COST akcija POSITIVe

POSITIVe

Interindividualne varijacije u odgovoru na dijetni unos bioaktivnih sastojaka biljaka i determinante koje su uključene
COST Akcija (FA1403)

POSITIVE je projekat umrežavanja u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja odobren i finansiran od stane COST organizacije u domenu Hrana i poljoprivreda. Aktivnosti u okviru POSITIVE-a počele su 11. decembra 2014. godine u Briselu i nastaviće se do kraja 2018. godine. Trenutno ova mreža uključuje 27 zemalja spremnih da svojim radom i saradnjom u okviru mreže doprinesu razumevanju faktora povezanih sa uočenim varijacijama kod ljudi i njihovim efektima na odgovor na unos biološki aktivnih jedinjenja biljaka. Akcijom predsedava dr Kristin Moran (Dr. Christine Morand) iz instituta INRA u Francuskoj, a kopredsedava dr Francisko Tomas-Barberan (Dr. Francisco Tomas-Barberan) iz instituta CEBAS-CSIC u Španiji. Oni će rukovoditi mrežom u saradnji i uz pomoć Upravnog odbora (Management Committee – MC) i Glavnog odbora (Steering Committee – SC), u čiji sastav ulaze članovi ove akcije. Dr Aleksandra Konić Ristić, naučni saradnik Centra izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Instituta za medicinska istraživanja Univeriteta u Beogradu (www.srbnutrition.info), član je Upravnog odbora akcije, kao i Glavnog odbora, kao STSM (Short-term Scientific Missions) koordinator.
Kardiovaskularne bolesti i bolesti i poremećaji metabolizma mogu se prevenirati, odložiti ili sprečiti poboljšanjem navika u ishrani. Povećanje unosa namirnica biljnog porekla, koje predstavljaju bogat izvor velikog broja jedinjenja sa potencijalnim povoljnim delovanjem na zdravlje ljudi („bioaktivne komponene hrane“), predstavlja važnu strategiju u borbi protiv ovih hroničnih bolesti. Činjenica je, ipak, da i pored velikog broja obećavajućih rezultata dobijenih u pretkliničkim istraživanjima, njihova potvrda u okviru kliničkih studija kod ljudi predstavlja izazov za istraživače, uglavnom usled izražene heterogenosti u odgovoru pojedinaca na unos bioaktivnih jedinjenja prisutnih u hrani. Formiranjem evropske multidisciplinarne mreže, COST akcija POSITIVe ima za cilj da doprinese razvoju znanja u ovoj oblasti kroz aktivnosti usmerene na: 1) interindividualne varijacije u apsorpciji i metabolizmu ovih bioaktivnih jedinjenja (Radna grupa 1 – WG1); 2) interindividualne varijacije u odgovoru na njihov unos (biološkom delovanju) kod ljudi (Radna grupa 2 – WG2); 3) translaciju rezultata, dobijenih kroz aktivnosti u okviru radnih grupa 1 i 2, u zaključke primenljive i od značaja za naučnu zajednicu, industriju hrane, autoritete i regulatorne institucije u oblasti javnog zdravlja, medicinske radnike i saradnike, kao i za stanovništvo generalno, kao konzumente (Radna grupa 3 – WG3). Deo aktivnosti i saradnje odnosiće se i na diseminaciju rezultata, zaključaka i informacija dobijenih od radnih grupa 1,2 i 3, kojom će koordinisati Fokus grupa (Focus group, FG), kao i na obuku mladih naučnika u oblasti, kroz finansiranje kratkoročnih naučnih boravaka u partnerskim institucijama (STSMs). Navedene aktivnosti omogućiće bolje razumevanje povoljnih efekata bioaktivnih sastojaka namirnica biljnog porekla i njihove primene u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i bolesti i poremećaja metabolizma, i omogućiće evropskim naučnicima vodeću poziciju u ovoj oblasti. Stečena nova znanja i zaključci predočiće se autoritetima i regulatornim telima odgovornim za specifične dijetarne preporuke usmerene ka pojedinim populacionim grupama, kao i evropskim proizvođačima hrane, s ciljem razvoja novih proizvoda namenjenih perconalizovanoj ishrani.
Detalji u vezi COST Akcije POSITIVe mogu se pronaći na vebsajtu http://www6.inra.fr/cost-positive. Informacije vezane za COST organizaciju dostupni su na veb adresi: http://www.cost.eu/, a u vezi COST domena „Hrana i poljoprivreda“ na adresi: http://www.cost.eu/COST_Actions/fa.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?