Dr Sc. Med Gordana Petrović Oggiano, viši naučni saradnik

gordanapetrovicoggiano

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
Tadeuša Košćućka 1, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: + 381 30 31 997 Fax: +381 11 2030169
e-mail : g5petrovic@gmail.com

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA KARIJERA

1992: Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
1992 – 1993: Lekarski staž, Klinički Centar Priština
1993: Državni ispit, Ministrastvo zdravlja Republike Srbije
1993–1998: Klinički Centar Priština- klinički lekar iz higijene ishrane
1993-1997: specijalizacija iz higijene (preventivna medicina), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Savetovalište za dijetetiku, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
1997: Specijalistički rad pod naslovom “Sanitarno-higijenske karakteristike objekta za ishranu pacijenata Kliničkog centra Srbije sa osvrtom na kvalitet dijeta”, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
1994-1998 Poslediplomske studije, Savetovalište za dijetetiku, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1998: Magistratura – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Higijena-oblast (Ishrana i metabolizam)
Naslov teze: “Ishrana mastima različitog porekla kao faktor rizika u pojavi cerebrovaskularnog insulta
1999. Istraživač saradnik (Ishrana) Laboratorija za Ishranu i metabolizam, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
2001-2002: Master – Univerzitet «La Sapienza» u Rimu – odsek za eksperimentalnu medicinu i patologiju- jednogodišnja stipendija za visoku specijalizaciju iz oblasti ishrane, ekvivalentnu magistarskom stepenu, od strane Ministarstva inostranih poslova Italije, za usavršavanje u struci «Sigurnost i nutricioni kvalitet u proizvodnji, distribiciji i komercijalizaciji namirnica i napitaka» .
Posle održane nastave i položenih ispita na fakultetu odbranila je i završni ispit sa temom: originalni naziv: »Effetto della bevanda lecivita-D di base di soia lecitin come potenziale hipolipidico, in patienti con diabete mellito», u prevodu (« Efekat napitka lecivite-D na bazi soja lecitina kao potencijalni hipolipidemik kod pacijenata sa dijabetes mellitusom”), koji je ekvivalentan magistarskom zvanju.
1.04.2003.-2.10.2006. – volonterski studijski boravak u Nemačkoj najpre na Instututu «Krakenhaushygiene-Hellios Klinikum Wuppertal», a zatim na klinikama Univerzitetskog Medicinskog Centra «Heinrich Heine» u Dizeldorfu.
2006: Savetovalište za ishranu, Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
2008: Doktorska disertacija pod nazivom: “Efekat fizičke aktivnosti na redukciju kadiovaskularnog rizika kod pacijenata sa hiperlipidemijom koji su na posebnom dijetetskom režimu”- Medicinski fakultet u Kragujevcu
2011. – do sada Naučni saradnik, Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

U toku školske 2010./2011. Dr sc.med. G.Petrovic-Oggiano, bila je angažovana kao predavač na predmetu »Sportska ishrana« u »Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi strukovnih studija« u Beogradu.

ISTRAŽIVAČKA INTERESOVANJA

Dr sc.med Gordana Petrovic-Ođiano, doktor medicinskih nauka, naučni saradnik, specijalista iz oblasti preventivne medicine (higijena). U Centru izuzetnih vrednosti iz oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 1999.god. Publikovala je stručne i naučne radove u međjunarodnim i nacionalnim časopisima sa fokusom na kliničkom i epidemiološkom aspektu izučavanja ishrane i metabolizma. Najveći deo svog istraživačkog rada bazira na preventivnom aspektu ishrane i fizičke aktivnosti u redukciji kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog rizika, nutritivnom statusu, nutritivnoj terapiji, uticaju polifenola u redukciji metaboličkog sindroma i kardiovaskularnog rizika hiperlipidemije i poremećaji uhranjenosti predstavljaju polje njenog dugogodišnjeg naučno istraživačkog-interesa u oblasti zdravstvene prevencije, kao i kroz aspekte metabolizma. Pored istraživačkog rada u oblasti hrane i ishrane, konsultant je u okviru svoje specijalizacije za različite poremećaje ishrane i uhranjenosti u okviru Savetovališta Centra. Pohađala je više edukativnih seminara i kontinuiranih edukacija iz oblasti higijene, preventivne medicine, endokrinologije, kardiologije, i nutritivne terapije.

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

U toku dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada, Dr sc.med. Gordana Petrovic-Oggiano je od januara 1999. godine angažovana kao saradnik na sledećim naučnim projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:
1996-2001: Hrana kao morbogeni i profilaktički činilac
2002-2005: Ishrana kao faktor rizika, profilaktički i terapijski faktor za zdravlje i masovne nezarazne bolesti populacije
2006-2010: Razvoj novih terapijskih postupaka u prevenciji i lečenju bolesti jetre-uloga i mehanizam delovanja polinezasićenih masnih kiselina
2011-2014: Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: unapređenje ishrane u Srbiji (IIl41030)
Učešće na medjunarodnim projektima (koje finansira Evropska Komisija)
2009-2012: EURopean micronutrient REComme Aligned (EURRECA)-FP6 036196-2
European Food Information Resource network (EuroFIR) FP6, Chance FP7 , Bacchus FP7

STRANI JEZICI

Nemački, Italijanski, Engleski

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SEMINARU/ KURSU-SLUŠALAC

• Update in the field of metabolic syndrome, obesity, diabetes and atherosclerosis:special clinical pharmacology, 12-13 May, Belgrade, 2011
• Međunarodni simpozijum: Regenerativna i personalizovana medicina, 4 oktobar 2012, Beograd
• Professional media training for food and nutrition scientists. Communications Food Science in Belgrade. Maitre-Media actions for international training of Researchers. 10-11 December, 2013, Belgrade

UČEŠĆE NA DOMAĆEM SEMINARU KME- SLUŠALAC

• Novine u patogenezi i terapiji gojaznosti. Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 22 Januar, 2010.
• Moždani udar – izazovi, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet u Beogradu, 29.april, 2010. god.
• Seminar iz oblasti gerijatrijske medicine, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet u Beogradu, jun, 2010. god.
• Strategija prevencije i lečenja aterosklerozne vaskularne bolesti, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet u Beogradu, 17. jun, 2010. god
• Osnove patogeneze i terapije gojaznosti, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 14.Oktobar, 2011.
• Aktuelni stavovi u endokrinologiji, 25 mart 2011, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
• Aktuelnosti u medicini, 3.novembar 2011, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
• Edukacija za članove etičkog odbora u Srbiji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 14. Novembar 2013
• Vežbanje je lek. Zavod za sport i medicinu sporta, 4.jun 2013., Beograd

EDUKATIVNA PREDAVANJA

• Gordana Petrović-Ođiano predavanje: Principi pravilne ishrane, Praktični saveti, redakcija Blic Žena, forum za pacijente, 2011, Beograd, Srbija.
• Gordana Petrović-Ođiano predavanje: Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti u menopauzi, Trgovište (saradnja sa Ministrastvom za poljoprivredu), novembar, 2012.
• Gordana Petrović-Ođiano, Kardum Nevena, Takić Marija, Petrović Snježana, Popović Tamara, Debeljak – Martačić Jasmina, Ranić Marija,Konić-Ristić Aleksandra, Glibetić Marija „Uticaj antocijana iz „aronie melanocarpe“(black chokeberry) na antropometrijske i biohemijske parametre kod žena u postmenopauzi sa metaboličkim sindromom”, novembar,Trgovište (saradnja saradnja ministarstva za nauku sa Ministrastvom za poljoprivredu), 2012.

PUBLIKACIJE

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)

• Ristić-Medić D, Dullemeijer C, Tepsić J, Petrović-Oggiano G, Popović T, Arsić A, Glibetić M, Souverein OW, Collings R, Cavelaars A, de Groot L, Van’t Veer P, Gurinović M.Systematic review using meta-analyses to estimate dose-response relationships between iodine intake and biomarkers of iodine status in different population groups.Nutr Rev. 2014 Feb 22. doi: 10.1111/nure.12092.

M42 Poglavlja u monografijama (1.5)
• Nedeljkovic S., S Simeunović., I Novakovic. et al. Yugoslav Study of Atherosclerosis prekorzura in school children – 20 years of follow-In: Petrovic-G Oggiano., M Gurinović., M Glibetić., J Tepšić., Novakovic R. Recommendations for physical activity in the prevention and reduction of cardiovascular risk. Faculty of Medicine, University of Belgrade, 2011

Radovi publikovani u časopisima od nacionalnog značaja (M50)
• Petrovic-Oggiano G, Damjanov V, Gurinović M, M Glibetic. Physical activity in prevention and reduction of cardiovascular risk. Medical examination, Novi Sad, 2010, LXIII (3-4) :200-207
M52 rad u časopisu od nacionalnog značaja (1.5)
• Petrović-Oggiano G, Damjanov V, Vučić V, Gurinović M, Popović T, Debeljak –Martačić J, Nikolić M, Avramović N, Glibetić M. Nutrition based on different origin of fats as a risk factor for cerebrovascular insult. Acta medica mediana, Medicinski fakultet u Nišu, 2011;50(2):5-11.
• Petrovic-Oggiano G, Damjanov V, Vucic V, Gurinović M, Popovic T, Debeljak-Martačić J, Nikolic M, Avramovic N, M Glibetic. Nutrition based on fats of different origin as factors for cerebrovascular insult. Acta Medica Mediana, 2011, 5-11.
• U toku školske 2010./2011.Dr sc.med. G.Petrović-Ođiano, bila je angažovana kao predavač na predmetu »Sportska ishrana«u privatnoj Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Kongresi-učešće (internacionalni i nacionalni)
• Gordana Petrovic-Oggiano. Health Aspects of Serbian Traditional Foods. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake) / Macedonia , (Book of Apstrakt);74(TFO_1706).
• G.Petrovic-Oggiano Health-promoting propties of artichoka in prevention of cardiovascular disease due to its lipidic and glycemic efficacy (oral presentation), FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project. Thematic focus: “Smart, Green and Efficient”, The Third EYE Lab Surfing Workshop 11-12 March 2014,Beograd, (Number :53).
• Gordana Petrovic-Oggiano, Milica Kojadinovic,Mirjana Gurinovic, Marija Glibetic.
The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26
October 2013 Struga (Ohrid Lake) / Macedonia , (Book of Apstrakt);61(TFO_1721).
• Petrović-Oggiano G., Konić-Ristić A., Srdić-Rajić T., Glibetić M., Juranić Z. Immunoreactivity to gliadin and milk protein in patients with metabolic syndrome. The 11 th European Nutrition Conference, Oktober 26th-29th 2011, Annals of Nutrition & Metabolism (FENS), (oral communications), Madrid, Vol 58 (Suppl. 3), 2011, pp41.
• Petrović-Oggiano G. Uloga L-carnitina u dijetoterapiji u sportskoj medicini. Treći kongres o dijeteteskim suplementima sa medjnarodnim učešćem. Book of abstracts, Beograd, 2011;171-173.
• Petrović-Oggiano G.,Damjanov V., Gurinovic M., Glibetic M., Debeljak-Martačić J., Popović T., Vučić V., Arsić A., Crnčević N. The effect of tree tzpes of phzsical activity on the reduction of metabolic parameters involved in cardiovascular risk. Diabetes and Cardiovascular Disease, EASD Study Group, 3rd Annual Meeting, Belgrade, Serbia, 2010;69-70. (Poster Presentation P27).
• Vučić V., Arsić A., Petrović-Oggiano G., Glibetić M. Comparison of phospholipid fractions in type 2 diabetic patients with different types of hyperlipidemia. Diabetes and Cardiovascular Disease, EASD Study Group, 3rd Annual Meeting, Belgrade, Serbia, 2010;55. (Poster Presentation P18).
• Vučić V., Popović T., Ranić M., Arsić A., Ristić-Medić D., Debeljak-Martačić J. Petrović-Oggiano G., Bulajić P., Milićević M., Glibetić M. Profil masnih kiselina fosfolipida seruma kod pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom jetre-pilot studija.XLVII Kancerološka nedelja, XXIV Kancerološka sekcija SLD, 2010;55.
• Ristić-Medić D, Vučić V, Petrović-Oggiano G, Popović T, Tepšić J, Glibetić , Gurinović M. Systematic report of research on iodine intake/status and its relatinschip to development outcome in children. The 11 th European Nutrition Conference, Oktober 26th-29th 2011, Annals of Nutrition & Metabolism (FENS), Madrid, Vol 58 (Suppl. 3), 2011, pp 394-395.
• Konić-Ristić A., Srdić-Rajić T, Arsić A, Djekić-Ivanković M, Petrović-Oggiano G, Glibetić M. Povoljni efekti dijetetskog suplementa na bazi soka od aronije obogaćenog dijetnim vlaknima kod pacijenata sa metaboličkim sindromom. Book of apstracts (oral presentation), Belgrade, 2011;33-35.
• Ristić-Medić D, Vučić V, Petrović-Oggiano G, Popović T, Tepšić J, Glibetić M, Gurinović M. Iodine Intake and status and their relationschip to develop mental outcome in children. 1 st FCUBERA Workschop, Belgrade, 2011;25.
• Petrović-Oggiano G.,Kardum N., Takić M., Popović T., Debeljak-Martačić J., Konić-Ristić A., Glibetić M. Uticaj antocijana iz „ Aronie melanocarpe“ na odabrane biohemijske parametre kod žena u postmenopauzi sa metaboličkim sindromom.12 Kongres ishrane sa medjunarodnim učešćem, Book of Abstracts, Beograd, 2012 (oral presentation) (05. UP3).
• Ristić-Medić D., Vučić V., Petrović-Oggiano G., Popović T., Glibetić M., Cavalaars A, Gurinović M. Eurreca prioritetni biomarker statusa joda u funkciji dijetarnog unosa:sistematski pregledni rad sa dozno-zavisnom meta-analizom/Eurrecas Prioritized Biomarker of Iodine Status as a Function of Iodine Intake. A systemati Review with Dose Response Meta-Analyses. 12 Kongres ishrane sa medjunarodnim učešćem, Book of Abstracts, Beograd, 2012 (oral presentation).
• Popović T, Borozan S., de Luca S., Debeljak-Martačić-J., Takić M., Petrović-Oggiano G., Glibetić M. The effect of fisch oil supplemention on oxidative stress parameters in aged wistar rats. 12 Kongres ishrane sa medjunarodnim učešćem, Book of Abstracts, Beograd, 2012 (oral presentation).
• Petrović – Oggiano Gordana, Debeljak- Martačić Jasmina, Popović Tamara, Takić Marija, Ristić-Medić – Danijela, Petrović Snježana, Kardum Nevena, Konić-Ristić Aleksandra, Glibetić Marija. Effect of Aronia melanocarpa supplementation on fatty acid profile in patients with hyperlipidemia pilot study. Kongres lekara Dijaspore sa medjunarodnim učešćem,Beograd, oktobar 2012.(Organizator – Regionalna Lekarska Komora, CD Abstract Book).
• Petrović-Oggiano G.,Kardum N., Popović T, Takić M., Debeljak-Martačić J., Konić-Ristić A., Glibetić M. The effect of schort term supplementation witha Aronia melanocarpa on selected anthropometric and biochemical parametres in postmenopausal women with metabolic syndrome. Treći Kongres endokrinologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd, oktobar 2012, (A11), pp 39.
• Petrović-Oggiano G., Popović T, Debeljak-Martačić J., Poštić M., Kojadinović M., Ristić-Medić D., Vučić V., Glibetić M. Gender difference in the lipid status of men and women with hyperlipidaemia before and after menopause. Treći Kongres endokrinologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd, oktobar 2012, ( A12),pp 40.
• Popović T, Rašić Z., Borozan S., Petrović-Oggiano G., Arsić A., Debeljak-Martačić J., Glibetić M. Effect of fisch oil supplementation on HDL-cholesterol and PON-1 activity in DM2 patients. Treći Kongres endokrinologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd, oktobar 2012, (A40) pp, 62.
• Ristić-Medić D., Vučić V., Petrović-Oggiano G., Gurinović M.,Glibetić M. Poredjenje profila masnih kiselina pacijenata sa hiperlipidemijama u zavisnosti od stepena uhranjenosti. Medicinski glasnik specijalne bolnice za bolesti štitatste žlezde i bolesti metabolizma, Zlatibor, Prvi Srpski Kongres o gojaznosti sa medjunarodnim učešćem, Apstrakt Book, 2012; 204:46(2).ISSN 1821-1925 UDK 616.441


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?