O nama

Do zdravlja putem obrazovanja i  istraživanja u oblasti ishrane!

Centar izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam, Instituta za medicinska istraživanja, je naučno, kadrovski i programski profilisan da se bavi fundamentalnim istraživanjima biološke osnove nastanka i razvoja bolesti ljudi i efekata sastojaka hrane i ishrane na mehanizme uključene u ovaj proces. Pored fundamentalnih, jednako važna su i translatorna istraživanja, kao spojnica između rezultata bazičnih istraživanja i njihove konačne primene u različitim oblastima medicine, industrije, javnog sektora i svakodnevne prakse. Institut ostvaruje jaku saradnju sa drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, medicinskim centrima, industrijom, vladom, udruženjima građana, uz aktivnosti koje omogućuju diseminaciju naučnih saznanja, novih proizvoda i tehnologije zasnovanim na dokazima. Takva vrsta sveobuhvatnih istraživanja obezbeđena je organizacionom šemom koja omogućava efikasno umrežavanje stalno angažovanih multidisciplinarnih istraživačkih timova u okviru samog Centra i njihove opreme, uz fluentno uključivanje kompetentnih istraživača sa univerziteta, klinika i drugih naučnih ustanova.

Iako predstavlja dinamičan sistem, u samom Centru se izdvajaju tri specijalizovane istraživačke celine – laboratorije: 

  • Laboratorija za biohemiju lipida,
  • Laboratorija za javno zdravlje i ishranu 
  • Laboratorija za interventne studije sa eksperimentalnom kuhinjom.

U laboratoriji za biohemiju lipida određuju se profili masnih kiselina u biološkim uzorcima i sadržaj masnih kiselina u namirnicama, tehnikom gasne hromatografije. Laboratorija za javno zdravlje i ishranu ima za cilj unapređenje zdravlja stanovništva u Srbiji, pomoću istraživanja iz oblasti ishrane i javnog zdravlja. Poseban naglasak dat je razvoju i harmonizaciji metodologije ispitivnja i analize kvaliteta ishrane kod različitih populacionih grupa i naučna validacija razvijenih upitnika – anketa ishrane. Osnovna aktivnost Laboratorije za interventne studije sa eksperimentalnom kuhinjom je sporovođenje dijetarnih intervencija koje imaju za cilj ispitivanje i potvrdu delovanja nutritivnih i nenutritivnih sastojaka hrane na zdravlje ljudi i prevenciju bolesti.

food-pyramid


Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?