COST akcija 16112

COST akcija 16112 – Personalizovana ishrana u društvu koje stari: redoks kontrola glavnih bolesti povezanih sa starenjem (eng. Personalized Nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases; NutRedOx)

Identifikacioni broj projekta: CA16112
Trajanje projekta: četiri godine
Projektni period: oktobar 2016 – oktobar 2020. godine

Rukovodilac akcije u Srbiji: Dr.Miloš Šunderić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije- INEP, Beograd

Rukovodilac celokupne COST akcije: Dr Mustapha Cherkaoui Malki (F), Laboratoire de Biochimie du Peroxysome, Inflammation et Métabolisme Lipidique, Université de Bourgogne, Dižon, Francuska
Lista učesnika u projektu iz Srbije:
Dr Vesna Vučić, naučni savetnik
Dr Aleksandra Arsić, viši naučni saradnik

Projekat je odobren u okviru COST inicijative (eng. COST -European Cooperation in Science and Technology) kao jednog od okvirnih programa finansiranih od strane Evropske komisije, koja predstavlja podršku saradnji istraživača i naučnika širom Evrope. Finansiranje se odnosi na organizaciju skupova naučnika koji se bave određenom oblasti od interesa, s ciljem razmene ideja i formiranja naučno-tehnoloških strategija.

GLAVNI CILJ:
NutRedOdž mreže je okupljanje eksperata iz cele Evrope, iz različitih disciplina koji učestvuju u proučavanju redoks aktivnih komponenti hrane, koje mogu uticati na proces starenja organizma, i to pre svega na zdravlje i podložnost bolestima. Zajedno, ovi eksperti će formirati veliku i održivu grupu u obliku „NutRedOdž centra izvrsnosti“ koja će moći da sagleda problematiku iz više uglova, sa dugoročnim ciljem obezbeđivanja naučne osnove za poboljšanje nutritivnih i životnih navika, obrazovanja sledeće generacije multidisciplinarnih istraživača u ovoj oblasti, poboljšanja opšteg znanja i navika u široj populaciji, ali i obezbeđivanja saradnje sa industrijom radi proizvodnje hrane i lekova adekvatnih za određeno životno doba.

OČEКIVANI REZULTATI:
Biće organizovana komunikaciju preko mreže, uključujući i formiranje NutRedOdž vebsajta. Učestvovaće se u prenosu tehnologije i interakcijama sa kompanijama, kao i raznim akcijama okrenutim javnosti.
Biće proučen uticaj redoks aktivnih mikrokomponenti hrane iz različitih delova Evrope, kao i dizajnirane funkcionalne hrane, na zdravo starenje životinja i ljudi kao i na životinje i ljude koji boluju od bolesti povezanih sa starošću kao što su dijabetes, neurodegenerativna oboljenja ili bolesti izazvane zapaljenskim procesima.
Biće definisani biomarkeri i razmotreni indikatori zdravstvenih promena, uključujući i markere koji pokazuju očuvanje stanja zdravlja ili bolesti, usporavanje degeneracije i održanje određenih funkcionalnih kapaciteta.
Biće definisan uticaj hrane i njenih komponenti na mikrobiom organizma. Izolovani mikrobiomi će biti kultivisani i korišćeni u metabolisanju redoks aktivnih komponenti hrane.
Biće opisan uticaj mikrokomponenata hrane na ćelijskom nivou i nutri-epigenetski događaji povezani sa redoks procesima.
Radeći na projektima finansiranim od strane resornog Ministarstva, naša istraživačka grupa bavi se istraživanjima u oblasti ishrane i u tome smo jedini Centar izuzetnih vrednosti u Srbiji. Poslednjih godina akcenat je na personalizovanoj ishrani a u posebnom fokusu su hronične nezarazne bolesti, koje su tipične za stariju populaciju – kancer, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, metabolički sindrom itd. Jedan od razloga nastanka ovih bolesti je i povećan oksidativni stres, koji se može preduprediti i umanjti pravilnom i balansiranom ishranom. To je upravo I tema ove COST akcije CA16112. Razlozi za naše uključivanje u ovu COST akciju su mogućnost uključivanja u međunarodnu naučnu mrežu vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, razmena znanja i iskustava, veću prepoznatljivost u međunarodnim okvirima, kao i identifikovanje novih, aktuelnih pravaca istraživanja u oblasti kojom se već dugi niz godina bavimo.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?