ISTRAŽIVAČI – Grupa za ishranu i metabolizam

Marija Takić, Dr sc., Viši naučni saradnik (rukovodilac grupe)
marija.takic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0001-8449-165X
https://www.linkedin.com/in/marija-takic-0b3450158
Marija Takić je doktor biohemijskih nauka. Njena istraživanja usmerena su na proučavanje bioloških efekata i mehanizama delovanja dijetarnog unosa masnih kiselina, polifenola, cinka i drugih nutrijenata. Tokom svog naučnoistraživačkog rada proučavala je promene u masnokiselinskim profilima u različitim patološkim stanjima (gojaznost, dijabetes, kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjima). Učestvovala je u interventnim dijetarnim studijama u kojima su se proučavali efekti konzumiranih soka aronija, semenki lana, susama i golica, oraha i lecitina soje. Zainteresovana je za proučavanje uticaja vezivanja egzogenih liganada za humani serum albumin na njegovu strukturu i antioksidativne osobine.

Tamara Popović, Dr sc., Naučni savetnik
poptam@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0003-0333-20118
https://www.linkedin.com/in/tamara-popović-664612228
Dr Tamara Popović je doktor biohemijskih nauka, u zvanju Višeg naučnog saradnika zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja od 2000 godine. Oblasti istraživanja u početku karijere bila je kardiovaskularna fiziologija a od 2006 godine oblast istraživanja proširuje na proučavanja Ishrane i metabolizma. Animalni modeli i proučavanja na njima lipidnog metabolizma, biohemijskih parametara krvi kao i parametara oksidativnog stresa u krvi i različitim organima bio bi najčešći fokus istraživanja Dr Popović. Takođe bavila se i problematikom lipidnog metabolizma i profila masnih kiselina i u nekoliko kliničkih studija koje su potvrđene publikacijama (DMT2, ostruktivna žutica, kolorektalni kancer). Posebno polje istraživanja su proučavanja u oblasti same hrane iz kojih dr Popović ima sa kolegama objavljenih nekoliko vrlo interesantnih radova. Učestvovala je na svim nacionalnim projektima u kontinuitetu od 2000 godine i na nekoliko Evropskih projekata zajedno sa kolegama iz grupe za Ishranu i metabolizam. Posebnu pažnju poslednjih godina dr Popović poklanja uticaju statičkog magnetnog polja na promene u tkivima kao i njegovom uticaju na fiziologiju biljaka u neposrednoj saradnji sa kolegama sa Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu. Posvećen istraživač otvoren uvek za nove pravce i nadasve timski nastrojen istraživač.

Gordana Oggiano, Dr sc. med., Viši naučni saradnik
gordana.ogiano@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-6248-4210 rs
linkedin. com/in/gordana-petrovic-oggiano-md-ph-ab17973b
Gordana Oggiano, doktor nauka iz oblasti prev. medicine, zaposlena u grupi za ishranu i metabolizam, bila angažovana na raznim evropskim projektima, uključena u humane studije ispitivanja uticaja polifenola iz matičnog soka aronije na profile masnih kislina i antioksidativni status, ispitivanje uticaja unosa oraha na masno kiselinski profil ispitanika.
Konsultatant iz oblasti dieto-terapije u savetovalištu za ishranu.

Marija Ranić, Dr sc., Naučni saradnik
marijar@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-8497-4560 https://ezproxy.nb.rs:2071/authid/detail.uri?authorId=15072145600 https://www.researchgate.net/profile/Marija-Ranic-2
https://www.linkedin.com/in/marija-ranic-683446151/
Marija Ranić je doktor biohemijskog inženjerstva i biotehnologije u Grupi za ishranu i metabolizam. Bavi se istraživanjima u oblastima ishrane i metabolizma i uticaja ishrane na prevenciju bolesti i promociju zdravlja. Njena istraživanja usmerena su na ponovnu upotrebu otpadnih proizvoda dobijenih tokom pripreme hrane u cilju iskorišćenja izolovanih bioaktivnih komponenti kao sastojaka funkcionalne hrane. Zainteresovana je za razvoj novih receptura jela i prehrambenih prerađevina od nedovoljno korišćenih biljnih sorti, što uključuje kreiranje receptura, izradu protokola i sprovođenje senzorne evaluacije nove hrane od strane potrošača i stručnjaka u oblasti ishrane. Dr Ranić se takođe bavi širenjem izvrsnosti – diseminacijom naučnih rezultata i medijskom promocijom.

Jelena Milešević, Dr sc., Naučni saradnik
jelena.milesevic@imi.bg.ac.rs
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jelena+milesevic&btnG= https://www.researchgate.net/profile/Jelena-Milesevic
https://www.linkedin.com/in/jelena-milesevic-73572645
Jelena Milešević je doktor tehnološkog inženjerstva, iz oblasti prehrambene tehnologije, Master ishrane i ruralnog razvoja, biohemičar u Grupi za ishranu i metabolizam u Centru izuzetne vrednosti za istraživanje ishrane i metabolizma. Njena naučna interesovanja fokusirana su na razvoj i korišćenje baza podataka o sastavu namirnica i konzumacije hrane.

Nevena Vidović (rođ. Kardum), Dr sc. med. – farm., Viši naučni saradnik
nevena.vidovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0001-6931-3695 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201261350 https://www.researchgate.net/profile/Nevena-Vidovic-Kardum https://www.linkedin.com/in/nevena-vidovic-kardum-b781a676
Nevena Vidović (rođena Kardum) je doktor medicinskih nauka – farmacija u Centru izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam. Njena istraživanja usmerena su, pre svega, na isptivanje delovanja nutritivnih i nenutritivnih (biološki aktivnih) sastojaka hrane na zdravlje ljudi i prevenciju bolesti. Ovo se odnosi na dizajniranje i sprovođenje dijeatranih studija, uključujući zdrave ispitanike ili ispitanike sa pristutnim faktorima rizika od nastanka kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesti, a kroz praćenje osnovnih biohemijskih parametera, parametera funckije trombocita (metodom protočne citometrije), profila masnih kiselina, i oskidativnog/antioksidativnog statusa. Takođe, istraživanja uključuju utvrđivanje potencijalnih mehanizama delovanja, odnosno efekata biološki aktivnih jedinjenja, i njihovih humanih metabolita na aktivaciju i agregaciju trombocita sa drugim ćelijama u uzorcima pune krvi zdravih donora sa ili bez pristiunih faktora rizika. Takođe, dr Vidović zainteresovana je za razvijanje drugih ex vivo i in vitro modela u cilju ispitivanja molekularnih mehanizama u osnovi efekata biološki aktivnih komponenti i njihovih metabolita na zdravlje ljudi.

Jasmina Debeljak Martačić, Dr sc., Viši naučni saradnik
jasmina.martacic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-9605-3793 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26535833100 https://www.researchgate.net/profile/Jasmina-Debeljak-Martacic https://www.linkedin.com/in/jasmina-debeljak-martacic-5a1b8957
Jasmina Debeljak Martacic je doktor bioloskih nauka. Doktorirala je na Bioloskom fakultetu u Beogradu na temu koja se odnosi na proliferaciju i diferencijaciju maticnih celija poreklom iz zubne pulpe dece. Jasmina Debeljak Martacic je zaposlena u grupi za ishranu i metabolizam pod rukovodstvom dr Marije Takic.. Nakon sticanja dilome doktora nauka, njena interesovanja se menjaju u smeru lipida, odnosno profila masnih kiselia na razlicitim animalnim modelima i humanim patologijama. I dalje je zainteresovana kako za rad na stem celijama tako i za rad na odredjivanju profila masnih kiselina u hrani i na razlicitim modelima. Dodatno je ukljucena u saradnju sa Fakultetom Veterinarske Medicine, konkreno sa laboratorijom za patohistologijom, na model sistemima pasa sa atopijskim dermatitisom, odnosno epilepsijom. Bila je ukljucena u nekoliko evropskih projekata koji su se odnosili na formiranje i odrzavanje prve Srpske baze podataka sastavu namirnica.

Ivana Šarac, Dr sc. med., Naučni saradnik
ivana.sarac@imi.bg.ac.rs PhD
https://orcid.org/0000-0003-1439-9561 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55126078400 https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Sarac
https://www.linkedin.com/in/ivana-sarac-54a27b51/
Dr Ivana Šarac je diplomirala 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije iz oblasti Ishrane završila je 2004. godine na istom fakultetu i stekla zvanje magistra medicinska nauka. Specijalizirala je Higijenu 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Doktorirala je na Dijabetesu i Metaboličkoj medicini na Univerzitetu u Sariju (University of Surrey), u Velikj Britaniji, 2014. godine. Od 2016. godine radi kao naučni saradnik u Centru izvrsnosti u istraživanju ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Njena istraživanja usmerena su na: ishranu i javno zdravlje; metabolizam; patofiziologiu i endokrinologiju gojaznosti, metaboličkog sindroma i poremećaja u ishrani; ulogu ishrane u prevenciji i lečenju hroničnih bolesti (gojaznosti, dislipidemija, dijabetesa, metaboličkog sindroma i karcinoma); ulogu ishrane u reproduktivnom i imunološkom sistemu; metabolizam lipida i ugljenih hidrata; polne razlike u metabolizmu; istraživanje kinetike lipida upotrebom stabilnih izotopa. Zainteresovana je za personalizovanu ishranu.

Marija Knez, Dr sc., Viši naučni saradnik
marija.knez@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0003-2773-0137 https://scholar.google.com/citations?user=Sq5yvPgAAAAJ&hl=sr https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Knez%20Marija#.ZEEOZPZBy5c https://www.researchgate.net/profile/Marija_Knez2 /
Dr Marija Knez je doktorirala na Flinders Univerzitetu, studirajući kao stipendista australijske vlade. Pre toga Marija je završila Bachelor of Human Nutrition i Bachelor of Health Sciences i radila na Flinders Univerzitetu kao istraživač devet godina. Istraživanje dr Knez fokusira se na mikronutrijente, posebno na cink i gvožđe. Kroz svoj dosadašnji rad Marija je pokazala da postoji neraskidiva veza u unosu-apsorpciji između ova dva bitna mikroelementa i da nedostatak cinka značajno doprinosi razvoju anemije. Dr Knez je kreirala i predstavila model koji detaljno prikazuje kompletan mehanizam kojim se pokazuje važnost prisustva adekvatnih koncentracija cinka u organizmu za regulaciju apsorpcije gvožđa i potencijalno sprečavanje razvoja anemije. Dr Marija Knez je takodje dala izuzetan doprinos procesu testiranja i identifikaciji novih i efikasnijih biomarkera za procenu statusa cinka. Sa kolegama sa Kornel Univerziteta Marija je identifikovala nov biomarker LA:DGLA (odnos dve omega 6 masne kiseline, linoleinske i dihomo-gama-linolne kiseline). Dr Knez je identifikovani biomarker testirala u animalnom i u humanom modelu i svojim radom potvrdila njegovu visoku efikasnost i primenljivost. Takodje, Marija je u saradnji sa kolegama iz Australije i Amerike radila na detaljnim procenama statusa cinka kod najugroženijih grupa stanovnika-populacija Afrike, Azije i Latinske Amerike. Marija je bila uključena i u projekte vezane za analize procena sastava zemljišta na kojima se gaje žitarice, osnovne prehrambene namirnice ove grupe stanovnika. Značajan doprinos Marijinog rada je u proceni uticaja fitata, fitinske kiseline, na apsorpciju cinka iz namirnica biljnog porekla, žitarica primarno. Dr Knez je posvećena radu u oblasti ishrane i kliničkih istraživanja sa ciljem da pomogne u ublažavanju problema nedostatka mikronutrijenata kod najugroženijih populacionih grupa. Ovu posvećenost oblikovala su njena iskustva i rad na Univerzitetu Flinders, Australija, Univerzitetu Kornel, Njujork i Univerzitetu u Beogradu, Srbija.

Milica Zeković Dr sc. med.-farm. Spec, Viši naučni saradnik
milica.zekovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2597-3426
https://scholar.google.com/citations?user=x0g63FkAAAAJ&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191990178 https://www.researchgate.net/profile/Milica-Zekovic
https://www.linkedin.com/in/milica-zekovi%C4%87-71651b273/
Milica Zeković je doktor medicinskih nauka-farmacija u Centru izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam. Publikovala je naučne radove u međunarodnoj periodici iz istraživačkih oblasti proučavanja kvaliteta ishrane i nutritivnog statusa, personalizovane ishrane, delovanja nutritivnih i nenutritivnih sastojaka namirnica na parametre zdravstvenog statusa, kao i u oblasti urologije i uroonkologije. Dr Zeković je dala značajan doprinos razvoju i unapređenju istraživačke infrastrukture važne za harmonizaciju i standardizaciju naučnog rada u oblasti nutritivne epidemiologije i javnog zdravlja za teritoriju Centralne i Istočne Evrope. Istraživačka interesovanja dr Zeković odnose se na proučavanje kvaliteta ishrane u celini, ali i na nivou dijetarnog unosa i statusa specifičnih nutrijenata uključujući folate, vitamin D, polifenole, masne kiseline, nitrite, cink, magnezijum i selen. Naučnoistraživački rad dr Zeković obuhvata i procenu nutritivnog statusa onkoloških bolesnika, uključujući analizu antropometrijskih, biohemijskih, dijetarnih i kliničkih determinanti, u odnosu na specifičnosti patološkog entiteta, primenjenih terapijskih postupaka i procenjenog rizika od neželjenih efekata i odloženih sekvela.

Slavica Ranković Dr sc., Naučni saradnik
slavica.rankovic@imi.bg.ac.rs
orcid.org/0000-0002-3991
Slavica Ranković je doktor bioloških nauka u grupi za ishranu i metabolizam. Njena istraživanja usmerena su na proučavanje efekata različitih vrsta hrane, ispitivanje uticaja različitih ulja, kao i ispitivanje efekta konzumacije soka aronije na različitim animalnim modelima (pacovi, miševi, psi). Ispitivani efekti različitih vrsta hrane, ulja, soka aronije na profil masnih kiselina određivani su u različitim tkivima i organima. Takođe se bavila istraživanjem koje se odnosilo na uticaj konzumacije soka aronije na ponašanje (anksioznost i depresija) kod Wistar pacova. Učestvovala je i u raznim humanim studijama. Trenutno je angažovana na projektu Ideja koji se bavi kvantifikacijom glavnih molekularnih indikatora koji su povezani sa procesom feroptoze. Povezivanje/korelacija molekularnih indikatora sa progresijom bolesti i njihova veza sa nivoima transkripcije gena koji su povezani sa feroptozom. Slavica Ranković je dala svoj doprinos i u dopunjavanju i azuriranju srpske baze podataka o sastavu namirnica.

Vuk Stevanović Dr sc., Naučni saradnik
vuk.stevanovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0003-0247-0658
https://www.linkedin.com/in/vuk-stevanović-340b19128
Vuk Stevanović je doktor sporta I fizičkog vaspitanja. Njegova istraživanja se mogu podeliti u dve
grupe. Prva se odnosi na istraživanja u oblasti neurofizioloških i sportskih nauka, dok se druga
odnosi na istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma, čime je doprineo izgradnji mosta između ovih
oblasti. Učestvovao je u interventnim dijetarnim studijama u kojima su se proučavali efekti
konzumacije soka bogatog polifenolima na kardiovaskularne I motoričke sposobnosti rekreativnih
sportista. Zainteresovan je za istraživanja koja se odnose na uticaj određenih suplemenata.

Irena Krga Dr sc., Naučni saradnik
irena.krga@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-2073-2896
https://scholar.google.com/citations?user=2poAuVUAAAAJ&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105676000 https://www.researchgate.net/profile/Irena-Krga
https://www.linkedin.com/in/irena-krga-816b0386/?originalSubdomain=rs N/A N/A
Irena Krga je naučni saradnik Centrа izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu u Srbiji. Doktorirala je na Univerzitetu Klermon Overnja u Klermon Feranu u Francuskoj i Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu u sklopu međunarodnog programa ,,Kotutela” kao stipendista Vlade Francuske. Svoja doktorska istraživanja sprovodila je u Francuskom Nacionalnom institutu za agronomska istraživanja (INRAe). Predmet njenog istraživačkog rada jeste uloga polifenola, fitohemikalija prisutnih u namirnicama biljnog porekla, u promociji zdravlja i prevenciji hroničnih bolesti, sa fokusom na identifikaciju njihovih molekularnih mehanizama delovanja u kliničkim, animalnim i in vitro studijama. Trenutno je na posledoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Kaliforniji Dejvis u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se bavi evaluacijom efikasnosti novih terapijskih strategija, uključujući intermitetnu ketogenu dijetu, u animalnim modelima raka pankreasa.

Marta Despotović, PhD student, Istraživač saradnik
marta.despotovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0907-3532
https://www.researchgate.net/profile/Marta-Despotovic
https://www.linkedin.com/in/marta-despotovi%C4%87-27128612a/

Despotović Marta je doktorant sa zvanjem istraživača saradnika, Instituta za Medicinska Istraživanja u Grupi za Ishranu i Metabolizam. Upisala je Biološki fakultet 2013 godine i završava ga 2017. Godine prva na svom modulu, sa prosekom 9,81 za sve četiri godine, a kao jedna od 3 najbolja studenta svoje generacije. Iste godine upisuje master studije i završava ih 2018. godine sa prosekom 10,00 i temom antioksidativne aktivnosti jedne vrste pelina. U toku master studija biva pozvana od strane prof. dr Kataranovski M. da bude na Departmanu za Ekotoksikologiju, Instituta za Biološka istraživanja “Siniša Stanković”. Upisuje doktorske studije na modulu Molekularna Biologija, smer Imunobiologija, na Biološkom fakultetu, a deo svoje karijere započinje na IBISS-u gde je radila na uticaju toksičnog metala kadmijuma na imunski sistem. Zbog visokog interesovanja za ishranu i njen uticaj na fiziologiju organizma, kao i prevenciju oboljenja istom, počinje da radi na IMI-ju, na doktorskoj tezi pod nazivom: “Uticaj vegetarijanske ishrane na imunski sistem kod zdravih osoba”. Bavi se Nutritivnom Imunologijom, preciznije – odnosom ishrane sa imunskim sistemom, ispitujući kako odredjeni tipovi ishrane utiču na imunski status, imunski odgovor, a time i na ostale odbrambene mehanizme tela. Ovo sveobuhvatno istraživanje koje uključuje 160 ispitanika obuhvata analizu statusa proteina akutne faze, proizvodnju i status proinflamatornih citokina, nivoe oksidativnog stresa, sastave nutritivnih materija, uključujući ključne vitamine, minerale i masne kiseline, koncentraciju eikozanoida i adipokina, kao i druge vitalne biohemijske parametre. Štaviše, posvećeni napori su usmereni ka pažljivom praćenju i preispitivanju obrazaca ishrane kako bi se otkrile njihove potencijalne korelacije sa zdravljem i bolešću. Zalaganje za integraciju personalizovanog pristupa ka ishrani i modalitetima lečenja zauzima centralno mesto u fokusu istraživanja i dalje karijere doktorantkinje. Njeno osnovno uverenje se vrti oko značaja višestruke strategije u postizanju sveobuhvatnih rezultata u prevenciji i lečenju bolesti, kao i neophodnosti prirodne i pravilne ishrane za čoveka.

U penziji:

Mirjana Gurinović, Dr sc. med., Naučni savetnik, International Expert for Sustainable Food systems and Healthy Diets

In memoriam:

Marija Glibetić, Dr sc., Naučni savetnik (1958 – 2023)


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?