PROJEKTI

AKTUELNI PROJEKTI:

 1. Antiinflamatorni pristup ishrani kod pacijenata sa rakom dojke koji su na terapiji inhibitorima aromataze

Vodi: Vesna Vučić
Saradnici na projektu:
Danijela Ristić Medić, Aleksandra Arsić, Maja Milošević, Snježana Petrović, Nebojša Ivanović, Milica Kojadinović, Biljana Pokimica, Marija Paunović
Broj projekta: 5050
Trajanje projekta: 2023 – 2026.
Vodeća institucija:
Institut za medicinska istraživanja, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Opis projekta:

Projekat je osmišljen kao randomizovana klinička studija koje ima za cilj da ispita efekat antiinflamatorne nutritivne intervencije (u vidu primene odabrane dijete ili suplemenata) na status uhranjenosti, kliničke ishode i kvalitet života pacijenata sa rakom dojke koji su na terapiji inhibitorima aromataze. Realizacija ovog projekta doprineće sprečavanju pada nutritivnog statusa, boljem podnošenju terapije, smanjenju neželjenih efekata i rizika od komorbiditeta, a samim tim i poboljšanju kvaliteta života, kliničkih ishoda i stope preživljavanja kod pacijenta sa rakom dojke.

Tip projekta:
Nacionalni projekti

******************************************************

                 2. Borba sa mikronutrijentnom neuhranjenošću i skrivenom glađu za poboljšanje zdravlja u EU – Zero_HiddenHunger_EU

Vođa projekta: Jelena Milešević, koordinatorka IMI tima

Saradnici projekta: Marija Knež, Ivana Šarac

Broj projekta: 101137127

Trajanje projekta: januar 2024-decembar 2028.

Vodeća institucija: UNIVERSITY COLLEGE CORK – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK – UCC

Opis projekta

Nedostatak mikronutrijenta (MN) je oblik neuhranjenosti koji se javlja usled niskog unosa i/ili apsorpcije minerala i vitamina, sa nepovoljnim posledicama po ljudski razvoj i zdravlje. Deca, adolescenti, žene reproduktivnog uzrasta (uključujući trudnoću) i starije odrasle osobe (koje predstavljaju ~70% evropskog društva) kao i imigrantske/etničke manjinske grupe i one pogođene socijalnom nejednakošću ili siromaštvom, u opasnosti su od nedostataka MN. Iako je rešavanje ovog problema prioritet javnog zdravlja, to nije moguće sve dok podaci o rasprostranjenosti nedostataka MN širom stanovništva EU i uzroci tih nedostataka ne budu dostupni da bi se predvideli i identifikovali oni koji su najviše ugroženi. Bez ovih informacija, diskusije o tome kako ispuniti uslove ishrane za prioritetne MN-ove zabrinutosti za javno zdravlje, i poboljšati njihov status, odvijaju se u vakuumu. Projekat Zero_HiddenHunger_EU ima za cilj da 1) pruži procenu o istinskoj rasprostranjenosti nedostataka MN- a, na osnovu prioritetnih biomarkera i MN podataka o unosu u evropskoj populaciji i njihovih povezanih zdravstvenih troškova, fokusiranih na visokorizične podgrupe stanovništva i 2) pruži najbolje moguće dokaze za razvoj rešenja specifičnih za kontekst, prilagođenih hrani kako bi se obezbedilo adekvatno snabdevanje vitaminima i mineralima iz ishrane iz održivih izvora. Konzorcijum će usredsrediti istraživačke napore oko postojećih visokokvalitetnih resursa podataka i biobanka iz različitih i reprezentativnih populacionih grupa širom Evrope, dopunjenih ciljanim studijama u nedovoljno zastupljenim grupama, maksimiziranjem istraživačkih investicija i dodatnom vrednošću. Koristeći biomarkere visokog protoka i napredne analitičke tehnike i modeliranja podataka, Zero_HiddenHunger_EU će obezbediti verodostojne dokaze koji omogućavaju kreatorima politike i akterima sistema hrane da isporuče strategije usmerene na hranu kako bi se iskorenili nedostaci mikronutrijenata iz Evrope.

Vrsta akcije: HORIZON-RIA

**********************************************

               3. Evropsko partnerstvo za održivu budućnost sistema hrane- Hrana Budućnosti

Vođa projekta: Jelena Milešević, koordinatorka IMI tima

Broj projekta: 101136361

Trajanje projekta: 2024-2026

Vodeća institucija: AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (PIC: 998711613, nalazi se u PARIZU, FR)

Opis projekta: Vizija hrane Budućnosti  je da kolektivno ostvari ekološki prihvatljive, socijalno sigurne, pravedne i ekonomski održive zdrave i bezbedne sisteme hrane (FS) za Evropu. FutureFoodS okuplja 87 partnera iz 22 zemlje članice EU, šest pridruženih zemalja i jednu zemlju u razvoju. FutureFoodS uključuje javne i privatne aktere, kreatore politike, fondacije, lokalne, pod-nacionalne, nacionalne organizacije širom EU. Svi ovi FutureFoodS partneri su u potpunosti usklađeni sa vizijom partnerstva i metodologijom za njegovu implementaciju u skladu sa SDG17 i komponentama Evropskog Zelenog dogovora. Ova vizija sastoji se od 4 opšta (GO), specifična (SO) i operativnih (OO) ciljeva koji se primenjuju na 4 istraživačke i inovacione oblasti i 4 transverzalne aktivnosti koje je identifikovao konzorcijum FutureFoods u svom stabilnom nacrtu Strateške istraživačko-inovacione agende (SRIA) koji predstavlja stratešku kičmu projekta. Postoje četiri glavna cilja: GO1 – Functioning of FS; GO2 – Sistem se približava; GO3 – Inkluzivna vlada; GO4 – Slučajevi zajedničkog stvaranja. Ovi GO su potom prevedeni u SO prioritete u skladu sa vremenskom skalom i resursima Partnerstva: SO1 – Promena načina ishrane; SO2- Promena načina na koji obrađujemo i snabdevamo hranu, SO3 – Promena načina povezivanja sa prehrambenim sistemima i SO4 – Promena načina na koji vladamo prehrambenim sistemima. Pored toga, postavljeno je 6 međusobno povezanih OO: OO1- Pooling R&I resursi i programiranje; OO2 – Operativna FS opservatorija; OO3 – Aktivno FS čvorište znanja FS Labs; OO4 – Funkcionalni mehanizmi deljenja znanja i skaliranja; OO5- Ponovno razmatranje SRIA; OO6 – Promovisanje, podrška, širenje & okupljanje FS raznih zajednica. Ciljevi sprovedeni u 8 WP FutureFoodS vršiće uticaj direktno ili indirektno na većinu destinacija Horizont Europe’s Cluster 6 2023-2024 radnog programa a posebno za temu destinacije ‘Pravičan, zdrav i ekološki pogodan prehrambeni sistem od primarne proizvodnje do potrošnje’ odjekuje glavnom politikomi strategijom EU i Svetskih prehrambenih Sistema.

Tip projekta: HORIZON

**********************************************

COST AKCIJE: 

1. Iskorišćavanje potencijala nedovoljno iskorišćenih useva za promovisanje održive proizvodnje hrane (DIVERSICROP)

 Broj projekta: CA22146

WG Nutricionista: Marija Knez

Saradnik projekta: Jelena Milešević, Petar Jovanović

Trajanje projekta: oktobar 2023-septembar 2027.

Vodeća Institucija: Univerzitetski Koledž Dublin, Irska

Opis projekta:

Sa naglim rastom stanovništva i u kontekstu agro-klimatskih promena, povećana je potražnja za održivom proizvodnjom hranljive hrane. U Evropi, mnoge hranljive namirnice nisu široko uzgajane i konzumirane, uprkos njihovoj prikladnosti evropskim klimatskim uslovima i okruženjima, kao i održivosti za održivu proizvodnju sa manjim unosima. Nedovoljno iskorišćeni usevi koji su otporni na stres kao što su raž i leguminoze, imaju potencijal da snabdevaju ključne hranljive materije i poboljšavaju ishranu i rizik od bolesti povezanih sa ishranom. Takvi usevi imaju dugu istoriju uzgajanja širom kontinenta i deo su nacionalnog istorijskog identiteta hrane različitih evropskih zemalja, ali su nedovoljno iskorišćeni iz nekoliko složenih razloga. DIVERSICROP se bavi ovim izazovima koristeći inovativan, međusektorski i multidisciplinarni pristup analizom daleke istorije nedovoljno iskorišćenih useva u Evropi, razumevanjem genetske raznolikosti i prilagođavanjem klimatskim promenama germplazma useva, analizom aktuelnih regionalnih trendova u potrošnji prehrambenih proizvoda i uključivanjem nacionalnih i EU kreatora politike i ključnih aktera  DIVERSICROP ima za cilj usklađivanje fragmentiranih podataka i razvoj strategija održivog uzgoja ciljnih useva, balansa između poljoprivredne održivosti i ljudske nutritivne vrednosti. DIVERSICROP okuplja iskusnu i interdisciplinarnu mrežu za identifikaciju klimatski otpornih linija useva, kao i potencijalne nutritivne i zdravstvene prednosti njihove potrošnje kako bi ponovo razmislili o našim prehrambenim sistemima. DIVERSICROP će ojačati Strategiju “Od farme do viljuške” i strategije biodiverziteta u okviru Evropskog zelenog sporazuma kako bi doprineo ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja UN.

2. COST akcija INE-CSC CA21152 – Evropska mreža za implementaciju brige o pacijentima koji su preživeli kancer Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care, 2022 – 2026

3. COST akcija CA19105 EpiLipidNET – Panevropska mreža za lipidomiku i metabolite lipida,  Pan-European Network in Lipidomics and EpiLipidomics, 2020 – 2024

**********************************************

ERASMUS +, KA220 -SynergyEd, Sinergistička edukacija roditelja dece sa posebnim potrebama, Synergistic education of parents with children with special needs, 2022 – 2024

**********************************************

ZAVRŠENI PROJEKTI: 

Nacionalni projekti koje finansira MPNTRS

 1. Projekat III 41030: „Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: Unapređenje isxrane u Srbiji“, 2011– 2020
  NIO koordinator: CENM, Institut za medicinska istraživanja
 2. Projekat III 41028: „Integralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji“, 2011– 2020 NIO koordinator: Institut za nuklearne nauke ”Vinča”
 3. Projekat TR31035: Primena biotehnoloških metoda u održivom iskorišćenju nus-proizvoda agroindustrije, 2011 -2020
  NIO koordinator: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu
 4. Projekat TR31029: Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima, 2011 -2020
  NIO koordinator: Institut za prehrambene tehnologije (FINS), Novi Sad

*************************************************

EFSA (European Food Safety Authority) projekti:

 1. Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years old, 2017 – 2022
 2. Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The children’s survey”, including subjects from three months up to 9 years old, 2017 – 2022
 3. Updated food composition database for nutrient intake, 2012
 4. Dietary monitoring tools for risk assessment, 2012-2013

*************************************************

Projekti koje finansita Evropska unija iz programa FP6 i FP7:

 1. BACCHUSS FP7 – Beneficial effects of dietary bioactive peptides and polyphenols on CVD health in humans (Povoljni efekti dijetarnih bioaktivnih peptida i polifenola na kardiovaskularno zdravlje kod ljudi), 2012-2016
 2. ODIN FP7 – Food-based solutions for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle (Rešenja optimalnog unosa vitamina D i zdravlja kroz životne cikluse na bazi unosa hrane), 2013-2017
 3. CHANCE FP7 – Low cost technologies and traditional ingredients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty – 2011-2014 (Jeftine tehnologije i tradicionalni sastojci za proizvodnju priuštive, hrane korektne sa stanovišta nutritivne vrednosti u smislu unapređenja zdravlja, kod siromašnih populacionih grupa), 2011-2013
 4. EuroFIR NEXUS FP7 – The EuroFIR Food Platform: Further integration, refinement and exploitation for its long-term self-sustainability (2011-2013) (EuroFIR platforma hrane: Dalja integracija, unapređenje i iskorišćavanje i dugoročna samo-održivost), 2011-2013
 5. BaSeFood FP7 – Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods (Samoodrživa eksploatacija bioaktivnih sastojaka tradicionalne hrane regiona Crnog mora), 2009-2011
 6. EURRECA FP6 – EURopean micronutrient RECommendations Aligned (Usaglašavanje evropskih preporuka za unos mikronutrijenata), 2007-2011

**********************************************

COST akcije:

 1. COST akcija FA1403 POSITIVE – Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved, 2014 – 2018
 2. COST akcija CA 15126  Arbre Mobieu between atom and cell, 2016 – 2020
 3. CA 16112  akcija  – Personalized Nutrition in aging society: Рedox control of major age-related diseases; NutRedOx, 2016 – 2020
 4. COST akcija CA17117  – Towards аnInternational Network for Evidence-based Research in Clinical HealthResearch, 2018 – 2022
 5. COST akcija 17112 – Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network (Pro Euro DILI Net), 2018-2022

*************************************************

Bilateralni projekti: 

 1. Bilateralni projekat sa SlovenijomProfil masnih kiselina i sadržaj trans masnih kiselina u bazama podataka o sastavu namirnica u tradicionalnoj hrani kao smernica ka zdravijem izboru hrane našeg stanovništva (TRADIFA), 2014 – 2015
 2. Bilateralni projekat sa HrvatskomFolate status in populations at risk: young adult women of reproductive age and elderly, (Status folata kod populacije sa rizikom: mlade žene u reproduktivnom dobu i stari), 2011-2013
 3. Bilateralni projekat sa FrancuskomIdentification of cellular and molecular targets of plant bioactives on human blood cells: clinical and in-vitro studies, (Identifikacija ćelijskih i molekularnih meta biljnih bioaktivnih supstanci na ljudske krvne ćelije: kliničke i in-vitro studije), 2011-2013


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?