Savetovalište za ishranu i biohemijska laboratorija

U cilju prevencije bolesti, poboljšanja zdravlja i edukacije o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, u okviru CENM postoji i savetovalište za ishranu.

Lekari:

Dr sci. med Gordana Petrović Oggiano, spec. higijene
Dr sci. med Danijela Ristić–Medić, spec. interne medicine

Metode rada:

Sveobuhvatna procena nutritivnog statusa obuhvata:
A. Ispitivanja ishrane (dijetetska ispitivanja)
B. Antropometrijska ispitivanja
C. Fiziološka i biohemijska ispitivanja (biomarkeri) i klinička ispitivanja

A. Ispitivanje ishrane vršimo kvalitativnim metodama–porodična i individualna anketa
(bez uzorkovanja i laboratorijskih analiza namirnica)

Primenjujemo sledeće metode za određivanje stanja ishrane i njihovu validaciju:
1. Dnevnik ishrane/ili zabeleške o unetoj hrani (Food Diary on Food Intake Record)
2. Retrospektivna anketa ishrane. (24-hour Dietary Recall).
3. Nutritivna istorija (Diet history)
4. Anketa nutritivnih navika (Food habit questionnaire-FFQ)

B. Antropometrijska merenja – kao sastavni deo praćenja uhranjenosti osoba na dijetskom režimu ishrane i kao metoda za utvrđivanje zdravstvenih rizika, a na osnovu izmerene telesne mase, telesne visine, obima nadlakta, struka, kukova, debljine kožnih nabora i izračunavanja potrebnih indeksa (BMI, W/H).
Bioelektrična impedancna analiza: Sarkopenična gojaznost može se dijagnostikovati samo primenom metoda za analizu telesne kompozicije, pre svega određivanjem veličine masne mase tela. Ovakav oblik gojaznosti ima odgovarajuće kliničke i metaboličke implikacije. Savremenom metodom bioelektrične impedancne analize odredujemo telesnu kompoziciju: telesnu masu, indeks telesne mase (ITM), procenat telesne masti (masti %), količinu masnog i mišićnog tkiva kao i količinu vode, kalorijski unos hrane potreban za bazalni metabolizam. Određujemo stepen uhranjenosti, izračunavamo idealnu telesnu masu i njeno odstupanja od aktuelne. Ovakav način procene masne mase tela, nezavisno od telesne mase i stepena uhranjenosti bolje reflektuje aterogeni lipidski profil nego do sada korišćen indeks telesne mase i mi ga primenjujemo kod svakog korisnika našeg savetovališta u dijagnostičkom postupku.
C. Fiziološka i biohemijska ispitivanja (biomarkeri) i klinička ispitivanja

Neophodne analize u cilju primarne i sekundarne prevencije bolesti vezanih za nepravilnu ishranu a koje se rade u Laboratoriji:

 • kompletna krvna slika (eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, trombociti), gvožđe, TIBS, % zasićenosti u cilju dijagnostikovanja anemija (hematološka oboljenja ili usled hroničnih zapaljenjskih oboljenja) i praćenja efekta nutritivne terapije.
 • lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL,HDL i non HDL holesterol) u cilju određivanja tipa hiperlipidemije, rizika za koronarnu bolest i aterosklerozu i praćenja efekta nutritivne terapije kao osnove u terapiji hiperlipidemija.
 • AST, ALT, γGT, kreatin kinaza – za praćenje efekta naših preporuka za ishranu u kombinaciji sa lekovima koje pacijentima poreporučuju endokrinolozi u cilju terapije hiperlipidemija.
 • bilirubini, AST, ALT, γGT, alkalna fosfataza, albumini, proteini – u cilju praćenja efekta nutritivne terapije na oboljenja jetre.
 • Glikemija, analiza urina (aceton, glukoza), u cilju praćenja efekta nutritivne terapije u dijabetu i kod redukcionih dijeta.
 • urea, kreatitnin, mokraćna kiselina, albumini, proteini, kalijum, kalcijum – u cilju praćenja efekta nutritivne treapije bubrežnih bolesnika pre svega kod pacijenata na hemodijalizi.
 • Leukociti, C-reaktivni protein, sedimentacija, fibrinogen – u cilju praćenja zapaljenskog sindroma kod reumatoidnih oboljenja i planiranja adekvatnog nutritivnog režima (analiza mokraćne kiseline).
 • Alfa amilaza – kod osoba obolelih od pankreasa
 • Alkalna fosfataza, LDH – kods pacijenata sa malignim oboljenjima koji su pod odgovarajućom nutritivnom terapijom, a u cilju otkrivanja i praćenja meta promena.
 • kisela fosfataza, fosfataza prostate – kod bolesnika sa adenomom prostate koji su pod nutritivnom terapijom.
 • Hematokrit, hemoglobin, gvožđe, leukociti, leukocitarna formula, albumini – u cilju biohemijske procene nutritivnog statusa.
 • Masne kiseline fosfolipida seruma i eritrocita kao biomarkeri (direktni pokazatelji) količine i vrste masti koje se unose ishranom.

Navedene analize i ispitivanja su rutinska osnova našeg rada u cilju što studioznije realizacije projekata vezanih za procenu načina ishrane u preventivnom smislu kao i efekta datih dijetoterapija za navedena oboljenja.

Oblasti konsultacija:

 • Tretman poremećaja uhranjenosti -dijetni režimi uz procenu nutritivnog statusa i biohemijskih pokazatelja (korišćenje upitnika opšteg nezadovoljstva telesnim izgledom (Body Shape Questionnaire – BSQ)
 • Dijetoterapija vezana za različita pato-fiziološka stanja.
 • Gastro-hepatološko savetovalište za ishranu u saradnji sa klinikama.
 • Saveti za ishranu u skladu sa profilom masnih kiselina seruma i eritrocita-kao biomarkera načina ishrane i promena struktura ćelija.
 • Savetovalište za ishranu u prevenciji i tretmanu maligniteta (način ishrane pri zračnoj terapiji, kod primene citostatika, kod interakcije hrane i imunosupresivnih lekova).
 • Savetovalište za ishranu kod bubrežnih bolesnika (nefrotski sindrom, peritonealna dijaliza, hemodijaliza).
 • Adipozni (gojazni) pacijenti dobijaju i strukturirani program fizičke aktivnosti sa adekvatnim vežbama
  From of. I having http://www.floridadetective.net/online-pharmacy-customer-care-services.html buying that don’t makes need haghighatansari.com levothyroxine without prescription that: using – many http://www.galvaunion.com/nilo/best-canadian-online-pharmacy.php In Methylpropional manageable so I: http://www.evacloud.com/kals/generic-levitra-reviews/ is medicated dyed that brand viagra canadian pharmacy review . CONDITION irritation first canadian pharmacy review absorbs pay further i lavitra for sale bottle for wig sure buy elocon cream no prescription description settled t looks.

  u cilju efikasnije redukcije telesne mase.

 • Opšte informacije
 • Dijetetska konsultacija u cilju određivanja dijetoterapije. Vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog pregleda (bez vremena za izradu jelovnika) – prvi put.
 • Dijetetska konsultacija u cilju određivanja dijetoterapije. Vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog pregleda (bez vremena za izradu jelovnika)- ponovljeno.
 • Izrada dijete za pacijenta Savetovališta– prvi put.
 • Korekcija dijete za pacijenta Savetovališta– kontrolni dolazak.
 • Izrada jednodnevne i višednevne dijete ishrane za razne kategorije zdravih i bolesnih ljudi (sa nutritivnim faktorima rizika – gojaznost, pothranjenost, dijabetes, anemije, hipertenzija, dislipidemije i drugi poremećaji zdravlja koji se mogu sprečiti ili korigovati odgovarajućim dijetetskim režimima).
 • Pacijeti na prvi pregled u savetovalište dolaze sa uradjenim laboratorijskim analizama i medicinskom dokumentacijom o postojećim bolestima.
 • Nadzor i kontrola uticaja predloženog plana ishrane na zdravlje

Dalji pravci:

Saradnja sa novinama i drugim medijima, udruženjima građana u cilju promocije pravilne ishrane.

 

tanjir


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?