COST akcija 15126

COST акција CA 15126 –  „Arbre Mobieu between atom and cell“

Identifikacioni broj projekta: CA 15126, EU Framework Programme Horizon 2020
Projektni period: četiri godine od 2016-2020 godine
Rukovodilac akcije u Srbiji: Dr. Milica Popović, docent, Hemijski fakultet Univerѕiteta u Beogradu
Saradnici Centra za izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja (IMI), Beograd, su Dr Tamara Popović, viši naučni saradnik, Dr  Milica Кojadinović, istraživač saradnik.
Rukovodilac celokupne COST akcije: Patrick ENGLAND, Chair of the ARBRE-MOBIEU European network, Association of resources for biophysical research in Europe. Biophysics of Macromolecules and their Interactions, Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux 75015 Paris, France.

GLAVNI CILJ:
Molekularna biofizika je interdisciplinarno područje koje je dinamično i proučava biologiju makromolekula na nivou povezivanja atoma i njegove strukture i novoa celularnih posmatranja sa značajnim primenama u biomedicini i otkrivanjima novih medikamenata. Multidisciplinarnost podrazumeva sinergizam spekrofotometrijskih metoda, termodinamike, ispitivanja na molekularnom nivou i njihovo povezivanje. Ova nova otvorena mreža kreiraće optimalne uslove za razvoj inovativnih integrativnih biofizičkih proučavanja na novou snimanja, analize i modelinga kao i kombinovanje metodologija a sve ka prevazilaženju značjnih biomedicinskih izazova novijeg doba.
Ovaj projekat okrenut je ka značajnoj diseminaciji znanja i povezivanju učesnika iz različitih istraživačkih laboratorija i Instituta a u isto vreme formiranje platforme partnerstava koja će omogućiti biomedicinska povezivanja kao i povezivanja u bazičnim naukama.
Zamišljen kroz sastanke, vorkšopove, različite škole za mlađe istraživače okrenut budućnosti naročito mlađih istražiavča i istražiavčkih grupa on zasigurno novim pristupom postojećim naučnim dilemama u molekularnoj biofizici donosi i razjašnjenja problema kao i novu metodologiju. Paralelno naročita pažnja ide ka formiranju Evropske infrastrukture savremene biofizike.

REZULTATI:
Oblast kojom se istraživači Centra izuzetnih vrenosti iz oblasti ishrane i metabolizma bave u kolaboraciji sa Hemijskim Fakultetom u Beogradu ostvarili su nekoliko poster prezentacija (u prilogu) i na taj način pokazali da kad je reč o multidisciplinarnom pristupu u slučaju naših istraživanja biomembrana i njene funkcije kao i sastava fosfolipida u membrani nekoliko je metoda kojima biofizička istraživanja mogu biti od značaja. Metoda ESR (elekton spin rezonance) koja se godinama primenjuje na Hemijskom Fakultetu je svakako novina za nas u uočavanju sofisticiranih promena u sastavu masnih kiselina u različitim patološkim stanjima. U tom smislu sa kolegom dr Milošem Mojovićem (Fizički Fakultet Univerziteta u Beogradu) je zamišljen jedan mali subprojekat u okviru postojećeg za koga mislimo da bi doneo nešto sasvim novo u naš Centar.
PUBLIКACIJE:
• Кojadinović M, Popović T, Popović M. Interactions of different utolithins with bovine serum albumin. CA 15126 “Arbre Mobieu between atom and cell”, 22-24 March 2017, Porto, Portugal, Book of abstracts 36.
• Кojadinović M, Arsić A, Popović M. Interactions of different utolithins with human serum albumin. CA 15126 “Arbre Mobieu between atom and cell”, 19-21 March, Warsaw, Poland, Book of abstracts 39.
• Кojadinović M, Arsić A, Кardum N, Jelenković A, Popović M, Martačić-Debeljak J, Glibetić M. CA 15126 “Arbre Mobieu between atom and cell”, 18-20 March, Zagreb, Croatia, Book of abstracts 101.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?