ISTRAŽIVAČI – Grupa za nutritivnu biohemiju i dijetologiju

Vesna Vučić Dr sc. PhD, Naučni savetnik
vesna.vucic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-8563-594X
https://scholar.google.com/citations?user=cWdCLd4AAAAJ&hl=sr
https://www.researchgate.net/profile/Vesna-Vucic
https://www.linkedin.com/in/vesna-vucic-77387428/
Dr Vesna Vučić je naučni savetnik u oblasti medicina/ biohemija i fiziologija, šef Grupe za nutritivnu biohemiju i dijetologiju i rukovodilac Centra izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam Instituta za medicinska istraživanja. Njena primarna oblast interesovanja je istraživanje veza između ishrane i zdravlja, sa fokusom na lipide i na hroničnu inflamaciju. Usmerena je na istraživanja zasnovana na dokazima i na razvoj personalizovanih dijetarnih protokola. Dr Vučić je rukovodila i učestvovala u studijama i kliničkim ispitivanjima efekata masnih kiselina i polifenola u različitim inflamatornim bolestima i bila je mentor 6 doktorskih disertacija.

Danijela Ristić-Medić Dr sc. med., Naučni savetnik
danijelar@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-7041-4220
https://scholar.google.com/citations?user=JZOdhH4AAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14032179700
https://www.researchgate.net/profile/Danijela-Ristic-Medic
https://www.linkedin.com/in/danijela-ristic-medic-a8874623?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B7BKQBs4rSeWLIFtdwZ5ybQ%3D%3D
Danijela Ristić-Medić je doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine i dijetoterapije, sa magistarskim i doktorskim studijama iz oblasti ishrane i metabolizma i sertifikovanom obukom za sportsku ishranu i suplementaciju u grupi za Nutritivnu biohemiju i dijetologiju koja je deo Centra za ishranu i metabolizam. Ona ima više od 25 godina iskustva u osnovnim, kliničkim i epidemiološkim istraživanjima ishrane, istraživanjima zasnovanim na dokazima i meta-analizama, sa primarnim istraživačkim fokusom na nutritivnom statusu, biomarkerima dijetarog unosa i nutritivnoj terapiju. Obezitologija je trenutni primarni fokus. Učestvovala je u nekoliko nacionalnih i EU projekata iz oblasti ishrane kao rukovodilac radnih zadataka i projekta bilateralne saradnje. Predavač je na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz oblasti dijetotologije za lekare i za studente master studija. Član je Izvršnog odbora Društva za ishranu Srbije, član je i radne grupe Evropske federacije za ishranu u okviru „Unapređenja standarda u nauci o ishrani“, član je Srpske asocijacije za proučavnje gojaznosti.

Aleksandra Arsić Dr sc. PhD, Naučni savetnik
aleksandra.arsic@imi.bg.ac.rs
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsic%20Aleksandra%20C&samoar=#.ZEI7CnZByUk
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Arsic-5 https://www.linkedin.com/in/aleksandra-arsic-a286b173/
Aleksandra Arsić je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti biohemije i fiziologije. Aktivno se bavi istraživanjem ishrane i metabolizma i uloge lipida, masnih kiselina, reaktivnih vrsta kiseonika i azota, kao i pro- i antiinflamatornih molekula, u nastanku i napredovanju hroničnih nezaraznih bolesti. Aleksandra Arsić ima veliko iskustvo u ispitivanju metabolizma lipida, a bila je uključena ili sprovela nekoliko interventnih studija o uticaju suplementacije masnim kiselinama na metabolizam lipida, oksidativni stres i sistemsku inflamaciju u različitim patološkim stanjima. Pored toga, oblast interesovanja je i zaštitna i preventivna uloga bioaktivnih komponenti hrane u zdravlju i bolesti. Učestvovala je u radnim paketima i zadacima u nekoliko nacionalnih i EU projekata. U skorije vreme, bavi se istraživanjem metabolita lipida u plazmi u različitim patološkim stanjima.

Snježana Petrović Dr sc. PhD, Viši naučni saradnik
snjezana.petrovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0002-1387-9777
https://www.linkedin.com/in/snjezana-petrovic-50256154/?originalSubdomain=rs
Snježana Petrović je doktor bioloških nauka u Grupi za nutritivnu biohemiju i dijetologiju Centra izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Njena istraživanja usmerena su na ispitivanje uticaja specifičnih diijeta, nutritivnih suplemenata i intenzivne fizičke aktivnosti na antropometrijske karakteristike, bihemijske parametre, lipidni profil, oksidativni stres, histopatološki status i inflamaciju u uzaorcima različitih humanih i animalnih tkiva. U posebnom fokusu njene istraživačke aktivnosti je razvoj animalnog modela gojaznosti i metaboličkog sindroma, kao I primena tog modela u studijama koje se bave istraživanjem efekata i mehanizama delovanja odabranih suplemenata/nutrijenata u prevenciji i terapiji metaboličkog sindroma.

Biljana Pokimica Dr sc. PhD, Naučni saradnik
biljana.pokimica@imi.bg.ac.rs
Biljana Pokimica je doktor bioloških nauka u Grupi za Nutritivnu biohemiju i dijetologiju. Njena istraživanja su usmerena na uticaj ishrane na biohemijske parametre i masne kiseline, u humanim i animalnim studijama. Bavila se ispitivanjima efekata polifenola soka od aronije na kardiovaskularne faktore rizika kod pacova i čoveka. Učestvovala je u studijama koje su analizirale povezanosti ishrane i kancera pluća. Njena istraživanja su uključivala i uticaj bioaktivnih komponenti hrane na ekspresiju gena. Zainteresovana je za nutrigenetičke analize.

Milica Kojadinović Dr sc. PhD, Naučni saradnik
milica.kojadinovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0001-9989-8006
https://scholar.google.com/citations?user=hwM95qkAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Milica-Kojadinovic
https://www.linkedin.com/in/milica-kojadinovic-a5ba655a
Milica Kojadinović je doktor bioloških nauka u grupi za nutritivnu biohemiju i dieteologiju. Njena istraživanja su umerena na ispitivanje kiselina metabolizma lipida i masnih u različitim patološkim stanjima. Ovim istraživanjima bavi se u okviru kliničkih, ali i _in vitro_ studija, u kojima radi na različitim ćelijskim linijama. Pored toga, u fokusu njenih istraživanja poslednjih godina je spitivanje uticaja antioksidanata iz hrane na parametre oksidativnog stresa i metabolizma lipida. Takođe proučava interakcije sekundarnih metabolita polifenolnih jedinjenja iz hrane sa proteinima primenom biofizičkih metoda fluorometrije, spektrofotometrije i infracrvene spektropije.

Marija Paunovic dipl. biohemičar MSc, Istraživač saradnik
marija.paunovic@imi.bg.ac.rs
https://orcid.org/0000-0001-5148-7523
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212409566
https://www.researchgate.net/profile/Marija-Paunovic
https://www.linkedin.com/in/marija-paunovic-b39614103/
Marija Paunović je doktorand u grupi za nutritivnu biohemiju i dijetologiju. Njena istraživanja su usmerena na proučavanje uticaja ishrane i suplementacije na prevenciju metaboličkog sindroma, kao i na različita fiziološka i patološka stanja, pre svega različite tipove kancera.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?