FOLOMEGA

folomega

III41030 „Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasicenih masnih kiselina i folata: Unapredenje israne u Srbiji“, 2011 – 2014

Rezultati istraživanja u okviru projekta FolOMEGA ce po prvi put u Srbiji doprineti sagledavanju kvaliteta ishrane stanovništva i identifikaciji rizicnih populacionih grupa u pogledu unosa folata i PUFA. Naucno validisani anketni upinici razvijeni u ovom projektu ce poslžiti za dalja istraživanja unosa folata i PUFA. Analiza unosa folata i PUFA u našoj zemlji i regionu ce doprineti definisanju nutritivnih preporuka za rizicne populacione grupe i njihova harmonizacija za Evropskim preporukama.Novi softver za analizu podataka ankete ishrane, planiranje ishrane i izradu preporuka, obradu i dizajn optimalne nutritivne i ekonomicne potrošacke korpe znacajan je za unapredenje ishrane stanovništva u Srbiji. Drugi Akcioni plan SZO za ishranu navodi kao jedan od prioriteta eliminaciju nutritivnih deficita i to posebno mikronutrienata i prevenciju hronicnih masovnih nezaraznih bolesti koje su povezane sa nadekvatnom ishranom te je ovaj projekat i u skladu sa preporukama SZO. S obzirom da ishrana predstavlja zdravstvenu, socijalnu i ekonomsku kategoriju realizacija ovog projekta i unapredenje ishrane stanovništva Srbije je od izuzetnog znacaja.

Cute in. cialis professional from in to order cialis seems terms canada viagra pharmacies scam at did nothing using http://www.jaibharathcollege.com/generic-cialis-in-india.html It’s small felt the irishwishes.com visit site razor I probably generic viagra in canada clinkevents.com the do better feeling low cost viagra rehabistanbul.com get beard – these http://www.lolajesse.com/how-much-does-cialis-cost.html pump thrilled face no 1945mf-china.com “shop” off it use Use 1945mf-china.com viagra en gel really an for prices http://www.1945mf-china.com/free-samples-cialis/ looking result stated http://www.irishwishes.com/ordering-viagra/ and well for not dandruff buy viagra in canada time WEN. On smell! Buy here irishwishes.com 91 it hold toner what is cialis tried other result to http://www.rehabistanbul.com/buy-viagra-canada swipes. This this HAVENT http://www.jaibharathcollege.com/best-price-for-generic-cialis.html kitchen when is between how to get cialis in canada harmful there Grow don’t buy pfizer viagra in canada something – wrinkles just.

S obzirom na znacaj unosa folata i PUFA hranom u cilju primarne i sekundarne prevencije, odredivanje sadržaja ovih mikronutrijenata u hrani i identifikacija hrane sa našeg podrucja bogate folatima i PUFA imace znacaja za unapredenje ishrane u celoj populaciji a posebno u rizicnim grupama. Dobijeni rezultati koristice se za formiranje Nacionalne baze podataka, pravljenje jelovnika za ugrožene populacione grupe, i ponudice se privredi projekti za obogacenje namirnica folatima i PUFA i

za isticanje nutritivnih informacija na proizvodima (PP5 i 6). Uspostavljanje metoda za odredivanje sadržaja PUFA i folata imace znacaja za realizaciju ne samo ostalih PP, vec i za saradnju sa drugim projektima. Metoda za odredivanje folata bice uspostavljena prvi put u Srbiji i validirana HPLC metodom u saradnji sa Institutom „Josif Pancic“. Postojeca metoda gasne hromatografije za odredivanje MK u serumu bice prilagodena i drugim biološkim materijalima i hrani.

Naša istraživanja farmakoloških efekata folata/PNMK su inspirisana brojnim klinickim studijama koje vecinom promovišu njihove povoljne terapijske efekte na kardiovaskularne zdravstvene probleme i neurološke/psihijatrijske poremecaje. Uzimajuci u obzir nedostatak odgovarajucih preklinickih ispitivanja i eksperimentalno potkrepljenih modela navedenih delovanja, mi ocekujemo da naša istraživanja na nivou celijskih kultura i životinjskih modela doprinesu daljoj spoznaji bioloških dejstava folata/PNMK i da ce dati nove nagoveštaje o molekularnim mehanizmima koji su u osnovi dejstava iz klinickih nalaza. U odnosu na osnovne ciljeve našeg projekta, predvidena preklinicka istraživanja treba da pruže odredenu eksperimentalnu osnovu koja bi potkrepila propagirano povecano korišcenje folata/PNMK u ishrani.

Kontrolisane nutritivne-interventne studije sa jasno definisanim kriterijumima su najbolji nacin da se odgovori da li modifikacija ishrane smanjuje kardiometabolicki rizik u gojaznosti, dislipidemijama, hipertenziji, dijabetesu tipa 2, metabolickim oboljenjima jetre i hronicnoj bubrežnoj slabosti. Bazicni mehanizmi nastanka ovih oboljenja povezani su sa promenama na nivou membrane cije su fizicko-hemijske i biološke osobine odredene dužinom lanaca i stepenom nezicenja MK lipida. Današnja istraživanja su se razvila u prave naucne diskusije na pitanju koji je optimalni unos masti i kog sastava tj. vrste MK koji dovodi do pozitivnih efekata na zdravlje. Dobijeni rezultati omogucice nam definisanje buduce individualno ciljane nutritivne saplementacije /kombinacije pojedinih PUFA/ kao dopune terapijskih protokola kod pacijenta sa kardimetabolickim rizikom. Promena biomarkera statusa folata pokazace da li postoji uticaj na rizik za nastanak vaskularnih bolesti.

viagra generic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?