O nama

Do zdravlja putem obrazovanja i  istraživanja u oblasti ishrane!

Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, je naučno, kadrovski i programski profilisana da se bavi fundamentalnim istraživanjima biološke osnove nastanka i razvoja bolesti ljudi i efekata sastojaka hrane i ishrane na mehanizme uključene u ovaj proces. Pored fundamentalnih, jednako važna su i translatorna istraživanja, kao spojnica između rezultata bazičnih istraživanja i njihove konačne primene u različitim oblastima medicine, industrije, javnog sektora i svakodnevne prakse. Institut ostvaruje jaku saradnju sa drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, medicinskim centrima, industrijom, vladom, udruženjima građana, uz aktivnosti koje omogućuju diseminaciju naučnih saznanja, novih proizvoda i tehnologije zasnovanim na dokazima. Takva vrsta sveobuhvatnih istraživanja obezbeđena je organizacionom šemom koja omogućava efikasno umrežavanje stalno angažovanih multidisciplinarnih istraživačkih timova u okviru samog Centra i njihove opreme, uz fluentno uključivanje kompetentnih istraživača sa univerziteta, klinika i drugih naučnih ustanova.

Iako predstavlja dinamičan sistem, u samom Centru se izdvaja više specijalizovanih istraživačkih celina – laboratorija i to: Laboratorija za analitiku lipida, Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju i imunohemijska ispitivanja, Laboratorija za interventne nutritivne studije sa eksperimentalnom kuhinjom, Laboratorija za ispitivanja u oblasti javnog zdravlja, epidemiološke studije i meta-analize, Laboratorija za web aplikacije, software-ske pakete, intra- i inter-instituciono umrežavanje i diseminaciju i Laboratorija za matematičko modelovanje i statističku obradu podataka, čija su istraživanja usmerena ka istraživanju ishrane i metabolizma sa različitih aspekata i na različitim nivoima, a sve su koordinisane rukovodstvom Centra. Upravo multidisciplinarni sastav istraživačkog tima Centra (lekari, farmaceuti, molekularni biolozi, biolozi, biohemičari, tehnolozi, matematičari) i širok raspon ekspertiza (interna medicina, klinička farmacija, medicinska biohemija, hemija hrane, ishrana, javno zdravlje, zdravstvena zaštita, bezbednost hrane, tehnologija hrane, najsavremenije ćelijske i molekularne biološke tehnike) predstavljaju ključni faktor racionalne osnove funkcionisanja Centra kao referentne naučne institucije u istraživanjima u oblasti ishrane i metabolizma, uključujući sve aspekte ovih istraživanja.

food-pyramid


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?