Dr sc. Milica Zeković, naučni saradnik

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
Tadeuša Košćuška 1,11 000 Beograd
tel: 011 3031997
email: zekovicmilica@gmail.com

Obrazovanje

 • 2013-2018 – Doktor medicinskih nauka – farmacija

Doktorska akademske studije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Modul: Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse; Tema doktorske disertacije: “Validacija upitnika za procenu dijetarnog unosa folata i analiza znanja, stavova i prakse farmaceutskog tima u vezi sa savetovanjem žena reproduktivne dobi o adekvatnom unosu ovog nutrijenta”; Prosečna ocena: 9.92/10.00; 180 ECTS kredita

 • 2013-2014 – Magistar farmacije, specijalista farmaceutskog menadžmenta i marketinga

Specijalističke akademske studije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Modul: Farmaceutski menadžment i marketing; Tema specijalističkog rada: “Stavovi farmaceuta u vezi sa dostizanjem visokog stepena adherence u javnim apotekama”; Prosečna ocena: 10.00/10.00; 60 ECTS kredita

 • 2008-2013 – Magistar farmacije

Integrisane akademske studije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Smer: magistar farmacije; Tema završnog rada: “Jedinjenja zlata: Hemijske osobine i primena u farmaciji”; Prosečna ocena: 9.76/10.00; 300 ECTS kredita

 • 2004-2008 – Treća beogradska gimnazija, smer: prirodno-matematički;
 • 2002-2006 – Srednja muzička škola „Josip Slavenski“, smer: vokalno-instrumentalni; 

Profesionalno iskustvo

 • 2015-danas: Naučni saradnik
  Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja (Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju), Beograd (Srbija)

-Naučni rad u oblasti istraživanja ishrane uključujući prikupljanje, obradu i analizu podataka o dijetarnom unosu, procenu usaglašenosti sa nutritivnim preporukama i validaciju naučno-istraživačkih instrumenata i metoda
-Razvoj i ažuriranje Srpske i Regionalne (balkanske) baze podataka o sastavu namirnica
-Aktivno učešće u kreiranju i primeni softverske aplikacije za standardizovano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i dijetetskih suplemenata, sveobuhvatnu analizu nutritivnog unosa i planiranje ishrane – Diet Assess & Plan (DAP)
-Član Upravno-koordinacionog odbora Nacionalne dijetarne studije koja se realizuje pod pokroviteljstvom Evropske agencije za bezbednost hrane (European Food Safety Authority – EFSA)
-Doktorska disertacija u oblasti javnog zdravlja fokusirana na unos i biomarkere statusa folata kod žena reproduktivne dobi u Republici Srbiji

 • 2014-2015: Istraživač pripravnnik
  Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu, Beograd (Srbija)

-Naučni rad u oblasti imunoških i imunoparazitoloških istraživanja usmerenih na ispitivanje specifičnih komponenti ekskretorno-sekretornih proizvoda Trichinella spriralis odgovornih za modulaciju imunog odgovora
-Aktivno učešće u izvođenju seroloških testova za dijagnostiku autoimunskih i parazitskih oboljenja
-Rad na proizvodnji in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava za serološka ispitivanja autoimunskih i parazitskih oboljenja

 • 2013-2014: Farmaceut – stažer u javnoj apoteci
  Zdravstvena Ustanova Apoteka “Farmanea”; Glavna referentna apoteka za sve lekove i pomagala “Krug”, Beograd (Srbija)

-Izdavanje propisanih lekova i medicinskih sredstava uz pružanje relevantnnih informacija i saveta za pravilnu i bezbednu primenu
-Provera ispravnosti propisanog režima doziranja, mogućih interakcija i kontraindikacija
-Potvrda tačnosti signiranja i obezbeđivanje adekvatnog kontinuiteta snadbevanja
-Vođenje evidencije kontrolisanih lekova u skladu sa zakonskim propisima
-Pružanje informacija i saveta za rešavanje manjih zdravstvenih tegova, očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti
-Prodaja drugih proizvoda za zaštitu zdravlja
-Izrada magistralnih preparata

 • 2013: Farmaceut – stažer u bolničkoj apoteci
  Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“, Beograd (Srbija)

-Učešće u potraživanju i izdavanju lekova, medicinskih sredstava i drugih mediniskih proizvoda
-Razmatranje terapijskih aspekata primene leka, pružanje informacija i saveta o podesnim farmaceutskim oblicima leka i adekvatnom režimu primene
-Vođenje evidencije o potrošnji medicinskih proizvoda
-Saradnja sa drugim zdravstvenim profesionalcima u procesu beleženja medicinske istorije pacijenata i pružanja informacija i saveta sa efikasnu i bezbednu terapiju
-Osiguravanje adekvatnih uslova za pravilno čuvanje potrebnih zaliha lekova, medicinskih sredstava i ostalih proizvoda za zaštitu zdravlja

Učešće u nacionalnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Dr spec. Milica Zeković je trenutno, u svojstvu naučnog saradnika, sa punim brojem naučnoistraživačkih meseci angažovana na sledećem projektu:
• „Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: Unapređenje ishrane u Srbiji“ (evidencioni br. III 41030)

Dr Zeković je prethodno, u svojstvu istraživača pripravnika, bila angažovana na sledećem projektu:
• „Izučavanje mehanizma imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (evidencioni br. 173047)

Učešće u međunarodnim projektima

Dr spec. Milica Zeković je član Upravno-koordinacionog odbora za Republiku Srbiju za dva projekta finansirana od strane Evropske agencije za bezbednost hrane:
• „Podrška sprovođenju nacionalne dijetarne studije uz primenu EU Menu metodologije: Istraživanje ishrane odralih starosti od 10 do 74 godina” – “Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years old “ ; (2017-2022)
• „Podrška sprovođenju nacionalne dijetarne studije uz primenu EU Menu metodologije: Istraživanje ishrane dece starosti od 3 meseca do 9 godina” -“Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The children’s survey”, including subjects from three months up to 9 years old” ; (2017-2022)

U svojstvu istraživača, dr Zeković je bila angažovana i na dva projekta Sedmog okvirnog programa Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti (FP7):
• „Povoljni efekti dijetarnih bioaktivnih peptida i polifenola na kardiovaskularno zdravlje ljudi“ – “Beneficial effects of dietary bioactive peptides and polyphenols on cardiovascular health in humans” (akr. Bacchus; 2012-2016.; identifikacioni br. 312090)
• „Rešenja optimalnog unosa vitamina D i zdravlja kroz životne cikluse na bazi unosa hrane” – “Food-based solutions for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle” (akr. ODIN; 2013-2017.; identifikacioni br. 613977)

Priznanja, stipendije i nagrade

▪ 2018 – VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem (“Zajedno stvaramo budućnost farmacije”): Nagrada za najbolju poster prezentaciju naučno-istraživačkog rada
▪ 2018 – Nacionalni kongres farmacije u Rumuniji (National Pharmacy Congress in Romania 2018 -The 21st Century Pharmacy – Between Smart Specialization and Social Responsibility): Nagrada za naučnu izvrsnost
▪ 2013/2014 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente u Republici Srbiji za školsku 2013/2014. godinu; grupa: stipendije za biološko-medicinske nauke
▪ 2012 – Dositeja, Fond za mlade talente Repubike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta – Stipendija za najbolje studente završnih godina osnovnih akademskih studija ili diplomskih studija- master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2012/13. godinu
▪ 2011,2012 – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Godišnja nagrada najboljim studentima integrisanih akademskih studija za 2010/11 i 2011/12.godinu
▪ 2009-2012 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Republička studentska stipendija
▪ 2008 – Treća beogradska gimnazija, Diploma „Vuk Karadžić“

Kursevi/radionice i stručno usavršavanje

▪ Radionica o standardizovanim metodama za razvoj baza podataka o sastavu namirnica – Klaster zemalja učesnica: Pakistan, Irak, Iran i Kuvajt (predstavnik Regionalne analitičke alaboratorije i drugih zemalja Saveta za zalivsku saradnju) (Workshop on Standardized Methodologies for creating Food Composition Database – cluster participating countries: Pakistan, Iran, Iraq and Kuwait (representing a regional analytical laboratory and other GCC countries))
Mreža za razvoj kapaciteta u oblasti istraživanja ishrane u Centralnoj i Istočnoj Evropi (Capacity Development Network in Nutrition in Central and Eastern Europe(CAPNUTRA)) u saradnji sa Evropskom mrežom za izvore infomacija o hrani (European Food Information Resource (EuroFIR)) i Kvadram Institutom (Quadram Institute); 18-26. oktobar 2018, Beograd, Srbija / Član organizacionog komiteta i predavač
▪ Simpozijum o održivim sistemima hrane za zdravu ishranu u oblasti Centralne i Jugoistočne Evrope sa integrisanom obukom za prikupljanje podataka o dijetarnom unosu uz jačanje tematskog regionalnog umrežavanja (Symposium on sustainable food systems for healthy diets in countries of Central and South Eastern Europe (CSEE) with integrated training on food consumption data collection and strengthening the thematic regional networking)
Institut za medicinska istraživanja/ Mreža za razvoj kapaciteta u oblasti istraživanja ishrane u Centralnoj i Istočnoj Evropi u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (Regionalna kancelarija za Evropu i Centralnu Aziju), 15-18. oktobar, Beograd, Srbija /Član organizacionog komiteta
▪ „Evropska legislativa u oblasti hrane – na putu za inovaciju“ („On the road to Innovation Union: European food legislation“)
Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS), 5. septembar 2018.godine, Novi Sad, Republika Srbija
▪ FENS međunarodna letnja škola – „Prevođenje naučnih saznanja u nutritivne preporuke” (“FENS summer school: Translating scientific findings into nutritional recommendations”)
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Društvo za ishranu Srbije pod pokroviteljstvom Federacije društava za ishranu Evrope (Federation of European Nutrition Societies (FENS)), 20-24. avgust 2018. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ „Zdravlje muškaraca i žena: Biomarkeri u kliničkoj praksi i analitički pristupi budućnosti” („Men’s and Women’s Health: Biomarkers in Clinical Practice and Future Approaches“)
Četvrti srpski simpozijum biomarkera – SERBIS, 7-8. jun 2018.godine, Beograd, Republika Srbija
▪ „Uloga dijagnostike u oblastima plodnosti, trudnoće i skrininga novorođenčadi” („The Role of Diagnostics in Fertility, Pregnancy and Newborn Screening“)
Treći srpski simpozijum biomarkera – SERBIS, 5-6. jun 2017. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ “Zdravstveni ishodi i socijalna farmacija”,
Program kontinuirane medicinske edukacije akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije (akt. br. 153-02-3942/2017-01, B-21/18); 23-24. mart 2018. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ „Zaštita intelektualne svojine u oblasti nauke o hrani“ („IPR in Food Science“)
Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS), 11-12. decembar 2017. godine, Novi Sad, Republika Srbija
▪ XIV Internacionalni poslediplomski kurs produkcije i primene podataka o sastavu namirnica u okviru istraživanja ishrane (14th International Postgraduate Course on the Production and Use of Food Composition Data in Nutrition),
Univerzitet u Vageningenu, Odeljenje za humanu ishranu; oktobar 2017.godine, Vageningen, Kraljevina Holandija
▪ Razvoj kapaciteta u oblasti analize dijetarnog unosa- Harmonizacija sa zahtevima EU Menu metodologije – Regionalni trening za implementaciju Diet Assess & Plan platforme u oblasti Zapadnog Balkana
CAPNUTRA simpozijum, Septembar 2017. godine, Beograd, Republika Srbija – predavač i organizator
▪ „Ekološki prihvatljive ekstrakcione tehnike u oblasti analize hrane“(„Green extraction techniques in food science“)
Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS), 27-29. mart 2017. godine, Novi Sad, Republika Srbija
▪ „Biomarkeri u dijabetesu: analitičke i kliničke perspektive“ („Biomarkers in diabetes: analytical and clinical perspectives”)
Drugi srpski simpozijum biomarkera – SERBIS, 23-24. februar 2017. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ „Protektivna i preventivna uloga bioaktivnih komponenti hrane za zdravlje ljudi“ („Protective/preventive role of bioactive food components in human health“)
Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS), 13-14. decembar 2016. godine, Novi Sad, Republika Srbija
▪ „Multipla skleroza – savremena saznanja“
64. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Akreditovani kurs kontinuirane medicinske edukacije (rešenje br. 153-02-2580/2015-01, B206/15), 08-11. oktobar 2016. godine, Zlatibor, Republika Srbija
▪ „Zakonski propisi u farmaciji i bezbednost pacijenata“
64. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Akreditovani kurs kontinuirane medicinske edukacije (rešenje br. 153-02-2580/2015-01, B205/15), 08-11. oktobar 2016. godine, Zlatibor, Republika Srbija
▪ “Pisanje u oblasti nauke” (“Writing in the Sciences“)
Stanford University, osmonedeljni kurs sa završnim ispitom, mart 2016. godine
▪ Planiranje i upravljanje projektima
Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, Fond za mlade talente Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, 2014. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ VI Farmakoterapijski pristup – Farmakoterapija poremećaja koagulacije (tromboza i hemoragija)
Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine (IFMSA- Serbia) i Beogradska Asocijacija Studenata Farmacije (BPSA), 2013. godine, Beograd, Republika Srbija
▪ 28. godišnja konferencija Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet – Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju – “Kvalitet u farmaciji – juče, danas, zauvek”
Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet u saradnji sa Evropskom organizacijom za kvalitet (EOQ – European Organization for Quality), 4-6. juna 2014; Beograd, Srbija/ predavač

Bibliografija – radovi u naučnim časopisima

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja – M20

▪ Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a)

1. M. Gurinović, J. Milešević, A. Kadvan, M. Nikolić, M. Zeković, M. Djekić-Ivanković, E. Dupouy, P. Finglas, and M. Glibetić, “Development, features and applicationof Diet Assess&Plan (DAP) software in supporting public health nutrition research in Central Eastern European Countries (CEEC),” Food Chem., In press, Accepted Manuscript, doi.10.1016/j.foodchem.2016.09.114, 2016.

▪ Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)

1. M. Zekovic, M. Djekic-Ivankovic, M. Nikolic, M. Gurinovic, D. Krajnovic, and M. Glibetic, “Validity of the Food Frequency Questionnaire Assessing the Folate Intake in Women of Reproductive Age Living in a Country without Food Fortification: Application of the Method of Triads,” Nutr. 2017, Vol. 9, Page 128, vol. 9, no. 2, p. 128, 2017.
2. M. Knez, M. Nikolic, M. Zekovic, J. C. Stangoulis, M. Gurinovic, and M. Glibetic, “The influence of food consumption and socio-economic factors on the relationship between zinc and iron intake and status in a healthy population,” Public Health Nutr., pp. 1–13, Jun. 2017.
3. Z. Pavlovic, I. Miletic, M. Zekovic, M. Nikolic, and M. Glibetic, “Impact of selenium addition to animal feeds on human selenium status in Serbia,” Nutrients, vol. 10, no. 2, pp. 1–7, 2018.

▪ Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)

1. A. Pantovic, M. Zec, M. Zekovic, R. Obrenovic, S. Stankovic, and M. Glibetic, “Vitamin D Is Inversely Related to Obesity: Cross-Sectional Study in a Small Cohort of Serbian Adults,” J. Am. Coll. Nutr., pp. 1–10, Jan. 2019.
2. N. Kardum, A. Konic Ristic, M. Zec, M. Kojadinovic, G. Petrovic-Oggiano, M. Zekovic, P. A. Kroon, and M. Glibetić, “Design, formulation and sensory evaluation of a polyphenol-rich food placebo: an example of aronia juice for food intervention studies,” Int. J. Food Sci. Nutr., pp. 1–8, Feb. 2017.
3. F. Faid, M. Nikolic, J. Milesevic, M. Zekovic, A. Kadvan, M. Gurinovic, and M. Glibetic, “Assessment of vitamin D intake among Libyan women – adaptation and validation of specific food frequency questionnaire,” Libyan J. Med., vol. 13, no. 1, p. 1502028, Jan. 2018.

▪ Radovi u međunarodnim časopisima (M23)

1. M. Zeković, D. Krajnović, M. Nikolić, T. Stojković, M. Gurinović, and M. Glibetić, “Periconceptional folic acid supplementation: knowledge, attitudes and counselling practice of Serbian pharmacists and pharmacy technicians,” Vojnosanit. Pregl., vol. Online fir, no. In press, p. DOI: 10.2298/VSP171226020Z, 2018.
3. A. Stojanovic, M. Zekovic, Z. Rasic-Milutinovic, D. Ristic-Medic, B. Pokimica, J. Debeljak-Martacic, and V. Vucic, “Dietary intake in newly diagnosed lung cancer patients,” Srp. Arh. Celok. Lek., In press, Accepted Manuscript, doi. 10.2298/SARH170301115S, 2017.

Rad u neklasifikovanom časopisu

1. M. Nikolić, J. Milešević, M. Zeković, M. Gurinović, and M. Glibetić, “The Development and Validation of Food Atlas for Portion Size Estimation in the Balkan Region,” Front. Nutr., vol. 5, p. 78, Sep. 2018.

Poglavlje u Elsavier monografiji

1. M. Gurinović, M. Zeković, J. Milešević, M. Nikolić, and M. Glibetić, “Nutritional Assessment,” in Reference Module in Food Science, doi. 10.1016/B978-0-08-100596-5.21180-3,Elsavier Inc., 2017.

Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M50)

▪ Radovi u istaknutim nacionalnim časopisima (M52)

1. M. Zeković, D. Krajnović, V. Marinković, and L. Tasić, “The complexity of adherence issue: a review of its scope and determinants,” Acta Medica Median., vol. 55, no. 1, pp. 51–58, 2016.
2. M. Zeković, T. Stojković, A. Miloševic Georgiev, and D. Krajnović, “Reserch on presence of chosen risk factors for hypertension in medical students,” Prax. medica, vol. 44, no. 2, pp. 13–19, 2015.

▪ Rad u nacionalnom časopisu (M53)

1. M. Zeković, V. Marinković, and L. Tasić, “ISO Standards In Health – Platform for Quality, Reliability and Safety,” Int. J. Adv. Qual., vol. 42, no. 3, pp. 1–7, 2014.

Saopštenja sa naučnih skupova

1. M. Zeković, D. Krajnović, T. Stojković, M. Gurinović, and M. Glibetić, “Factor annalysis of Questionnaire Evaluating Attitudes of Pharmacists and Pharmacy Tehnicians With Regards to Counselling Women of Reproductive Age on Adequate Folate Intake (A‐FOL‐PH),” in ARCHIVES OF PHARMACY – Special issue: VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation Creating the future of pharmacy together Belgrade, October 10-14, 2018, 2018, p. 68:733-734.
2. M. Zeković, D. Krajnović, T. Stojković, M. Gurinović, and M. Glibetić, “Community Pharmacists’ and Pharmacy Technicians’ Knowledge of Folic Acid and Neural Tube Defects Prevention: Educational Intervention Efectiveness Evaluation,” in ARCHIVES OF PHARMACY – Special issue: VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation Creating the future of pharmacy together Belgrade, October 10-14, 2018, 2018, p. 68:735-736.
3. T. Stojković, V. Marinković, M. Zeković, D. Krajnović, and L. Tasić, “Dispensing Errors in Community Pharmacies: A Serbian Perspective,” in ARCHIVES OF PHARMACY – Special issue: VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation Creating the future of pharmacy together Belgrade, October 10-14, 2018, 2018, p. 68:757-758.
4. M. Zeković, D. Krajnović, M. Nikolić, T. Stojković, M. Gurinović, and M. Glibetić, “Counseling women of reproductive age on adequate folate intake – community pharmacists’ perspective,” in III Scientific Symposium “Health Outcomes & Social Pharmacy”, Central & Eastern European Symposium, Abstract Book, 2018, pp. 86–87.
5. T. Stojković, V. Marinković, M. Zeković, D. Krajnović, and L. Tasić, “Community pharmacists’ practice in reporting of dispensing errors in Serbia,” in III Scientific Symposium “Health Outcomes & Social Pharmacy”, Central & Eastern European Symposium, 2018, pp. 80–81.
6. H. Bridget, D. Maria-Carlota, M. Zeković, M. Nikolić, M. Jelena, A. Kadvan, O. Sherine, H. Dalia, and M. Glibetić, “Egyptian dietary habits and food group distribution – findings from a cross-sectional study,” in 12th International Food Data Conference, October 11th-13th, 2017, 2017, p. 113.
7. M. Gurinović, J. Milešević, A. Kadvan, M. Nikolić, M. Zeković, M. Djekić-Ivanković, E. Dupouy, P. Finglas, and M. Glibetić, “Harmonization of dietary intake assessment in Balkan region using Diet Assess & Plan (DAP) platform;,” IUNS 21st International Congress of Nutrition;Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 71, no. suppl.2. Buenos Aires, Argentina, p. 1094, 2017.
8. N. Kardum, V. Stevanovic, A. Jelenkovic, M. Zekovic, and M. Glibetic, “Aronia juice supplementation in half-marathon runners: can it actually affect the rate of platelet aggregation?,” in First Congress of Molecular Biologists of Serbia (CoMBoS), 20th-22nd September 2017, Belgrade, Serbia, 2017, p. 140.
9. N. Kardum, V. Stevanovic, A. Jelenkovic, M. Zekovic, F. Stojanovic, and M. Glibetic, “Aronia juice supplementation in half-marathon runners: can it acutely affect the rate of platelet aggregation?,” in 3rd Scientific Workshop of the Positive Cost Action: “Omics breakthroughs in the health effects of plant food bioactive”, 20th-21st September 2017, Thessaloniki, Greece, 2017, p. 15.
10. A. Jelenkovic, V. Stevanovic, N. Kardum, M. Zekovic, and M. Glibetic, “Aronia juice supplementation and its acute effect on platelet activation markers in half-marathon runners,” in First Congress of Molecular Biologists of Serbia (CoMBoS), 20th-22nd September 2017, Belgrade, Serbia, 2017, p. 133.
11. M. Zeković, T. Stojković, M. Glibetić, L. Tasić, and D. Krajnović, “Periconceptional folic acid supplementation: knowledge and attitudes of pharmacy students,” in Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference – “Designing safe and effective treatments in the era of real-world data”, June 7th-9th 2017, Kuopio, Finland, p. 32.
12. T. Stojković, V. Marinković, D. Krajnović, M. Zeković, and L. Tasić, “Dispensing errors in the outpatient setting: pharmacists’ perspective,” in Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference – “Designing safe and effective treatments in the era of real-world data”, June 7th-9th 2017, Kuopio, Finland, p. 31.
13. M. Gurinović, M. Glibetić, A. Oshaug, F. Pepping, E. Dupouy, A. Kadvan, M. Ranić, J. Milešević, M. Zeković, M. Nikolić, and P. Finglas, “Capacity development in food, nutrition and public health research in Central and Eastern Europe/Balkan countries (CEE/BC) through regional and international research collaborations,” in Food Safety and Risk Analysis: Proceedings of the International conference, Sochi, 18-19 May 2017, pp. 97–100.
14. M. Gurinović, J. Milešević, A. Kadvan, M. Nikolić, M. Zeković, M. Djekić-Ivanković, E. Dupouy, P. Finglas, and M. Glibetić, “Diet Assess & Plan (DAP) software for dietary intake assessment in supporting public health nutrition research in Central Eastern European Countries (CEEC),” in Book of abstracts, 3rd International Congress Hidden Hunger, March 20-22, 2017, Stuttgart, Germany, p. 11
15. M. Zeković, M. Nikolić, M. Đekić-Ivanković, M. Gurinović, A. Kadvan, A. Jelenkovic, B. Pokimica, J. Debeljak-Martačić, and M. Glibetić, “Folate intake among Serbian women of reproductive age,” in Book of Abstracts / 13th CONGRESS OF NUTRITION, Food and Nutrition – A roadmap to better health, Belgrade, 26-28th October 2016, p. 155.
16. M. Nikolić, M. Zeković, M. Gurinović, A. Kadvan, G. Oggiano-Petrovic, and M. Glibetić, “Quality of carbohydrate intake among adults in Serbia,” in Book of Abstracts / 13th CONGRESS OF NUTRITION, Food and Nutrition – A roadmap to better health, Belgrade, 26-28th October 2016, p. 166.
17. B. Pokimica, J. Debeljak-Martačić, M. Zec, S. Ranković, T. Popović, G.-P. Oggiano, M. Zeković, B. Ravić, M. Tomić, and M. Glibetić, “Aronia Melanocarpa juice decreases plasma low-density lipoprotein cholesterol and increases plasma phospholipid vaccenic acid in Wistar rats,” in Book of Abstracts / 13th CONGRESS OF NUTRITION, Food and Nutrition – A roadmap to better health, Belgrade, 26-28th October 2016, p. 271.
18. M. Gurinović, J. Milešević, A. Kadvan, M. Đekić-Ivanković, J. Debeljak-Martačić, M. Takić, M. Nikolić, M. Zeković, S. Ranković, P. M. Finglas, and M. Glibetić, “Establishment and advances in the online Serbian food and recipe data base harmonized with EuroFIRTM standards,” in Book of Abstracts / 13th CONGRESS OF NUTRITION, Food and Nutrition – A roadmap to better health, Belgrade, 26-28th October 2016, p. 58.
19. M. Knez, M. Nikolic, M. Zekovic, J. C. R. Stangoulis, M. Gurinovic, and M. Glibetic, “The Influence of food consumption and socio-economic factors on Zn and Fe intake and status in Serbia,” in Book of Abstracts / 13th CONGRESS OF NUTRITION, Food and Nutrition – A roadmap to better health, Belgrade, 26-28th October 2016, p. 169.
20. M. Zeković, D. Krajnović, V. Marinković, T. Stojković, and L. Tasić, “Аdherence in community Pharmacies: Pharmacits’ beliefs, attitudes and professional practice,” in Book of Abstracts / 6th Congress of Pharmacy with International Participation, October 13-16, 2016, Sandanski, Bulgaria, p. 50.
21. M. Zeković, D. Krajnović, V. Marinković, and L. Tasić, “Adherence in community pharmacies: the pharmacists’ perspective,” in Archives de l’Union Médicale Balkanique , Supplement I (2016) – La 34-ème Semaine Médicale Balkanique / The 34th Balkan Medical Week, 7-8 October 2016, Bucharest, Romania, 2016, p. A70.
22. T. Stojković, V. Marinković, D. Krajnović, M. Zeković, and L. Tasić, “Risk management of the medicines dispensing process in community pharmacy,” in Book of Abstracts / 6th Congress of Pharmacy with International Participation, October 13-16, 2016, Sandanski, Bulgaria, p. 49.
23. M. Gurinovic, A. Kadvan, M. Nikolic, J. Milesevic, M. Djekic-Ivankovic, M. Zekovic, P. Finglas, and M. Glibetic, “Innovative nutritional tool for dietary intake assessment and nutrition planning: diet assess & plan software,” Ann. Nutr. Metab., vol. 67, pp. 229–229, 2015.
24. A. Gruden–Movsesijan, N. Ilic, Z. Bojic–Trbojevic, D. Cujic, M. Zekovic, and L. Sofronic–Milosavljevic, “The presence of galectin–1–like molecules in Trichinella spiralis muscle larvae excretory–secretory antigens,” in Book of Abstracts,14th International Conference on Trichinellosis , Berlin, Germany, 14–18 September 2015, 2015, p. 35.
25. M. Zeković, D. Krajnović, V. Marinković, and L. Tasić, “Annalysis of the determinants of adherence and pharmacists’ attitudes in relation to achieving a high level of adherence in pharmacies,” in VI Serbian Congress of Pharmacy with international participation, Book of abstracts, 2014, pp. 318–9.
26. A. Milosevic Georgiev, J. Manojlovic, G. Bošković, V. Marinković, T. Stojković, M. Zeković, and J. Arsic, “Attitudes and Knowledge of Pharmacy Students Regarding Hepatitis B,” in VI Serbian Congress of Pharmacy with international participation, Book of abstracts, 2014

Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima

Dr spec. Milica Zeković je aktivni član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Farmaceutske Komore Srbije i Srpskog biohemijskog društva.

Strani jezici

 • Engleski jezik – C2, CAE-grade A, University of Cambridge ESOL Examination, 2008
 • Španski jezik – DELE Intermedio, Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 2008


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?