M, Marisavljević D. Prevalencija mortaliteta usled kardiovaskularnih obolenja kod nas i u svetu 1980-2002. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 84-112.
 • Vukotić M, Nedeljković S, Novaković I, Anđelski H, Dželetović-Milošević I, Vukotić M, Petrović B, Tikić Lj, Pavlović M, Jelenković B, Marisavljević D, Vasić B, Bajčetić M. Prevalencija mortaliteta usled ateroskleroze kod nas i u svetu u poslednjih deset godina. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 113-124.
 • Nedeljković S, Simeunović S, Vukitić M, Majkić-Singh N, Pavlović M, Novaković I, Dimitrijević D. Ciljevi JUSAD studije. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 127-141.
 • Vukotić M, Nedeljković S, Simeunović S, Jovanović I, Majkić-Singh N, Novaković I, Pavlović M, Mirković M, Živković Lj, Savić-Božović D, Ranković J, Petrović B, Stanojlović O, Đorđević B, Marjanović B, Vujović V, Jelić J, Marković M, Dimitrijević D, Čanković S, Tikić Lj, Jelenković B, Vasić B, Jamadžija B, Bajčetić M, Stanišljević S, Dinjić S. Organizacija rada kod ispitanika u Jugoslovenskoj studiji prekursora ateroskleroze kod dece školskog uzrasta (JUSAD), 1996-2004. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 142-160.
 • Nedeljković S, Simeunović S, Vukotić M, Pavlović M, Novaković I, Dimitrijević D. Epidemiološka anketa. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 161-164.
 • Pavlović M. Ishrana kao faktor rizika ateroskleroze i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 233-253.
 • Pavlović M, Kadvan A. Metodologija sprovođenja ispitivanja kvaliteta ishrane u JUSAD studiji. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece, urednik Srećko I. Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 254-261.
Radovi publikovani  u  časopisu nacionalnog  značaja
 • Durković J, Pavlovic M. Razvojni parametri i vitalitet novorodene dece u periodu 1991-2002. godine u Zdravstvenom centru Subotica. Med Pregl 2005; LVIII:19-22.
 • Pavlović M, Kadvan A, Bijelović S, Berenji K, Mirosavljev M. Strategy and Model of Prevention from Atherosclerosis. Acta Biol Med Exp 2002; 27(2):37-39.
 • Krassas GE, Kelestimur F, Micic D, Tzotzas T, Konstandinidis T, Bougoulia M, Tsametis C, Colak R, Jorga J, Kostic Ž, Pavlovic M. The Balkan Group for the Study of Obesity Self-reported  prevalence of obesity among 20.329 adults from large territories of Greece, Serbia and Turkey. Hormones (Athens) 2003; 2:49-54.
 • Pavlović M. Ishrana i stil života kao faktori rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti-Preporuke za prevenciju. Hrana i ishrana 2004; 45:26-31.
 • Petrović-Oggiano G, Damjanov V, Gurinović M, Glibetić M, Mitić R, Masti različitog porekla u ishrani kao faktor rizika u pojavi cerebrovaskularnog insulta, Praxis Medica, 2006; 34:3-4:25-30
Saopštenje  sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
 • Durković J, Pavlović M, Anđelić L, Mihajlović R, Nimčević N. Infertilitet kao faktor rizika za rađanje dece sa malom telesnom težinom. XV Jugoslovenski simpozijum o fertilitetu i sterilitetu Fertilitet i sterilitet u III Milenijumu, Beograd, 5-6. 12. 2002. Zbornik radova i sažetaka predavanja, str. 169-173.
 • Pavlović M,Grujić V,Sighn M.N,Nedeljković S et all Nutritive risk factors within population ,,Book of Proceedings 1st International Symposium “Food in the 21st century”,Subotica, 14-17 November 2001, Novi Sad, Naučni Institut za ratartstvo i povrtarstvo, 2003, 474-481

 

 


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?