BaseFOOD

FP7 Projekat Odrziva eksploatacija bioaktivnih komponenata iz tradicionalne hrane crnomorskog regiona (eng. Sustainable exploitation of bioactive compounds from the Black Sea Area traditional foods), www.basefood-fp7.eu

Projekat akronim: BaSeFood
Oblast: Food, agriculture and fisheries, and biotechnology
Identifikator poziva: FP7-KBBE-2008-2B
Predlog/Ugovor br: FP7-227118
Poziv: KBBE-2008-2-2-02: Bioactive compounds in traditional food products- SICA (Black Sea Region)
Trajanje projekta: 3,5 godina; pocetak projektnih zadataka: april 2009., zavrsetak projekta oktobar 2012.

Projektni period: Projekat je zapoceo sa realizacijom u junu 2009, i uspesno je zavrsen u decembru 2012.

Predmet, opis i znacaj istrazivanja

Istrazivacki konzorcijum BaSeFood projekta cini 13 partnera. Sest partnera predstavnici su svih zemalja priobalnog podrucja Crnog mora: Rusije, Ukrajine (2), Rumunije, Bugarske, Turske i Gruzije. Ostali partneri su iz Italije (2), Velike Britanije, Grcke, Portugalije i Srbije (Institut za medicinska istrazivanja, Centar izuzetnih vrednosti iz oblasti istrazivanja ishrane i metabolizama, lider istrazivanja Dr Marija Glibetic, naucni savetnik).

Projekat koordinise Univerzitet u Bolonji, Italija, u pogledu menadzmenta, finansija i koordinacije naucnih aktivnosti.
Osnovni cilj samog projekta je doprinos naucnom pristupu ispitivanja bioaktivnih komponenti tradicionalne hrane regiona Crnog mora, primenom precizno definisanih analitickih i bioloskih metoda i tehnika, u kontekstu jedinstvene metodologije i prikupljanja podataka, ali istovremeno uzimajuci u obzir sirok spektar karakteristika tradicionalne hrane i navika potrosaca, a sa ciljem dokumentovanja i prezentovanja zdravstvenih izjava u odgovarajucem kontekstu, na nacin na koji bi bile razumljive ljudima i koriscene od strane proizvodaca i drugih zainteresovanih strana (eng. stakeholders). Projekat se bazira na dva kljucna koncepta, konceptu bioaktivnih supstanci i tradicionalne hrane. Strukturom i aktivnostima projekta i aktivnosti u okviru njega zasnivaju se na sledecim cinjenicama,
• u zapadnom, industrijalizovanom svetu, prisutna je povecana briga, pre svega u odnosu na hronicne, degenerativne bolesti povezane sa neodgovarajucim navikama u ishrani;
• trenutno se nekoliko bioaktivnih jedinjenja ispituje u pogledu njihovog potencijalnog pozitivnog delovanja na zdravlje ljudi.
• ustanovljen je zajednicki pristup i predlozeni internacionalni standardi za upravljanje bazama podataka kao i okviri za prikupljanje podataka na koje ce se BaseFood pozivati;
• koncept promocije zdravlja se smatra mocnim sredstvom kojim hrana dobija na vrednosti i usled toga ga evropska industrija hrane smatra veoma znacajnim;
• naucni pristup proucavanja bioaktivnih supstanci kao i industrijski pristup razvoja proizvoda cesto predstavljaju odgovor na pritisak tehnologije i/ili nauke, ne uzimajuci u obzir na perspektive lanca proizvodnje i potrosnje kao i misljenje krajnjih korisnika;
• tradicionalna hrana se cesto smatra hranom sa nizom pozitivnih karakteristika, povezanih sa nekoliko aspekata proizvodnog lanca, ukljucujuci i spontano pozitivno delovanje na ljudsko zdravlje;
• u odnosu na druge regije, hrana regiona Crnog mora je jos uvek nedovoljno proucena.

Rezultati projekta
Osnovni cilj projekta je uspostavljanje naucne zasnovanosti koncepta promocije zdravlja povezanog sa tradicionalnom hranom i hranom uopste, u cilju stvaranja baze znanja za odrziv ekonomski razvoj u oblasti proizvodnje i prerade tradicionalne zdrave hrane.

U skladu sa tim radilo se u dva strateska pravca:
– aktivnostima u oblasti istrazivanja tehnoloskog razvoja, koji uzima u obzir tradicionalni karakter, sadrzaj bioloski aktivnih jedinjenja i njihov zdravstveni efekat dat znanja iz kojih MSP i druge zainteresovane strane mogu da poticu prenosivi informacije za razvoj proizvoda u evropskom kontekstu regulatorne.
– aktivnostima usmerenim na uspostavljanje poverenja kod potrosaca, kako bi se omogucila sinergiju izmedu zdravlja i tradicionalnih karakteristika hrane, a i uspostavila odgovarajuca percepcija vrednosti tradicionalnih namirnica, uzimajuci u obzir ocuvanje nacionalnog identiteta u vreme globalizacije, ocuvalja zivotnre sredine i biodiverziteta

Specificni ciljevi celog projekta su postignuti i ukljucuju sledece

  • formirani su integrisani izvestaji o izabranim tradicionalnim namirnicama kao i rkriterijumi za njihov odabir, koji predstavljaju znacajan izvor informacija, kako za zainteresovane strane iz industrije ili oblasti javnog zdravlja tako i za dalju dokumentaciju neophodnu za dobijanja zdravstvenih izjava
  • formirani su dosijei sa dokumentacijom koja sadrzi potvrde tradicionalnosti, nacina pripreme, sirovina, istorijskih i folklornih karakteristika, a takode sadrzi i podtake o raspolozivom stanju
  • prikupljeni su svi analiticki podaci o sadrzaju nutritivnih i bioaktivnih komponenata u izabranim tradicionalnim namirnicama i sirovinama koje se koriste u njihovoj proizvodnji, u skladu sa parametrima kvaliteta definisanim u okviru EuroFIR projekta;
  • prikupnjena je dokumentacija o kljucnim mikroorganizmima koji se koriste u proizvodnji tradicionalnih namirnica i podaci o njihovoj eksploataciji u industrijskoj proizvodnji sa posebnim osvrtom na odrzivost sastava bioloski aktivnih sastojaka
  • napravljena je baza postojecih i uglavnom originalnih podataka o mehanizmima bioloskog delovanja tradicionalnih namirnica i njihovih sastojaka dobijaneih u in vitro i in vivo usklovima, ako i u okviru klinickih studija na ljudima
  • stekla su se nova saznanja o uticajima proizvodnih procesa na ocuvanje sadrzaja bioloski aktivnih jedinjenja u namirnicama
  • formirani su grafikoni proizvodnih procesa specificni za potencijalnu industrijsku proizvodnju tradicionalne hrane
  • formirana je lista prioritetnih namirnica sa tradicionalnim karakterom a na osnovu kriterijuma definisanim od strane zainteresovanih stran, i anketao stavu razlicitih kategorija potrosaca prema tradicionalnim jelima crnomorskog regionakao i listu prioritetnih tradicionalnih jela sa prilozenim zdravstvenim zahtevima na osnovu odgovora zainteresovanih;
  • ukljucen je veliki broj malih i srednjih preduzeca i veci broj lokalnih interesnih grupa cije je angazovalje nakon zavrsetka projketa bilo kljucno za dalju promociju tradicionalnih jela i relevantnog prikupljenog znanja u oblasti
  • uspostavljena je saradnja sa kljucnim inicijativama koje se bave kategorisanjem hrane, biodiverzitetom i bezbednoscu u cilju definisanja zajednickih interesa

Ostali podaci od znacaja za projekat
IMI je ucestvovao u projektu za period od 3,5 godina sa 145 istrazivackih meseci?????.
Aktivnosti istrazivackog tima iz IMI-ja bile su usmerene na ispitivanje bioloskog delovanja tradicionalnih jela i tradicionalnih sirovina, kako u in vitro modelima tako i okviru dve velike klinicke studije, a odnosile su se na delovanje ovih namirnica u prevenciji poremecaja funkcije trombocita i drugih faktora rizika za nastanak kardovaskularnih bolesti
Pored ovoga, istrazivaci Centra bili su ukljuceni i u ekstrakciju podataka iz tzv. „sive literature“, diseminaciju naucnih saznanja stecenih u okviru projekta, pomoc partnerima iz crnomorskog regiona u pogledu usaglasavanja sa zahtevima EuroFIR-a i kodiranju namirnica, kao i dokumentovanja tradicionalnog karaktera.
Kao rezultat dela projekta u kome je ucestvovao tim iz IMI-ja publikovano je vise radova i istrazivanja su prezentovana na velikom broju kongresa:

Publikacije u medunarodno-priznatim casopisima:
1. Konic-Ristic A, Srdic-Rajic T, Kardum N, Aleksic-Velickovic V, Kroon PA, Hollands WJ, Needs PW, Boyko N, Hayran O, Jorjadze M, Glibetic M. Effects of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on arachidonic acid induced markers of platelet activation and aggregation. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013;93(14):3581-7. (IF2012 1.759; 6/57)
2. Danesi F, Saha S, Kroon PA, Glibetic M, Konic-Ristic A, D’Antuono LF, Bordoni A. Bioactive-rich Sideritis scardica tea (mountain tea) is as potent as Camellia sinensis tea at inducing cellular antioxidant defences and preventing oxidative stress. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013;93(14):3558-6. (IF2012 1.759; 6/57)
3. Woodcock ME, Hollands WJ, Konic-Ristic A, Glibetic M, Boyko N, Kocaoglu B, Kroon PA. Bioactive-rich extracts of persimmon but not nettle, Sideritis, dill or kale, increase eNOS activation and NO bioavailability and decrease endothelin-1 secretion by human vascular endothelial cells. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013; 93(14):3574-80. (IF2012 1.759; 6/57)
4. Hollands WJ, Saha S, Hayran O, Boyko N, Glibetic M, Konic-Ristic A, Jorjadze M, Kroon PA. Lack of effect of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on platelet function. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013; 93(14):3588-94. (IF2012 1.759; 6/57)

Prezentacije na kongresima:
5. Naska A, Sanches Silva A, Albuquerque TG, CostaHS, Finglas P, Konic-Ristic A, Glibetic M, D’Antuono F , Trichopoulou A. Dietary data and mortality patterns in countries of the Black Sea region. 11th FENS European Nutrition Conference, 26-29th October, 2011, Madrid, Spain. Abstract book, p.62, OP. 27/646. – oralna prezentacija
6. Kardum N, Savikin K, Milovanovic B, Zdunic G, Spasic S, Konic Ristic A. Dietary supplementation with polyphenol-rich chokeberry juice has beneficial effects in patients with mild hypertension and mild hyperlipidemia. The Fifth International Symposium on Neurocardiology, 17-18th October 2013, Belgrade , Serbia (O58, pg.112)
7. Glibetic M, Konic-Ristic A, Srdic-Rajic T, Kardum N, Kroon PA, Hollands W, Boyko N. Acute effects of hot water infusions of mountain tea, nettle and dill on platelet function in subjects with metabolic syndrome: a randomised controlled intervention study. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy
8. Konic-Ristic A, Glibetic M, Srdic-Rajic T, Kardum N, Kroon PA, Hollands W. Effects of 6-week of pomegranate juice consumption on platelet function in subjects with metabolic syndrome: a randomised controlled intervention study. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy
9. Kardum N, Konic-Ristic A, Glibetic M, Srdic-Rajic T, Kroon PA, Hollands W, Woodcock M, Boyko N. Effects of 6 weeks of pomegranate juice consumption on cardiovascular disease risk biomarkers in subjects with metabolic syndrome: a randomised controlled intervention study. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
10. Chendey T, Koval N, Rishko MV, Konic-Ristic A, Glibetic M, Hollands W, Kroon PA. Effects of 6 weeks consumption of bioactive-rich nettle and Sideritis teas on endothelial function and other markers of cardiovascular disease risk in an at-risk subject group: a randomised controlled trial. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
11. Danesi F, Govoni M, de Biase D, Saha S, Woodcock ME, Konic-Ristic A, Glibetic M, Kroon PA, Pession A, D’Antuono LF, Giordano E, Bordoni A. Hypocholesterolemic effect of dill and kale extracts: assessing mechanisms of action in hepatic cultured cells. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
12. Danesi F, Saha S, Kroon PA, Glibetic M, Konic-Ristic A, D’Antuono LF, Bordoni A. Protective role of Sideritis scardica and Camellia sinensis extracts in oxidatively injured mammalian cells. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
13. Hollands W, Woodcock ME, Konic-Ristic A, Glibetic M, Boyko N, Kardum N, Jorjadze M, Hayran O, Kroon PA. Can bioactive-rich plant food extracts of the Black Sea Region and isolated bioactive metabolites inhibit platelet function? Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
14. Petrov V, Levchuk O, Bati V, Markush N, Hollands W, Woodcock ME, Kroon PA, Danesi F, Bordoni A, Konic-Ristic A, Glibetic M, Boyko N. Cells and animal models used for testing of biological active compounds of plant originated traditional foods: results of BaSeFood project. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012., Cesena, Italy.
15. Winterbone M, Woodcock ME, Cichello F, Konic-Ristic A, Glibetic M, Boyko N, Jorjadze M, Hayran O, Kroon PA. Are polyphenols found in plants from the black-sea region able to attenuate TNF? induced increases in adhesion molecules in endothelial cells? Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012, Cesena, Italy.
16. Saha S, Woodcock ME, Konic-Ristic A, Glibetic M, Boyko N, Jorjadze M, Hayran O, Kroon PA. Identification of phenolic and glucosinolate bioactives in kale, dill, annual nettle (Urtica urens), Sideritis scardica, persimmon and pomegranate from the Black Sea region using LC-DAD-MS. Traditional Food International 2012, 4-5th October, 2012, Cesena, Italy.
Deo rezulatata projekta deo je doktorske disetacije mr Aleksandre Konic-Ristic pod nazivom „Uticaj biljnih polifenola na aktivaciju trombocita i njihovu agregaciju sa celijama endotela, krvnim i malignim celijama“ odbranjena 16. jula 2013.god. pod rukovodstvom dr Marije Glibetic

Lista ucesnika u projektu

Rukovodilac projekta na nacionalnom nivou:
1. Dr biol. sci. Marija Glibetic, naucni savetnik, rukovodilac CENM
PhD studenti
2. Mr sc. farm. Aleksandra Konic Ristic,
3. Marija Ranic, dipl. inzenjer tehnologije

Zaposleni za rad na projektu:
4. Nevena Kardum, dipl. farmaceut
5. Dunja Kardum, dipl. farmaceut
6. dr sc. med. Gordana Petrovic Odijano
7. Filip Stojanovic, laboratorijski tehnolog

viagra onlinecheap viagrageneric viagrageneric viagra onlinebuy viagra cheappills viagra
viagra us
viagra
viagra discount
viagra online
viagra generic

Leave a Reply

Your email address will not be published.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?