COST akcija 17112

COST akcija 17112 – Potencijalna evropska mreža oštećenja jetre izazvanih lekovima – Pro Euro DILI Net (eng. Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network; Pro Euro DILI Net)

Identifikacioni broj projekta: CA17112
Trajanje projekta: četiri godine
Projektni period: oktobar 2018 – oktobar 2022. godine
Rukovodilac akcije u Srbiji: Dr.Vesna Vučić, naučni savetnik
Prof. dr. Ivan Čapo, Medicinski fakultet Novi Sad, šef katedre za histologiju i embriologiju
Rukovodilac celokupne COST akcije: Prof.Raul Andrade (E) Fundacion publica Andaluza para la investigacion de Malaga en biomedicine y salud, Malaga, Španija

Lista učesnika u projektu iz Srbije:
Docent dr Nebojša Stilinović, Medicinski fakultet Novi Sad, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju
Dr Snježana Petrović, viši naučni saradnik
Projekat je odobren u okviru COST inicijative (eng. COST -European Cooperation in Science and Technology) kao jednog od okvirnih programa finansiranih od strane Evropske komisije, koja predstavlja podršku saradnji istraživača i naučnika širom Evrope. Finansiranje se odnosi na organizaciju skupova naučnika koji se bave određenom oblasti od interesa, s ciljem razmene ideja i formiranja naučno-tehnoloških strategija.

CILJEVI:
Glavni cilj. Pro Euro DILI Net namrava da okupi eksperata iz cele Evrope, koji bi radili na dubljem razumevanju idiosinkratske povrede jetre izazvane lekovima (DILI) i ispitivanju „života“ lekova od pretkliničkog razvoja do kliničkih ispitivanja i post-marketinga.
Ostali ciljevi. Pro Euro DILI Net COST akcija je usmerena ka stvaranju jedinstvene, kooperativne, interdisciplinarne evropske mreže učesnika za koordinaciju različitih istraživanja u DILI, razmenu stečenih znanja i generisanih hipoteza i njihovo prevođenja u kliničku praksu.
Pro Euro DILI Net ima za cinj i da kombinuje više aktivnosti, uključujući redovne sastanke celokupne mreže i pojedinačnih radnih grupa (WG), treninge i istraživanja, transfer tehnologije na industriju i javna obraćanja.
Da bi se postigli postavljeni ciljevi COST akcije CA17112, radni plan podrazumeva organizaciju četiri radne grupe + grupa za diseminaciju (WG5), koje obuhvataju istraživače i stručnjake iz Evrope angažovane u različitim naučnim disciplinama. Predviđeno je da svaka radna grupa odgovori određenim radnim zadacima.

OČEКIVANI REZULTATI: 
Dubinsko DILI fenotipiziranje i skladištenje bio-uzoraka. Prikupljanje studija i stvaranje odgovarajućih baza podataka koje na jednom mestu obuhvataju veliki broj DILI slučajeva priklupljenih na standardizovani način.
Definisanje postojećih i potencijalne alata za procenu rizik od DILI, procenu ozbiljnosti DILI i predviđanje ishoda DILI. Utvrđivanje svojstva lekova, faktora rizika domaćina (genetski i ne-genetski) i biomarkera.
Nalaženje korelacija između jedinjenja koja se konvencionalno prihvataju kao markeri hepatotoksičnosti u životinjskim toksikološkim studijama i klinički značajnih DILI. Uspostavljanje pregleda trenutnih znanja o pretkliničkim metodama i tehnologijama koje procenjuju povezanost rizika od DILI datog leka. Davanje doprinosa poboljšanju regulatornog odlučivanja u vezi sa DILI.
Postavljanje standarda za klinička ispitivanja i utvrđivanje precizne krajnje tačke za procenu efikasnosti novih intervencija ili za istraživanje novih biomarkera u DILI. Unapređivanje razmene pojedinačnih podataka iz kliničkih ispitivanja lekova koji se razvijaju, kao i post-marketing u slučajevima gde je DILI identifikovan kao problem.
Širenje znanja stečenih tokom akcija. Postizanje veće svesti o DILI. Organizovljnje treninga i obuka o DILI.

Radeći na projektima finansiranim od strane resornog Ministarstva, istraživači iz Centra imaju dugogodišnje iskustvo u analizama promena na različitim tipovima tkiva, izazvanih različitim endogenim i egzogenim faktorima. Posebna pažnja pridavana je tkivu jetre, prvenstveno modulacijama sadržaja lipida i masnih kiselina u zavisnosti od faktora kao što su oboljenje, vrsta dijete i nutritivna intervencija odabranim suplementima. Stečenim znanjima i iskustvom, istraživači iz Centra mogu dati doprinos ukupnim znanjima o DILI i proširivanju svesti o riziku i kontroli rizika od DILI. Takođe, uključivanje u COST akciju omogućava dirktnu razmenu znanja i iskustva sa kolegama iz Evropske Unije.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?